Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik predmetne nastave – srpski jezik kao nematernji Puno radno vreme

na Gala Luks u Temerin (Poslato na 24-11-2021)

Nastavnik predmetne nastave – srpski jezik kao nematernji


Oglas važi od: 24.11.2021.

OŠ „KOKAI IMRE“
21235 Temerin, Košut Lajoša 31

Nastavnik predmetne nastave – srpski jezik kao nematernji
sa 70% radnog vremena

USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih Zakonom o radu, kandidat treba da ispunjava uslove propisane čl. 139 i 140, 141 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 - drugi zakoni, 10/2019 i 6/2020) i Pravilniku o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi (“Sl. glasnik RS” br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021 i 17/2021)

OSTALO: Uz prijavu na konkurs dostaviti sledeća dokumenta: prijavni formular sa sajta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; biografiju sa ličnim podacima; dokaz o odgovarajućem obrazovanju (original ili overenu kopiju diplome); izvod iz matične knjige rođenih (original ili overenu fotokopiju); uverenje o državljanstvu RS (original ili overenu fotokopiju, ne starije od 6 meseci); dokaz o neosuđivanosti pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; dokaz o poznavanju mađarskog jezika kao jezika na kojem se izvodi obrazovno-vaspitni rad u školi, koji se dostavlja samo ukoliko obrazovanje nije stečeno na mađarskom jeziku; lekarsko uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima se dostavlja neposredno pre zaključenja ugovora o radu. Rok za predaju prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u obzir. Prijave sa potrebnom dokumentacijom o ispunjenosti uslova podnose se na adresu OŠ „Kokai Imre”, Košut Lajoša 31, Temerin, sa naznakom “Za konkurs”.


Skoro postavljeni poslovi Gala Luks


Pregledano: 162 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters