0

Aplikacija

Nastavnik muzičke kulture Puno radno vreme

na OŠ “MEŠA SELIMOVIĆ” u Tutin (Poslato na 24-11-2021)

Nastavnik muzičke kulture


Oglas važi od: 24.11.2021.

OŠ “MEŠA SELIMOVIĆ”
36320 Tutin, Ribariće
tel. 020/821-110

1. Nastavnik muzičke kulture
sa 60% norme radnog vremena

USLOVI: Kandidat treba da ima odgovarajuće visoko obrazovanje i da ispunjava određene uslove, u skladu sa članom. 139 i članom 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi, državljanstvo Republike Srbije, da kandidat nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanja mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koga nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima psihičku, fizičku i zdrastvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u listu „Poslovi”. Kandidati uz prijavu podnose sledeća dokumenta: kraću biografiju sa adresom i kontakt telefon, dokaz o stručnoj spremi; popunjen prijavni forumlar (nalazi se na internet stranici Ministarstva), uverenje o državljanstvu; izvod iz matične knjige rođenih; uverenje da lice nije kažnjavano ili osuđivano (za dela koja su navedena); uvrenje da se ne vodi krivični postupak i istraga, dokaz (uverenje-sertifikat) da znaju srpski jezik i jezik na kom se ostvaruje obrazovni-vaspitni rad (nastava se izvodi na bosanskom jeziku), a obavezno dostaviti (važi za nastavnike i stručne saradnike): dokaz da kandidat ima obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina (potvrdu, uverenje i sl.) iz člana 142 stava 1 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (od najmanje 30 bodova, u skladu sa evropskim sistemom prenosa bodova). Predviđena je prethodna psihološka procena sposobnosti kandidata za rad sa decom i učenicima, koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja, primenom standardizovanih postupaka. Lekarsko uverenje kandidati dostavljaju prilikom zaključivanja ugovora o radu. Prijave sa dokumentacijom (overene fotokopije ili orginali) slati na adresu: OŠ „Meša Selimović”, 36309 Ribariće. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Bliže informacije mogu se dobiti putem telefona 020/821-110.


Pregledano: 95 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters