Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Radno mesto za podršku geološkom kartiranju, razvrstano u zvanju mlađi savetnik Puno radno vreme

na GEOLOŠKI ZAVOD SRBIJE u Beograd (Poslato na 24-11-2021)

Radno mesto za podršku geološkom kartiranju, razvrstano u zvanju mlađi savetnik

Oglas važi od: 24.11.2021.

GEOLOŠKI ZAVOD SRBIJE

Na osnovu čl. 54 i 55 Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 i 157/20) i člana 9 stav 1 Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, br. 2/19 i 67/21), Geološki zavod Srbije oglašava

JAVNI KONKURS
ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA

I Organ u kome se radno mesto popunjava: Geološki zavod Srbije, Rovinjska 12, Beograd.

II Radno mesto koje se popunjava:

1. Radno mesto za podršku geološkom kartiranju, razvrstano u zvanju mlađi savetnik
u Grupi za geološko kartiranje, u Odeljenju za izradu osnovne geološke karte, u Sektoru za regionalnu geologiju
1 izvršilac

Opis poslova: Učestvuje u prikupljanju podataka i informacija za izradu listova OGK i izvodi poslove geološkog kartiranja na terenu; učestvuje u obradi podataka prethodnih/ranijih istraživanja; učestvuje u pripremi radnih verzija grafičke i tehničke dokumentacije; prikuplja i priprema podatke za njihovu analizu i interpretaciju metodama daljinske detekcije, izradu geomorfološke, neotektonske i specijalističke karte; prikuplja podatke i informacije za pripremu radnih materijala za izradu projekata, studija, izveštaja i elaborata; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti Geo-nauke (geologija) (studijski program Geologija – modul Regionalna geologija) na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i najmanje jednu godinu radnog iskustva u struci ili najmanje pet godina radnog staža u državnim organima, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

III Kompetencije koje se proveravaju u izbornom postupku: Saglasno članu 9 Zakona o državnim službenicima, propisano je da su kandidatima pri zapošljavanju u državni organ pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i da se izbor kandidata vrši na osnovu provere kompetencija.

Izborni postupak sprovodi se iz više obaveznih faza u kojima se proveravaju opšte funkcionalne, posebne funkcionalne i ponašajne kompetencije i faze u kojoj se sprovodi intervju sa komisijom. Kandidatima koji učestvuju u izbornom postupku prvo se proveravaju opšte funkcionalne kompetencije. U svakoj fazi izbornog postupka vrši se vrednovanje kandidata i samo kandidat koji ispuni unapred određeno merilo za proveru određenih kompetencija u jednoj fazi izbornog postupka može da učestvuje u proveri sledećih kompetencija u istoj ili narednoj fazi izbornog postupka.

1. Provera opštih funkcionalnih kompetencija:
• organizacija i rad državnih organa Republike Srbije – proveravaće se putem testa (pisano);
• digitalna pismenost – proveravaće se rešavanjem zadataka (praktičnim radom na računaru ili uvidom u odgovarajući sertifikat);
• poslovna komunikacija – proveravaće se putem pisane simulacije.

Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „digitalna pismenost“ (posedovanje znanja i veština u osnovama korišćenja računara, osnovama korišćenja interneta, obradi teksta i tabela, tabelarne kalkulacije), ako učesnik konkursa poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz koji je tražen u konkursnom postupku o posedovanju znanja i veština iz navedenih oblasti i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije – „digitalna pismenost“, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru), dostavi i dokaz o poznavanju rada na računaru u originalu ili overenoj fotokopiji. Samo kandidati čiji sertifikat potvrđuje posedovanje znanja o svakom od navednih pojedinačnih programa mogu biti oslobođeni testiranja kompetencije digitalna pismenost. Komisija će na osnovu priloženog dokaza doneti odluku da li može ili ne može da prihvati dokaz koji je kandidat priložio umesto testovne provere.

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Službe za upravljanje kadrovima, www.suk.gov.rs.

2. Provera posebnih funkcionalnih kompetencija: Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija, i to:
• posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada studijsko-analitički poslovi (prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija) – proveravaće se putem usmene simulacije;
• posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto (propisi iz nadležnosti organa – Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima) – proveravaće se putem usmene simulacije;
• posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto (relevantni propisi, akti posebni propisi i drugo – Pravilnik o sadržini projekata geoloških istraživanja i elaborata o rezultatima geoloških istraživanja) – proveravaće se putem usmene simulacije;
• posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto (vozačka dozvola B kategorije) – proveravaće se uvidom u priloženi dokument.

Napomena: U pogledu provere posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto (vozačka dozvola B kategorije) neophodno je da kandidat uz prijavni obrazac dostavi i vozačku dozvolu u overenoj fotokopiji.

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Geološkog zavoda Srbije, www.gzs.gov.rs.

3. Provera ponašajnih kompetencija: Ponašajne kompetencije (upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orijentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa; savesnost, posvećenost i integritet) – provera će se vršiti putem psihometrijskih testova i intervjua baziranog na kompetencijama za sva radna mesta.

4. Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata: Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa – proveravaće se putem intervjua sa komisijom.

IV Mesto rada: Beograd, Rovinjska 12.

V Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave za konkurs: Geološki zavod Srbije, Beograd, Rovinjska 12, 11124 Beograd, sa naznakom „Za javni konkurs”.

VI Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja: Jovana Stikić, kontakt telefon: 064/85-05-813, od 10 do 12 časova.

VII Opšti uslovi za zaposlenje: državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

VIII Rok za podnošenje prijava: Rok za podnošenje prijava je osam dana i počinje da teče narednog dana od dana oglašavanja konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

IX Prijava na javni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Geološkog zavoda Srbije i Službe za upravljanje kadrovima ili u štampanoj verziji u pisarnici Geološkog zavoda Srbije, Beograd, Rovinjska 12.

Prilikom predaje prijave na javni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku. Šifra prijave unosi se u obrazac prijave nakon što komisija sastavi spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak. Podnosioci prijave se obaveštavaju o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

X Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom: original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu); original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo).

Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskoj upravi. Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16 i 95/18 – autentično tumačenje) je, između ostalog, propisano da su organi u obavezi da po službenoj dužnosti, kada je to neophodno za odlučivanje, u skladu sa zakonskim rokovima, besplatno razmenjuju, vrše uvid, obrađuju i pribavljaju lične podatke o činjenicama sadržanim u službenim evidencijama, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.

Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima / uverenje o položenom pravosudnom ispitu. Potrebno je da učesnik konkursa u delu Izjava*, u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.

XI Rok za podnošenje dokaza: Kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od 5 (pet) radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku. Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka. Dokazi se dostavljaju na navedenu adresu Geološkog zavoda Srbije.

XII Vrsta radnog odnosa: Radno mesto popunjava se zasnivanjem radnog odnosa na neodređeno radno vreme.

XIII Datum i mesto provere kompetencija učesnika konkursa u izbornom postupku: Sa učesnicima konkursa čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti, počev od 13. decembra 2021. godine, o čemu će kandidati biti obavešteni na brojeve telefona ili e-mail adrese koje su naveli u svojim obrascima prijave.

Provera opštih funkcionalnih kompetencija, posebnih funkcionalnih kompetencija i ponašajnih kompetencija obaviće se u Službi za upravljanje kadrovima, u Palati „Srbija“, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 2 (istočno krilo). Intervju sa komisijom obaviće se u prostorijama Geološkog zavoda Srbije, Beograd, Rovinjska 12. Učesnici konkursa koji su uspešno prošli jednu fazu izbornog postupka obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze izbornog postupka na kontakte (brojeve telefona ili imejl-adrese), koje navedu u svojim obrascima prijave.

Napomene: Kao državni službenik na izvršilačkom radnom mestu može da se zaposli i lice koje nema položen državni stručni ispit, ali je dužno da ga položi u propisanom roku. Položen državni stručni ispit nije uslov, niti prednost za zasnivanje radnog odnosa.

Probni rad je obavezan za sve koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu. Probni rad za radni odnos na neodređeno vreme traje šest meseci.

Državni službenik na probnom radu koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme i državni službenik koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme, a koji nema položen državni stručni ispit, polaže državni stručni ispit u roku od šest meseci od dana zasnivanja radnog odnosa.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene. Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao direktor Geološkog zavoda Srbije. Ovaj konkurs se objavljuje na internet prezentaciji (www.gzs.gov.rs) i oglasnoj tabli Geološkog zavoda Srbije, na interent prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima: www.suk.gov.rs, na portalu e-Uprave, na internet prezentaciji, oglasnoj tabli i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.Skoro postavljeni poslovi GEOLOŠKI ZAVOD SRBIJE


Pregledano: 703 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters