Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta) Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „HEROJ ROSA TRIFUNOVIĆ“ u Aleksandrovac (Poslato na 24-11-2021)

Nastavnik...


Oglas važi od: 24.11.2021.

OSNOVNA ŠKOLA
„HEROJ ROSA TRIFUNOVIĆ“
12375 Aleksandrovac
tel. 012/254-435

Nastavnik razredne nastave
na određeno vreme do povratka zaposlenog sa odsustva dužeg od 60 dana
2 izvršioca

Nastavnik razredne nastave

Nastavnik istorije
na određeno vreme do povratka zaposlenog sa odsustva dužeg od 60 dana, sa 70% radnog vremena

Nastavnik geografije
na određeno vreme do povratka zaposlenog sa funkcije direktora škole, sa 25% radnog vremena

USLOVI: Pored opštih uslova propisanih članom 24 stav 1 Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 odluka US, 113/2017 i 95/2018 – autentično tumačenje), kandidat mora da ispunjava i posebne uslove iz člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS”, broj 88/2017 i 27/2018 – dr. zakoni, 10/2019 i 6/2020), i da ima: 1) odgovarajuće obrazovanje utvrđeno Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi (“Sl. gl. RS – Prosvetni glasnik“, br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/18, 11/19, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 i 4/2021) i članom 140 stav 1 i 2 istog Zakona: stečeno na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije), i to: studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta; studije drugog stepena iz bolasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; na osnovnih studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; 2) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa učenicima; 3) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) da ima državljanstvo Republike Srbije; 5) da zna srpski jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

OSTALO: Kandidati popunjavaju prijavni formular koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a potrebnu dokumentaciju zajedno sa odštampanim formularom dostavljaju školi. Uz prijavni formular kandidati dostavljaju sledeću dokumentaciju: kratku biografiju, diplomu (uverenje) o traženoj vrsti i stepenu stručne spreme, odnosno obrazovanju, uverenje o neosuđivanosti (ne starije od 6 meseci); uverenje o državljanstvu Republike Srbije (original ili overenu kopiju, ne starije od 6 meseci); dokaz da znaju srpski jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (samo ukoliko odgovarajuće obrazovanje nije stečeno na srpskom jeziku), izvod iz matične knjige rođenih (original ili overenu fotokopiju). Dokaz da lice ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa učenicima podnosi samo izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu. Kandidati popunjen prijavni formular sa traženom dokumentacijom dostavljaju školi u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa na adresu škole, sa naznakom “Za konkurs” ili lično u upravi škole. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje. Konkurs za prijem u radni odnos sprovodi konkursna komisija. Kandidati koji budu izabrani u uži izbor biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad sa učenicima. Rešenje o izboru kandidata po objavljenom konkursu doneće se u skladu sa članom 154 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Razgovor sa kandidatima obaviće se u prostorijama škole, s tim što će kandidati o datumu i vremenu obavljanja razgovora biti obavešteni na brojeve kontakt telefona koje su naveli u svojim prijavama. Sva dodatna objašnjenja kandidati mogu dobiti putem telefona: 012/254-435.


Pregledano: 864 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters