Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta) Puno radno vreme

na PRVA OBRENOVAČKA OSNOVNA ŠKOLA u Obrenovac (Poslato na 24-11-2021)

Nastavnik...; Pomoćni radnik – čistačica


Oglas važi od: 24.11.2021.

PRVA OBRENOVAČKA OSNOVNA ŠKOLA
11500 Obrenovac
Miloša Obrenovića 169
tel. 011/8720-049

Nastavnik srpskog jezika
sa 95% radnog vremena

Nastavnik srpskog jezika
sa 90% radnog vremena

Nastavnik tehnike i tehnologije
sa 70% radnog vremena

USLOVI: stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena – master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije, i to: (1) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; (2) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; 2) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, a sve predviđeno čl. 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Pomoćni radnik – čistačica

USLOVI: I stepen stručne spreme, završeno osnovno obrazovanje.

OSTALO: Uz prijavni formular, koji se popunjen i odštampan preuzima sa internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kandidati dostavljaju potrebnu dokumentaciju u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa u nedeljnom listu „Poslovi“: overenu kopiju diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju – obrazovanje nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika iz čl. 140 i 142 ZOSOV-a; psihička, fizička i zdravstvena sposobnost za rad sa učenicima – lekarsko uverenje podnosi samo izabrani kandidat pre potpisivanja ugovora o radu; državljanstvo Republike Srbije (ne starije od 6 meseci); izvod iz matične knjige rođenih; uverenje da kandidat nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (uverenje ne sme biti starije od dana objavljivanja konkursa), uverenje osnovnog suda da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak (uverenje ne sme biti starije od dana objavljivanja konkursa). Testiranje kandidata koji su ušli u uži izbor u pogledu psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa učenicima organizuje škola kod NSZ, po isteku roka za prijavljivanje. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Dokumentaciju doneti lično ili poslati na gorenavedenu adresu. Bliže informacije na tel. 011/8720-049.


Skoro postavljeni poslovi PRVA OBRENOVAČKA OSNOVNA ŠKOLA


Pregledano: 903 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters