Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik matematike; Čistačica Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „SREMSKI FRONT“ u Šid (Poslato na 24-11-2021)

Nastavnik matematike; Čistačica


Oglas važi od: 24.11.2021.

OSNOVNA ŠKOLA „SREMSKI FRONT“
22240 Šid, Majke Jevrosime 1
tel. 022/712-137

Nastavnik matematike
za rad u matičnoj školi u Šidu

USLOVI: 1) da kandidat ima odgovarajuće visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije), i to: 1. na studijama drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; 2. na studijama drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarnestudije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka (lice mora da ima završene studije prvog stepna iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta); na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; 2) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje mita ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorsko ponašanje; 4) da ima državljanstvo Republike Srbije; 5) da zna srpski jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Vrsta obrazovanja propisana je Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 i 11/2019), te poslove nastavnika matematike mogu da obavljaju sledeća lica: profesor matematike, diplomirani matematičar, diplomirani matematičar za teorijsku matematiku i primene, diplomirani matematičar za računarstvo i informatiku, diplomirani matematičar – informatičar, profesor matematike i računarstva, diplomirani matematičar za matematiku ekonomije, profesor informatike – matematike, diplomirani matematičar – astronom, diplomirani matematičar – primenjena matematika, diplomirani matematičar – matematika finansija (sa izbornim predmetom Osnovi geometrije), diplomirani informatičar, master matematičar, master profesor matematike, master profesor matematike i fizike, master profesor matematike i informatike, master profesor fizike i matematike, master profesor informatike i matematike, diplomirani profesor matematike – master, diplomirani matematičar – master, diplomirani inženjer matematike – master (sa izbornim predmetom Osnovi geometrije), diplomirani matematičar – profesor matematike, diplomirani matematičar – teorijska matematika, diplomirani inženjer matematike (sa izbornim predmetom Osnovi geometrije), profesor hemije – matematike, profesor geografije – matematike, profesor fizike – matematike, profesor biologije – matematike, profesor matematike – teorijsko usmerenje, profesor matematike – teorijski smer, diplomirani matematičar i informatičar, diplomirani matematičar – mehaničar, master profesor predmetne nastave. Lica koja su stekla akademsko zvanje master, odnosno diplomirani-master treba da imaju završene osnovne akademske studije na studijskim programima iz oblasti matematike ili primenjene matematike (sa položenim ispitom iz predmeta geometrija ili osnovi geometrije) ili dvopredmetne nastave matematike i fizike odnosno matematike i informatike. Kandidat je dužan da dostavi sledeće dokaze o ispunjavanju uslova: overenu fotokopiju ili overen prepis diplome o stečenom visokom obrazovanju (za lica koja su stekla akademsko zvanje master, dostavlja se i overena kopija diplome o završenim osnovnim akademskim studijama); uverenje o državljanstvu, original ili overena kopija uverenja o državljanstvu (ne starije od 6 meseci); izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija izvoda); uverenje o neosuđivanosti i nepostojanju diskriminatornog ponašanja (ne starije od 6 meseci); dokaz o poznavanju srpskog jezika na kome se izvodi obrazovno-vaspitni rad (podnosi se ukoliko odgovarajuće obrazovanje nije stečeno na srpskom jeziku na kom se izvodi obrazovno-vaspitni rad); biografske podatke. Kandidati popunjavaju prijavni formular sa internet sajta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, koji prilažu uz dokaze o ispunjavanju uslova. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Prijave na konkurs sa dokumentacijom i prilozima podnose se preporučenom pošiljkom ili lično na gorenavedenu adresu. Za sve dodatne informacije kandidati se mogu obratiti sekretaru škole, radnim danom od 8 do 12 časova, na telefon: 022/712-137 ili na imejl-adresu škole: os.sremski.front@gmail.com.

Čistačica
za rad u matičnoj školi u Šidu

USLOVI: odgovarajuće obrazovanje (završena osnovna škola); da kandidat nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje mita ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Kandidat je dužan da dostavi sledeće dokaze o ispunjavanju uslova: overenu fotokopiju svedočanstva o završenoj osnovnoj školi ili potvrdu o završenoj osnovnoj školi; uverenje o državljanstvu, original ili overena kopija uverenja o državljanstvu (ne starijeg od 6 meseci); izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija izvoda); uverenje o neosuđivanosti i nepostojanju diskriminatornog ponašanja (ne starije od 6 meseci); dokaz o poznavanju srpskog jezika (podnosi se ukoliko odgovarajuće obrazovanje nije stečeno na srpskom jeziku); biografske podatke. Kandidati popunjavaju prijavni formular sa internet sajta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja koji prilažu uz dokaze o ispunjavanju uslova. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Prijave na konkurs sa dokumentacijom i prilozima podnose se preporučenom pošiljkom ili lično na gorenavedenu adresu. Za sve dodatne informacije kandidati se mogu obratiti sekretaru škole, radnim danom od 8 do 12 časova, na telefon: 022/712-137 ili na imejl-adresu škole: os.sremski.front@gmail.com.


Pregledano: 1191 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters