0

Aplikacija

Više radnih mesta Puno radno vreme

na FAKULTET MEDICINSKIH NAUKA u Kragujevac (Poslato na 24-11-2021)

Više radnih mesta…

Oglas važi od: 24.11.2021.

FAKULTET MEDICINSKIH NAUKA
34000 Kragujevac
Svetozara Markovića 69
tel. 034/306-800

Saradnik u zvanju asistenta za naučnu oblast Medicinske nauke, uža naučna oblast Veština komunikacije
na određeno vreme 3 godine

USLOVI: doktor medicine, stečen status studenta doktorskih studija, svaki od prethodnih stepena studija završen sa prosečnom ocenom najmanje osam (8), smisao za nastavni rad.

Saradnik u zvanju asistenta za naučnu oblast Medicinske nauke, uža naučna oblast Patološka anatomija
na određeno vreme 3 godine

USLOVI: doktor medicine, stečen status studenta doktorskih studija, svaki od prethodnih stepena studija završen sa prosečnom ocenom najmanje osam (8), smisao za nastavni rad.

Saradnik u zvanju asistenta za naučnu oblast Medicinske nauke, uža naučna oblast Farmaceutska mikrobiologija
na određeno vreme 3 godine

USLOVI: magistar farmacije, stečen status studenta doktorskih studija, svaki od prethodnih stepena studija završen sa prosečnom ocenom najmanje osam (8), smisao za nastavni rad.

Istraživač pripravnik za naučnu oblast Medicinske nauke, uža naučna oblast Dečja i preventivna stomatologija
na određeno vreme 3 godine

USLOVI: doktor stomatologije, završen drugi stepen akademskih studija sa prosečnom ocenom najmanje osam (8), upisane doktorske studije.

Saradnik u nastavi za naučnu oblast Medicinske nauke, uža naučna oblast Medicinska genetika
na određeno vreme 1 godina

USLOVI: doktor medicine, student doktorskih akademskih studija, ukupna prosečna ocena prethodnog nivoa studija najmanje osam (8)

Saradnik u nastavi za naučnu oblast Medicinske nauke, uža naučna oblast Medicinska genetika
na određeno vreme 1 godina

USLOVI: doktor medicine, student doktorskih akademskih studija, ukupna prosečna ocena prethodnog nivoa studija najmanje osam (8)

Saradnik u nastavi za naučnu oblast Medicinske nauke, uža naučna oblast Dermatovenerologija
na određeno vreme 1 godina

USLOVI: doktor medicine, student doktorskih akademskih studija, ukupna prosečna ocena prethodnog nivoa studija najmanje osam (8).

Saradnik u nastavi za naučnu oblast Medicinske nauke, uža naučna oblast Dermatovenerologija
na određeno vreme 1 godina

USLOVI: doktor medicine, student doktorskih akademskih studija, ukupna prosečna ocena prethodnog nivoa studija najmanje osam (8).

Saradnik u nastavi za naučnu oblast Medicinske nauke, uža naučna oblast Farmaceutska hemija
na određeno vreme 1 godine

USLOVI: magistar farmacije, student doktorskih akademskih studija, ukupna prosečna ocena prethodnog nivoa studija najmanje osam (8).

Saradnik u nastavi za naučnu oblast Medicinske nauke, uža naučna oblast Farmaceutska hemija
na određeno vreme 1 godina

USLOVI: magistar farmacije, student doktorskih akademskih studija, ukupna prosečna ocena prethodnog nivoa studija najmanje osam (8).

OPŠTI PREDUSLOV: Kandidati moraju da ispunjavaju opšti preduslov u pogledu neosuđivanosti utvrđen članom 72 stav 4 Zakona o visokom obrazovanju i članom 135 stav 1 Statuta Univerziteta u Kragujevcu, koji dokazuju potvrdama nadležnih organa da nisu osuđivani za krivična dela propisana navedenim propisima.

OSTALO: Uslovi utvrđeni odgovarajućim odredbama Zakona o visokom obrazovanju (“Sl. glasnik RS” br. 88/2017, 73/2018, 27/2018 – dr. zakon, 67/2019 i 6/2020 – dr. zakoni, 11/2021 – autentično tumačenje, 67/2021 i 67/2021 – dr. zakon), Zakona o nauci i istraživanjima (“Sl. glasnik RS”, br. 49/19), Statutom Univerziteta u Kragujevcu i Statutom Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu, u skladu sa kojima će biti izvršen izbor prijavljenih kandidata. Na konkurs priložiti: prijavu na konkurs; biografiju; uverenje o državljanstvu; izvod iz matične knjige rođenih; overene fotokopije diploma ili uverenja kojima se potvrđuje nivo obrazovanja; potvrdu nadležnog organa da kandidat nije pravnosnažno osuđivan za krivično delo protiv polne slobode, falsifikovanja isprave koju izdaje visokoškolska ustanova ili primanja mita u obavljanju poslova u visokoškolskoj ustanovi; potvrdu da je student doktorskih studija (za asistenta i za saradnike u nastavi), spisak stručnih i naučnih publikacija i po jedan primerak tih publikacija, u skladu sa uputstvom koje se nalazi na stranici Fakulteta http: //www.medf.kg.ac.rs/dokumenti_za_izbor.php. Svu konkursnu dokumentaciju sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa, svi kandidati su u obavezi da dostave i u elektronskoj formi (na kompakt disku – CD). Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Rok za prijavu je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.Skoro postavljeni poslovi FAKULTET MEDICINSKIH NAUKA


Pregledano: 213 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters