Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik istorije Puno radno vreme

na OŠ „BRATSTVO JEDINSTVO“ u Vrbas (Poslato na 24-11-2021)

Nastavnik istorije


Oglas važi od: 24.11.2021.

OŠ „BRATSTVO JEDINSTVO“
21460 Vrbas, Palih boraca 2

Nastavnik istorije
sa 65% radnog vremena

USLOVI: Kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane čl. 139, 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS” br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakoni, 10/2019, 6//2020), kao i da imaju odgovarajuće obrazovanje propisano Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik“ br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021): 1. odgovarajuće visoko obrazovanje, i to: profesor istorije; profesor istorije i geografije – diplomirani istoričar, master istoričar, diplomirani istoričar – master; master profesor predmetne nastave; lica koja su stekla akademsko zvanje master, odnosno diplomirani master treba da imaju završene osnovne akademske studije istorije; 2. posedovanje psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa decom i učenicima; 3. dokaz da kandidat nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog deteta, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanja mita ili davanja mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. posedovanje državljanstva Republike Srbije; 5. poznavanje srpskog jezika na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad u školi.

OSTALO: Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Uz odštampani prijavni formular sa naznačenim brojem telefona i adresom, kandidati prilažu sledeću dokumntaciju: overen prepis ili overenu fotokopiju diplome o traženoj vrsti i stepenu stručne spreme; original ili overenu kopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije; original ili overenu kopiju uverenja o neosuđivanosti pribavljenu od nadležne službe MUP-a; ukoliko kandidat nije stekao obrazovanje na srpskom jeziku u obavezi je da dostavi dokaz o položenom ispitu iz srpskog jezika po programu odgovarajuće visoke školske ustanove. Uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima podnose izabrani kandidati pre zaključenja ugovora o radu. Rok za podnošenje prijave sa potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uslova konkursa je 15 dana od dana objavljivanja u publikaciji “Poslovi”. Prijave se podnose na gorenavedenu adresu. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Konkurs sprovodi konkursna komisija koju imenuje direktor škole. Kandidati koji budu izbrani u uži izbor biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti koju vrši nadležna služba za zapošljavanje, o čemu će kandidati biti obavešteni. Lice zaduženo za davanje obaveštenja po konkursu: sekretar škole, telefon: 021/702-515, 705-337.


Skoro postavljeni poslovi OŠ „BRATSTVO JEDINSTVO“


Pregledano: 943 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters