0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta) Puno radno vreme

na OŠ „STANKO MARIĆ“ u Ugrinovci (Poslato na 24-11-2021)

Nastavnik…

Oglas važi od: 24.11.2021.

OŠ „STANKO MARIĆ“
11277 Ugrinovci, Učitelja Cveje 5

Nastavnik predmetne nastave – matematika

Nastavnik predmetne nastave – likovna kultura

Nastavnik predmetne nastave – srpski jezik
sa 83% radnog vremena

USLOVI: U radni odnos u ustanovi može da bude primljen kandidat koji pored opštih uslova predviđenih članom 24 stav 1 Zakona o radu („Sl. glasnik RS”, broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka US, 113/2017 i 95/2018 – autentično tumačenje) treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 139 stav 1 tačke 1)–5) Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS” broj 88/17, 27/18 – dr. zakon 10/19 i 6/20), a to su: 1. odgovarajuće obrazovanje i to: A) da ima odgovarajuće visoko obrazovanje stečeno: a) na studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne studije, specijalističke akademske studije), i to: studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; b) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, kao i da ima odgovarajući stepen i vrstu obrazovanja propisanu Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, broj 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 9/2020, 3/2021 i 4/2021) za rad na radnom mestu na koje konkuriše, B) u skladu sa članom 142 stav 1 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, kandidati koji konkurišu na navedena radna mesta obavezni su da imaju obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje po šest bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova; kandidat koji je u toku studija položio ispite iz pedagogije i psihologije ili je položio stručni ispit, odnosno ispit za licencu, ima obrazovanje iz stava 1 člana 142 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, a kandidat koji nema obrazovanje iz člana 142 stav 1 obavezan je da ga stekne u roku od jedne, a najviše dve godine od dana prijema u radni odnos, kao uslov za polaganje ispita za licencu; 2. psihička, fizička i zdravstvena sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. da lice nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. državljanstvo Republike Srbije; 5. znanje srpskog jezika i jezika na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dokazi o ispunjenosti uslova pod 1), 3), 4) i 5) su sastavni deo prijave na konkurs, a dokaz pod tačkom 2) pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu.

OSTALO: Uz odštampan i čitko popunjen prijavni formular koji se može preuzeti na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (www.mpn.gov.rs/formular za prijem u radni odnos u ustanovama obrazovanja i vaspitanja) i radnom biografijom (CV), dostaviti: 1. overen prepis / overenu fotokopiju diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju; 2. original / overenu fotokopiju uverenja nadležne službe Ministarstva unutrašnjih poslova da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za navedena krivična dela iz člana 139 stav 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (ne starije od 6 meseci); 3. original / overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu (ne starije od 6 meseci); 4. original / overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih (ne starije od 6 meseci); 5. dokaz o znanju srpskog jezika (jezika na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad) dostavlja samo kandidat koji odgovarajuće obrazovanje nije stekao na srpskom jeziku. Lekarsko uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima (ne starije od 6 meseci) dostavlja kandidat koji bude izabran, neposredno pre zaključenja ugovora o radu. Konkursna komisija utvrđuje ispunjenost uslova kandidata za prijem u radni odnos, vrši uži izbor kandidata koje upućuje na prethodnu psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima, sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos, obavlja razgovor sa kandidatima i donosi rešenje o izboru kandidata. Prijave na konkurs sa kontakt podacima i dokazima o ispunjenosti uslova za prijem u radni odnos dostavljaju se u zatvorenoj koverti, lično ili putem pošte na gorenavedenu adresu, sa naznakom „Za konkurs za radno mesto ______ (navesti radno mesto za koje se kandidat prijavljuje)”. Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi”. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje, kao ni fotokopije dokumenata koje nisu overena od strane nadležnog organa. Svi kandidati će biti pismenim putem obavešteni o izboru kandidata u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Kandidati koji ne budu izabrani, dokumentaciju priloženu uz prijavu mogu preuzeti lično u sekretarijatu škole odmah po konačnosti rešenja o izboru kandidata po raspisanom konkursu. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti kod sekretara škole, radnim danom od 9.00 do 13.00 časova, lično ili preko telefona: 011/8409-308, kao i putem imejla: stankomaric@gmail.com.Skoro postavljeni poslovi OŠ „STANKO MARIĆ“


Pregledano: 170 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters