Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Čistačica Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „IVO LOLA RIBAR” u Veliko Gradište (Poslato na 24-11-2021)

Čistačica


Oglas važi od: 24.11.2021.

OSNOVNA ŠKOLA
„IVO LOLA RIBAR”
12220 Veliko Gradište
Dr Boška Vrebalova 1a

Čistačica

USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih u članu 24 stav 1 Zakona o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – odluka US, 113/17 i 95/18 – aut. tumačenje), kandidat mora da ispunjava i posebne uslove propisane čl. 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS” br. 88/17, 27/18 – dr. zakoni, 10/19 i 6/20) i to: da ima odgovarajuće obrazovanje – završena osnovna škola; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštitećnih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Kandidati popunjavaju prijavni formular koji se može preuzeti sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (www.mpn.gov.rs/formular za prijem u radni odnos u ustanovama obrazovanja i vaspitanja), a potrebnu dokumentaciju zajedno sa odštampanim i popunjenim prijavnim formularom dostavljaju školi.

OSTALO: Uz prijavni formular kandidati dostavljaju sledeću dokumentaciju: potpisanu biografiju; izvod iz matične knjige rođenih (original ili overenu fotokopiju); uverenje o državljanstvu Republike Srbije (original ili overenu fotokopiju, ne starije od 6 meseci); overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju (svedočanstvo o završenom osnovnom obrazovanju); uverenje MUP-a iz kaznene evidencije, dokaz o neosuđivanosti (original ili overena fotokopija, ne starije od 6 meseci). Dokaz o znanju jezika na kojem se izvodi obrazovno-vaspitni rad u školi se dostavlja ukoliko odgovarajuće obrazovanje nije stečeno na tom jeziku. Dokaz predstavlja potvrda odgovarajuće visokoškolske ustanove da je kandidat položio ispit iz srpskog jezika. Dokaz da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima, izabrani kandidat će dostaviti pre zaključenja ugovora o radu (lekarsko uverenje). Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje, kao ni kopije dokumenata koje nisu overene od strane nadležnog organa. Prijave slati na adresu škole, sa naznakom: „Za konkurs za čistačicu, na neodređeno vreme“.

Čistačica
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana, za rad u izdvojenom odeljenju škole u Kusiću

USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih u članu 24 stav 1 Zakona o radu („Službeni glasnik RS” br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – odluka US, 113/17 i 95/18 – aut. tumačenje), kandidat mora da ispunjava i posebne uslove propisane čl. 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS” br. 88/17, 27/18 – dr. zakoni, 10/19 i 6/20), i to: odgovarajuće obrazovanje – završena osnovna škola; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštitećnih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Kandidati popunjavaju prijavni formular koji se može preuzeti sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (www.mpn.gov.rs/formular za prijem u radni odnos u ustanovama obrazovanja i vaspitanja), a potrebnu dokumentaciju zajedno sa odštampanim i popunjenim prijavnim formularom dostavljaju školi.

OSTALO: Uz prijavni formular kandidati dostavljaju sledeću dokumentaciju: potpisanu biografiju; izvod iz matične knjige rođenih (original ili overenu fotokopiju); uverenje o državljanstvu Republike Srbije (original ili overenu fotokopiju, ne starije od 6 meseci); overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju (svedočanstvo o završenom osnovnom obrazovanju); uverenje MUP-a iz kaznene evidencije; dokaz o neosuđivanosti (original ili overena fotokopija, ne starije od 6 meseci). Dokaz o znanju jezika na kojem se izvodi obrazovno-vaspitni rad u školi se dostavlja ukoliko odgovarajuće obrazovanje nije stečeno na tom jeziku. Dokaz predstavlja potvrda odgovarajuće visokoškolske ustanove da je kandidat položio ispit iz srpskog jezika. Dokaz da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima, izabrani kandiadat će dostaviti pre zaključenja ugovora o radu (lekarsko uverenje). Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje, kao ni kopije dokumenata koje nisu overene od strane nadležnog organa. Prijave slati na adresu škole, sa naznakom „Za konkurs za čistačicu na određeno vreme“.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „IVO LOLA RIBAR”


Pregledano: 1267 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters