Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta) Puno radno vreme

na PREHRAMBENO-ŠUMARSKA I HEMIJSKA ŠKOLA u Sremska Mitrovica (Poslato na 24-11-2021)

Nastavnik...; Radnik na održavanju higijene – čistačica; Domar


Oglas važi od: 24.11.2021.

PREHRAMBENO-ŠUMARSKA I
HEMIJSKA ŠKOLA
22000 Sremska Mitrovica
Zmaj Jovina 3
tel. 022/622-352

Nastavnik stručnih predmeta u području rada Šumarstvo i obrada drveta

USLOVI: Kandidat treba da ispunjava uslove propisane čl. 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, i to: da ima odgovarajuće obrazovanje u skladu sa čl. 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakon, 10/2019 i 6/2020): na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije). i to: studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta; studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdiscilpinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka, pri čemu mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Kandidati treba da ispunjavaju i uslove u skladu sa članom 3 Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Šumarstvo i obrada drveta („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik“, broj 16/2015, 11/2016, 2/2017, 4/2018, 13/2018 i 15/2019) – diplomirani inženjer šumarstva za obradu drveta; diplomirani inženjer šumarstva za preradu drveta; diplomirani inženjer šumarstva za drvnu industriju; diplomirani inženjer prerade drveta; master inženjer šumarstva, prethodno završene osnovne akademske studije iz oblasti prerade drveta.

Radnik na održavanju higijene – čistačica

USLOVI: Kandidat treba da ispunjava uslove propisane čl. 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakon, 10/2019 i 6/2020), kao i uslove iz člana 26 Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u Prehrambeno-šumarsko i hemijskoj školi u Sremskoj Mitrovici i to: završeno osnovno obrazovanje

Nastavnik stručnih predmeta u području rada Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane

USLOVI: Kandidat treba da ispunjava uslove propisane čl. 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, i to: da ima odgovarajuće obrazovanje u skladu sa čl. 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakon, 10/2019 i 6/2020), i to: 1. na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije), i to: (1) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta, (2) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdiscilpinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka, pri čemu mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta; 2. na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Lice iz tačke 1 podtačka (2) mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta. Kandidati treba da ispunjavaju i uslove u skladu sa članom 3 Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik”, broj 5/2015, 10/2016, 2/2017, 13/2018, 2/2020, 14/2020 i 1/2021): diplomirani inženjer poljoprivrede za zaštitu bilja i prehrambenih proizvoda; diplomirani inženjer poljoprivrede smerovi: zaštita bilja, ratarsko-povrtarski, ratarstvo-povrtarstvo ili opšti; diplomirani inženjer poljoprivrede, smer ili odsek za zaštitu bilja; diplomirani inženjer agronomije; diplomirani inženjer poljoprivrede za ratarstvo; diplomirani inženjer poljoprivrede za ratarstvo i povrtarstvo; diplomirani inženjer poljoprivrede, odsek ili smer ratarski; master inženjer poljoprivrede, prethodno završene osnovne akademske studije na odsecima: Fitomedicina ili Ratarstvo i povrtarstvo.

Domar

USLOVI: Kandidat treba da ispunjava uslove propisane čl. 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakon, 10/2019 i 6/2020), kao i uslove iz člana 24 Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u Prehrambeno-šumarsko i hemijskoj školi u Sremskoj Mitrovici i to: srednje obrazovanje mašinske, elektro, drvne, vatrogasne struke.

Nastavnik fizike
sa 52% radnog vremena

USLOVI: Kandidat treba da ispunjava uslove propisane čl. 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, i to: da ima odgovarajuće obrazovanje u skladu sa čl. 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakon, 10/2019 i 6/2020): 1. na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije), i to: (1) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta; (2) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdiscilpinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka, pri čemu mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Kandidati treba da ispunjavaju uslove i u skladu sa članom 2 stav 1 tačka 14 Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama („Sl. glasniku RS – Prosvetni glasnik“, broj 8/2015, 13/2016, 2/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020, 14/2020, 15/2020 i 1/2021): profesor fizike; diplomirani fizičar; diplomirani astrofizičar; diplomirani inženjer fizike, smer industrijska fizika; diplomirani fizičar za opštu fiziku; diplomirani fizičar za primenjenu fiziku; profesor fizike za srednju školu; diplomirani fizičar – istraživač; diplomirani fizičar za teorijsku i eksperimentalnu fiziku; diplomirani fizičar za primenjenu fiziku i informatiku; diplomirani fizičar medicinske fizike; diplomirani profesor fizike, master; diplomirani fizičar, master; diplomirani fizičar, master fizike-meteorologije; diplomirani fizičar, master fizike-astronomije; diplomirani fizičar, master medicinske fizike; diplomirani profesor fizike-hemije, master; diplomirani profesor fizike-informatike, master; diplomirani fizičar, profesor fizike, master; diplomirani fizičar – teorijska i eksperimentalna fizika, master; diplomirani fizičar – primenjena i kompjuterska fizika, master; diplomirani fizičar – primenjena fizika i informatika, master; master fizičar; master profesor fizike. Lice iz tačke 14) ovog člana koje je steklo akademsko zvanje master mora imati prethodno završene osnovne akademske studije na studijskim programima iz oblasti fizike. Kandidati treba da ispunjavaju uslove iz člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakon i 10/2019, 6/2020) i da uz prijavu na konkurs na adresu škole dostave: overenu fotokopiju diplome/svedočanstva o stečenoj stručnoj spremi; uverenje o državljanstvu Republike Srbije, original ili overena fotokopija; uverenje da kandidat nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilja u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanja ili davanja mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje, original ili overena fotokopija; dokaz o poznavanju srpskog jezika i jezika na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad dostavljaju samo kandidati čije obrazovanje nije stečeno na srpskom jeziku; kratku biografiju CV – nije obavezno. Navedena dokumenta se po okončanju konkursa ne vraćaju kandidatima. Uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima dostavlja izabrani kandidat pre zaključenja ugovora. Proveru psihofizičkih sposobnosti kandidata koji su se blagovremeno i sa potpunom dokumentacijom prijavili na konkurs vršiće nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka. Uz prijavni formular, koji se preuzima sa internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kandidati školi dostavljaju potrebnu dokumentaciju u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi“. Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti, sa naznakom: „Za konkursnu komisiju – ne otvarati“, uz obaveznu oznaku za koje radno mesto se konkuriše, na adresu škole. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.


Skoro postavljeni poslovi PREHRAMBENO-ŠUMARSKA I HEMIJSKA ŠKOLA


Pregledano: 724 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters