Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Radnik na održavanju higijene – čistačica Puno radno vreme

na EKONOMSKO-UGOSTITELjSKA ŠKOLA “VUK KARADžIĆ” u Velika Plana (Poslato na 24-11-2021)

Radnik na održavanju higijene – čistačica


Oglas važi od: 24.11.2021.

EKONOMSKO-UGOSTITELjSKA ŠKOLA
“VUK KARADžIĆ”
11320 Velika Plana, Momira Gajića 12

Radnik na održavanju higijene – čistačica
na određeno vreme do povratka odsutnog zaposlenog preko 60 dana

USLOVI: Kandidat treba da ispunjava uslove u skladu članom 29 Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova (radnih mesta) Ekonomsko-ugostiteljske škole „Vuk Karadžić“ iz Velike Plane, pod del. br 1649 od 07.09.2021. godine: potrebno obrazovanje za poslove radnika na održavanju higijene – čistačica ima lice za završenom osnovnom školom; prvi stepen stručne spreme, završena osnovna škola. Kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove za prijem u radni odnos predviđene članom 139 stav 1 tačke 1, 2, 3, 4 i 5 (“Službeni glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakon, 10/2019 i 6/2020); da imaju državljanstvo Republike Srbije; da imaju odgovarajuće obrazovanje; da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminitarno ponašanje; da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima (navedeni dokaz dostavlja kandidat koji bude izabran po konkursu, a pre potpisivanja ugovora o radu); da znaju srpski jezik – jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Kandidat popunjava prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u delu Novo na sajtu. Uz odštampani svojeručno potpisani prijavni formular sa naznakom da se konkuriše na određeno radno mesto, kandidat školi zajedno sa odštampanim prijavnim formularom prilaže i sledeću dokumentaciju: kraća biografija, overena fotokopija diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju, dokaz o posedovanju državljanstva Republike Srbije (uverenje o državljanstvu i izvod iz matične knjige rođenih, original ili overena fotokopija, ne starije od šest meseci), dokaz o neosuđivanosti za navedena krivična dela utvrđena članom 139 stav 1 tačka 3 Zakona (uverenje iz SUP-a, original ili overena fotokopija, ne starije od šest meseci), dokaz o nepostojanju diskriminatornog ponašanja (uverenje Poverenika za zaštitu ravnopravnosti da protiv kandidata nije utvrđeno diskriminatorno ponašanje, original ili overena fotokopija, ne starije od šest meseci); dokaz da kandidat nije pod istragom (uverenje iz suda), da protiv kandidata nije sprovedena istraga niti krivični postupak (original ili overena fotokopija, ne starije od šest meseci); dokaz da kandidat zna jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (dokaz su obavezni da dostave samo kandidati koji obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku, dokazuje se potvrdom odgovarajuće obrazovne ustanove da je kandidat položio ispit iz srpskog jezika, original ili overena fotokopija). Dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima (lekarsko uverenje) podnosi izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu. Rok za podnošenje prijava na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi“. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Blagovremenom prijavom smatra se prijava koja je neposredno predata školi pre isteka roka utvrđenog u konkursu ili je pre isteka tog roka predata pošti u obliku preporučene pošiljke. Ako poslednji dan roka pada u nedelju ili na dan državnog praznika, rok ističe prvog narednog dana. Potpunom prijavom se smatra prijava koja u prilogu sadrži sve priloge kojima kandidat dokazuje da ispunjava uslove za izbor u skladu sa Zakonom i ovim konkursom. Navedena dokumenta ne smeju biti starija od 6 meseci, a priložene fotokopije moraju biti overene od nadležnog organa kao dokaz da su verne originalu. Konkurs sprovodi konkursna komisija imenovana rešenjem donetim od strane direktora škole. Komisija utvrđuje ispunjenost uslova kandidata za prijem u radni odnos, u roku od osam dana od dana isteka roka za prijem prijava. Komisija će kandidate koji uđu u uži izbor uputiti na prethodnu psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima, koji će vršiti nadležna služba za zapošljavanje, primenom standardizovananih postupaka. Konkursna komisija sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos u roku od osam dana od dana prijema rezultata psihološke procene sposobnosti za rad sa decom i učenicima. Konkursna komisija obavlja razgovor sa kandidatima u prostorijama škole, s tim što će kandidati o datumu i vremenu biti obavešteni. Komisija donosi rešenje o izboru kandidata u roku od osam dana od dana obavljenog razgovora sa kandidatima. Lice koje bude izabrano po konkursu, dužno je da priloži dokaz o posedovanju psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa decom i učenicima (lekarsko uverenje) pre zaključenja ugovora o radu. Svojeručno potpisane prijave na konkurs se dostavljaju na gorenavedenu adresu, sa naznakom: „Za konkurs“ (lično ili poštom). Bliže informacije o konkursu možete dobiti od sekretara škole putem telefona na broj: 026/516-247.


Skoro postavljeni poslovi EKONOMSKO-UGOSTITELjSKA ŠKOLA “VUK KARADžIĆ”


Pregledano: 1096 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters