0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta) Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „ĐORĐE KRSTIĆ” u Beograd (Poslato na 24-11-2021)

Nastavnik...; Rukovodilac finansijsko-računovodstvenih poslova


Oglas važi od: 24.11.2021.

OSNOVNA ŠKOLA
„ĐORĐE KRSTIĆ”
11147 Beograd – Žarkovo
Živka Nastića Babe 12
tel. 011/2512-217

Nastavnik razredne nastave

Nastavnik tehnike i tehnologije

Rukovodilac finansijsko-računovodstvenih poslova

Nastavnik matematike
na određeno vreme radi zamene direktora škole do isteka mandata

Nastavnik razredne nastave
na određeno vreme do povratka zaposlene sa održavanja trudnoće, odnosno porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta
2 izvršioca

Nastavnik biologije
na određeno vreme do povratka zaposlene sa porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta

USLOVI: Kandidati za radna mesta 1, 2, 4, 5 i 6 treba da ispunjavaju uslove predviđene članom 139 stav 1 tačke 1), 2), 3), 4) i 5) i članom 140 stav 1 i 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, br. 88/17, 27/18 – dr. Zakoni, 10/19 i 6/20) i posebne uslove iz Pravilnika o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mesta u OŠ „Đorđe Krstić“ u Beogradu: 1. da imaju odgovarajuće obrazovanje iz člana 140 stav 1 i 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja: visoko obrazovanje za nastavnika osnovne škole, za pedagoga i psihologa, na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; na osnovnim studijana u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; kandidat mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta, 2. da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. da imaju državljanstvo Republike Srbije; 5. da znaju srpski jezik – jezik na kojem se ostvaruje vaspitno-obrazovni rad.

Kandidati za radna mesta 1, 2, 4, 5 i 6 uz prijavu na konkurs treba da dostave: overenu fotokopiju diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju i overenu fotokopiju dodatka diplomi (overene fotokopije ne starije od 6 meseci); uverenje o državljanstvu (original ili overena fotokopija, ne starija od 6 meseci); izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija, ne starija od 6 meseci); original ili overenu fotokopiju uverenja iz kaznene evidencije nadležne policijske uprave da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična dela iz člana 139 stav 1 tačka 3) Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (ne starije od 6 meseci); dokaz o znanju srpskog jezika (podnose samo kandidati koji su stekli odgovarajuće obrazovanje na drugom jeziku); radnu biografiju; odštampan popunjen prijavni formular sa zvanične internet starnice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Kandidati koji uđu u uži izbor biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju će izvršiti Nacionalna služba za zapošljavanje primenom standardizovanih postupaka, a pre donošenja odluke o izboru. Kandidat koji bude izabran, dužan je da pre zaključenja ugovora o radu dostavi uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima – lekarsko uverenje ne starije od 6 meseci.

Uslovi za kandidate za radno mesta pod brojem 3: kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene članom 139 stav 1 tačke 1), 2), 3), 4) i 5) Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, br. 88/17, 27/18 – dr. zakoni, 10/19 i 6/20) i posebne uslove iz Pravilnika o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mesta u OŠ „Đorđe Krstić“ u Beogradu: 1. da imaju odgovarajuće obrazovanje – visoko obrazovanje stečeno: 1) na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine – stečeno zvanje diplomirani ekonomista, odnosno specijalista strukovni ekonomista; 2) na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije), po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine – stečeno zvanje master ekonomista, strukovni master ekonomista i specijalista ekonomista; 3) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine – stečeno zvanje diplomirani ekonomista; 2. da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da nisu kažnjavani za krivična dela koja ih čine nepodobnim za obavljanje poslova iz oblasti računovodstva; 4. da imaju državljanstvo Republike Srbije; 5. da znaju srpski jezik; 6. da imaju znanje rada na računaru.

Kandidati za radno mesto pod brojem 3 uz prijavu na konkurs treba da dostave: overenu fotokopiju diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju (overena fotokopija, ne starija od 6 meseci); uverenje o državljanstvu (original ili overena fotokopija, ne starija od 6 meseci); izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija, ne starija od 6 meseci); original ili overenu fotokopiju uverenja iz kaznene evidencije nadležne policijske uprave da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična dela iz člana 139 stav 1 tačka 3) Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i da nije kažnjavano za krivična dela koja ga čine nepodobnim za obavljanje poslova iz oblasti računovodstva (ne starije od 6 meseci); radnu biografiju; odštampan popunjen prijavni formular sa zvanične internet starnice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; kandidat koji bude izabran dužan je da pre zaključenja ugovora o radu dostavi uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima – lekarsko uverenje ne starije od 6 meseci.

OSTALO: Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Prijavu na konkurs sa adresom i brojem telefona kandidata i potrebnom dokumentacijom, dostaviti poštom na gore navedenu adresu, sa naznakom „Za konkurs“ ili lično, u Sekretarijatu škole, svakog radnog dana od 08.00 do 14.00 časova, u roku od 8 dana od objavljivanja konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave komisija će odbaciti.


Pregledano: 315 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters