0

Aplikacija

Tužilački pomoćnik; Zapisničar Puno radno vreme

na VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO u Novi Sad (Poslato na 24-11-2021)

Tužilački pomoćnik; Zapisničar

Oglas važi od: 24.11.2021.

VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO
21000 Novi Sad, Sutjeska 3

Tužilački pomoćnik
u zvanju tužilački saradnik koje je upodobljeno zvanju savetnik

Opis posla: pomaže javnom tužiocu i zameniku javnog tužioca u radu u predmetima manje složenosti, prati sudsku praksu, izrađuje nacrte jednostavnijih podnesaka, uzima na zapisnik krivične prijave, podneske i izjave građana, pod nadzorom i po uputstvima javnog tužioca, odnosno zamenika javnog tužioca obavlja poslove manje složenosti predviđene zakonom i drugim propisima.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen pravosudni ispit i potrebne kompetencije za rad za ovo radno mesto.

Zapisničar
u zvanju referent

Opis posla: obavlja sve daktilografske poslove u predmetima dodeljenim u rad javnom tužiocu kod koga je raspoređen, kuca zapisnike i sve ostale diktate po nalogu javnog tužioca, sređuje spise po odredbama Pravilnika o upravi u javnim tužilaštvima i obavlja potrebne tehničke poslove u vezi sa predistražnim i istražnim postupkom, postupa po naredbama sa zapisnika, vodi računa o urednosti spisa i vodi popis spisa, po nalogu šefa daktilobiroa obavlja i poslove daktilografa u daktilobirou, stara se o čuvanju i prenosu podataka, dostupnosti materijala, ispravnosti birotehničke opreme i racionalnom korišćenju kancelarijskog i drugog potrošnog materijala, obavlja i druge poslove po nalogu tužioca, šefa daktilobiroa i sekretara tužilaštva.

Uslovitreći ili četvrti stepen srednje stručne spreme društvenog, prirodnog ili tehničkog smera, položen državni stručni ispit, najmanje dve godine radnog iskustva u struci, položen ispit za daktilografa 1-a klase i potrebne kompetencije za rad za ovo radno mesto.

FAZE IZBORNOG POSTUPKA: Izborni postupak sprovodi se iz više obaveznih faza u kojima se proveravaju opšte funkcionalne kompetencije, posebne funkcionalne kompetencije, ponašajne kompetencije i faza u kojoj se sprovodi intervju sa Komisijom.

1. Provera opštih funkcionalnih kompetencija: Svim kandidatima koji učestvuju u izbornom postupku prvo se proveravaju opšte funkcionalne kompetencije i to: – organizacija i rad državnih organa Republike Srbije (provera će se vršiti putem pisanog testa); – digitalna pismenost (provera će se vršiti praktičnim radom na računaru ili uvidom u dokaz – sertifikat o poznavanju rada na računaru); – poslovna komunikacija (provera će se vršiti pisanom simulacijom).

Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije “digitalna pismenost”, ako kandidat poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o poznavanju rada na računaru, na traženom nivou i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije – “digitalna pismenost”, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji. Komisija će na osnovu priloženog dokaza doneti odluku da li može ili ne može da prihvati dokaz koji je priložen uz prijavu umesto testovne provere.

2. Provera posebnih funkcionalnih kompetencija: Nakon sačinjavanja izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija, i to:

Za radno mesto tužilački pomoćnik, tužilački saradnik – savetnik proveravaju se: – posebna funkcionalna kompetencija u oblasti rada krivično odeljenje u javnom tužilaštvu – poznavanje materijalnih i procesnih propisa relevantnih za nadležnost javnog tužilaštva, prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija, poznavanje odredaba Zakonika o krivičnom postupku i Krivičnog zakonika; – posebna funkcionalna kompetencija u oblasti rada uprava u javnom tužilaštvu – poznavanje relevantnih propisa iz delokruga rada javnog tužilaštva – Zakona o javnom tužilaštvu, Pravilnika o upravi u javnim tužilaštvima i Zakona o državnim službenicima; – posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto tužilački pomoćnik – posedovanje znanja i veština za izradu nacrta javnotužilačkih odluka i drugih akata, upravljanje pretkrivičnim postupkom, veštine izrada nacrta pravnih stavova.
Provera posebnih funkcionalnih kompetencija vršiće se pisanim putem – testom i usmenim putem – razgovorom sa kandidatom.

Za radno mesto zapisničar u zvanju referent proveravaju se: – posebne funkcionalne kompetencije za oblast rada – administrativni poslovi (kancelarijsko poslovanje, vođenje zapisnika) – proveravaće se pisanim putem – testom i razgovorom sa kandidatom – daktilobiro – položen ispit za daktilografa I A klase (dokazuje se uverenjem, sertifikatom koji se podnosi uz prijavu); – posebne funkcionalne kompetencije za radno mesto – poznavanje Zakona o državnim službenicima i Pravilnika o upravi u javnim tužilaštvima proveravaće se pisanim putem – testom i razgovorom sa kandidatom

3. Provera ponašajnih kompetencija: Ponašajne kompetencije su upravljanje informacijama; upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata rada; orijentacija ka učenju i promenama; izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa; savesnost, posvećenost i integritet – proveravaće se od strane diplomiranog psihologa – pisanim putem – upitnik i usmenim razgovorom sa kandidatom.

4. Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata: Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa – proveravaće se putem intervjua sa komisijom. Vremenski okvir provere svih kompetencija je dva meseca od dana isteka roka za podnošenje prijava na konkurs.

Mesto rada: Novi Sad, Sutjeska 3.

Trajanje radnog odnosa: radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

Opšti uslovi za zaposlenje: državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da ima propisanu stručnu spremu i da ispunjava uslove određene zakonom i Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa; da učesnik konkursa nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci (čl. 45 st. 1 Zakona o državnim službenicima).

Obrazac prijave na konkurs i dokazi koji se prilažu: Prijava na konkurs podnosi se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet stranici Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu www.ns.vi.jt.rs ili u štampanoj verziji u upravi tužilaštva, Sutjeska 3. Obrazac prijave mora biti svojeručno potpisan. Obrazac prijave na konkurs sadrži: podatke o konkursu, lične podatke, adresu stanovanja, telefon, elektronsku adresu, obrazovanje, stručne i druge ispite podnosioca prijave koji su uslov za zasnivanje radnog odnosa, podatak o znanju rada na računaru, podatak o znanju stranog jezika, dodatne edukacije, radno iskustvo, posebne uslove, dobrovoljno datu izjavu o pripadnosti nacionalnoj manjini, posebne izjave od značaja za učešće u konkursnim postupcima u državnim organima.

Prijava na javni konkurs može se podneti putem pošte ili neposredno na adresu: Više javno tužilaštvo u Novom Sadu, Novi Sad, Sutjeska br. 3. Prilikom prijema prijave na javni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje na javnom konkursu. Podnosilac prijave biće obavešten o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od dana prijema prijave na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

Datum i mesto provere kompetencija učesnika konkursa u izbornom postupku: Sa učesnicima konkursa čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu na osnovu podataka navedenih u obracsu prijave na konkurs, sprovešće se izborni postupak, o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni na kontakte (aderese, brojeve telefona ili imejl-adrese) koje su naveli u prijavi. Provera svih kompetencija obaviće se u prostorijama Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, Sutjeska 3, treći sprat. Učesnici konkursa koji su uspešno prošli jednu fazu izbornog postupka obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze izbornog postupka na kontakte (brojeve telefona ili imejl-adrese) koje navedu u svojim obrascima prijave.

Ostali dokazi koje prilažu samo kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa komisijom: original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu, uverenje da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci (izdaje nadležna policijska uprava, ne starije od 6 meseci); izjava pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću da kandidatu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa; overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; za radno mesto tužilački pomoćnik – uverenje o položenom pravosudnom ispitu; za radno mesto zapisničar – uverenje o položenom državnom stručnom ispitu; original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja, i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo) – sertifikat ili drugi dokaz o poznavanju rada na računaru (ukoliko poseduje isti); Obrazac 1 – Izjava u kojoj se kandidat opredeljuje da li će sam dostaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto njega.

Napomena: Odredbom člana 9 i člana 103 Zakona o opštem upravnom postupku (“Službeni glasnik RS”, broj 18/2016) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom pravosudnom ispitu, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu, uverenje da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci. Potrebno je da kandidat u delu izjava u obrascu prijave zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija. Navedene dokaze kandidat može dostaviti uz prijavu i sam, a u cilju efikasnijeg i bržeg sprovođenja izbornog postupka. Kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa komisijom pozvaće se da u roku od 5 (pet) radnih dana od dana prijema obaveštenja prilože ostale dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku. Kandidati koji u ostavljenom roku ne prilože ostale dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pisanim putem se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka. Dokazi se dostavljaju na adresu navedenu u oglasu. Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen. Svi dokazi se prilažu u originalu ili u fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao) kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 01. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

Rok za podnošenje prijave na javni konkurs je: osam dana i počinje da teče narednog dana od dana oglašavanja u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje “Poslovi”.

Adresa na koju se podnosi prijava na javni konkurs: Više javno tužilaštvo u Novom Sadu, 21000 Novi Sad, Sutjeska 3, sa naznakom “Za javni konkurs”.

Izborni postupak: Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove za zaposlenje na radnom mestu i među kojima se sprovodi izborni postupak, objavljuje se na internet prezentaciji tužilaštva prema šiframa njihove prijave. Kandidate koji uspešno završe pismenu proveru opštih funkcionalnih kompetencija konkursna komisija će obavestiti o vremenu i mestu provere posebnih funkcionalnih kompetencija, a potom i o vremenu i mestu provere ponašajnih kompetencija i na kraju obaviti intervju sa kandidatima.

Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu: sekretar tužilaštva, Draga Popetrov, kontakt telefon: 021 4876 426.

Napomena: Svi dokazi se prilažu na srpskom jeziku, odnosno ukoliko su na stranom jeziku moraju biti prevedeni na srpski jezik i overeni od strane ovlašćenog tumača. Diploma kojom se potvrđuje stručna sprema, a koja je stečena u inostranstvu mora biti nostrifikovana.

Neblagovreme, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene. Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu podležu probnom radu od šest meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita za rad u državnim organima primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada. Kandidati sa položenim državnim stručnim ispitom nemaju prednost u izbornom postupku u odnosu na kandidate bez položenog državnog stručnog ispita. Obaveštavaju se učesnici javnog konkursa da će se dokumentacija vraćati isključivo na pisani zahtev učesnika. Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao v.f. Višeg javnog tužioca u Novom Sadu. Ovaj konkurs se objavljuje na internet prezentaciji Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu www.ns.vi.jt.rs, na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima: www.suk.gov.rs, na portalu e- uprave, na oglasnoj tabli, internet prezentaciji i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje – “Poslovi”. Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola. Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu www.ns.vi.jt.rs.Skoro postavljeni poslovi VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO


Pregledano: 177 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters