0

Aplikacija

Referent za finansijsko-računovodstvene poslove Puno radno vreme

na UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR KRAGUJEVAC u Kragujevac (Poslato na 24-11-2021)

Referent za finansijsko-računovodstvene poslove

Oglas važi od: 24.11.2021.

UNIVERZITETSKI KLINIČKI
CENTAR KRAGUJEVAC
34000 Kragujevac, Zmaj Jovina 30
tel. 034/505-273

Referent za finansijsko-računovodstvene poslove
srednja školska sprema, za potrebe Odeljenja fakturisanja sa upisom bolesnika Službe za pravne i ekonomsko-finansijske poslove, na određeno vreme od 12 meseci, probni rad od 3 meseca
2 izvršioca

USLOVI: opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa utvrđeni Zakonom o radu („Sl. glasnik RS” broj 24 /2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka US, 113/17, 95/18) i posebni uslovi utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji sa sistematizacijom radnih mesta Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac. Poseban uslov za zasnivanje radnog odnosa za poslove je: radno iskustvo u trajanju od najmanje 6 (šest) meseci u navedenoj službi zdravstvene ustanove na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite. Uz prijavu se podnose u originalu ili overenoj kopiji sledeća dokumenta: diploma o stečenom obrazovanju odgovarajućeg profila; uverenje o državljanstvu RS; izvod iz matične knjige rođenih; izvod iz matične knjige venčanih (ako je kandidat promenio prezime); kratka biografija sa adresom, kontakt telefonom, imejl-adresom. Kao dokaz o radnom iskustvu kandidati treba da dostave dokaz/potvrdu o radnom stažu u struci od strane nadležne službe. Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor. Prilikom zasnivanja radnog odnosa, izabrani kandidat je dužan da dostavi: lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos; dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, da optužnica nije stupila na pravnu snagu i da nije pokrenuta istraga (uverenje nadležnog suda); uverenje da kandidat nije osuđivan za krivična dela koja ga čine nepodobnim za rad u zdravstvenoj ustanovi (uverenje nadležne policijske uprave ili policijske stanice). Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi gore navedene dokumente u roku navedenom u Odluci o izboru kandidata, sa njim se neće zasnovati radni odnos. Na radne odnose zasnovane po okončanom konkursu primenjivaće se važeća Uredba o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Univerzitetski klinički centar Kragujevac. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u listu „Poslovi” Nacionalne službe za zapošljavanje. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Konačni rezultati konkursa biti objavljeni na sajtu Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac (www.kc-kg.rs). Kandidati koji ne budu izabrani mogu zahtevati povraćaj konkursne dokumentacije. Kontakt telefon: 034/505-273. Prijave se podnose lično zatvorenoj koverti preko pisarnice Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac ili putem pošte na gorenavedenu adresu. Obavezno naznačiti za koje se radno mesto konkuriše: „Prijava na oglas za prijem u radni odnos za radno mesto ___ (navesti tačan profil za koji kandidat podnosi prijavu)”.Skoro postavljeni poslovi UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR KRAGUJEVAC


Pregledano: 173 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters