0

Aplikacija

Više radnih mesta Puno radno vreme

na UNIVERZITETSKA DEČJA KLINIKA u Beograd (Poslato na 24-11-2021)

Više radnih mesta...


Oglas važi od: 24.11.2021.

UNIVERZITETSKA DEČJA KLINIKA
11000 Beograd, Tiršova 10
e-mail: klinika@udk.bg.ac.rs

Doktor medicine – specijalista u operacionim salama
za potrebe Odeljenja anesteziologije sa reanimatologijom, probni rad do 6 meseci

Opis poslova: prevenira, dijagnostikuje i leči bolesti, povrede i druge fizičke poremećaje korišćenjem specijalizovanih metoda i tehnika, kroz primenu principa i procedura savremene medicine, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju; pregleda hospitalizovane i ambulantne pacijente, vrši prijem i otpust bolesnika i izdaje potrebnu dokumentaciju o rezultatima lečenja; realizuje specijalističke, dijagnostičko-terapeutske intervencije; postavlja dijagnozu, određuje terapiju i vodi lečenje; obaveštava i savetuje pacijenta i porodicu u vezi sa zdravstvenim stanjem i lečenjem; obavlja svakodnevnu vizitu hospitalizovanih pacijenata, prati njihovo stanje, daje stručno uputstvo u vezi dijagnostike i lečenja; vrši prijem i zbrinjavanje hitnih pacijenata; sprovodi zdravstvenu zaštitu određenih kategorija stanovništva, odnosno pacijenata obolelih od bolesti za čiju prevenciju, dijagnostiku i lečenje je specijalizovan; obavlja poslove laboratorijske, radiološke, patohistološke, citološke i druge dijagnostike za koju je specijalizovan, o čemu sačinjava izveštaj; učestvuje u unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite, obavlja konsultaticije sa drugim zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima; planira, nadzire i evaluira sprovođenje zdravstvene zaštite; sprovodi aktivnosti stručnog usavršavanja u okviru svoje specijalnosti; radi na implementaciji integrisanog zdravstvenog informacionog sistema; organizuje i sprovodi mere i aktivnosti na unapređenju zdravstvene zaštite; indentifikuje prioritetne zdravstvene potrebe stanovništva u lokalnoj zajednici, definiše i sprovodi mere za njihovu realizaciju; obezbeđuje izveštavanje o kretanju zaraznih i nezaraznih bolesti i drugih podataka u oblasti zdravstvene zaštite; identifikuje prioritetne zdravstvene potrebe zajednice u cilju predlaganja odgovora i planiranja implementacije adekvatnih mera; vrši kontinuirani rad na kreiranju i razvoju okruženja koja podržavaju zdravlje i zdrave izbore; vrši identifikovanje prioritetnih zdravstveno promotivnih potreba zajednice; vrši analize determinanti zdravlja; vrši izradu, implementaciju i evaluaciju zdravstvenopromotivnih programa, projekata i intervencija u zajednici i sprovodi istraživanja; obavlja informisanje, savetovanje i obuku stanovništva, u saradnji sa masmedijima o očuvanju i unapređenju zdravlja, faktorima rizika i afirmaciji zdravih stilova života, kao i optimalnim zdravstvenim ponašanjima u vezi sa aktuelnim zdravstvenim potrebama; radi na razvoju plana razvoja zdravstvene zaštite; učestvuje u izradi standarda zdravstvenih usluga; učestvuje u izradi predloga posebnih programa iz oblasti javnog zdravlja; obavlja procenu i evaluaciju javno zdravstvenih programa na različitim nivoima zdravstvene zaštite / delatnosti u saradnji sa odgovarajućim institucijama; izrađuje stručno-metodološka uputstva za praćenje i evaluaciju rada zdravstvenih ustanova sva tri nivoa zdravstvene zaštite iz oblasti planiranja i organizacije zdravstvene zaštite; organizuje epidemiološki nadzor nad svim zaraznim bolestima; učestvuje u pripremi vodiča, uputstava i stručno-metodoloških preporuka za prevenciju i kontrolu zaraznih bolesti; organizuje prikupljanje i statističku obradu podataka o kretanju zaraznih i hroničnih nezaraznih bolesti; organizuje prikupljanje, unos i statističku obradu podataka relevantnih za funkcionisanje registara; učestvuje u izradi nacionalnih programa prevencije nezaraznih oboljenja, stručno-metodoloških uputstava, zakonske regulative i izveštaja; organizuje prikupljanje podataka u cilju praćenja sanitarno-higijenskih i drugih uslova koji utiču na stanje zdravlja stanovništva; obavlja poslove iz domena svoje specijalnosti: daje anesteziju bolesnicima u operacionoj sali pacijentima uzrasta od rođenja (uključujući prevremeno rođenu decu) do 18 godina, a povremeno i starijim, u ambulantnim uslovima i u dijagnostičke svrhe (endoskopskoj sali, sali za kateterizacije, na magnetnoj rezonanci i skeneru), kao i u drugim ustanovama po potrebi, sprovodi terapiju bola u ambulanti za bol u Jedinici intenzivnog lečenja (JIL) i na odeljenjima, preglede ambulantnih bolesnika, preglede odeljenjskih bolesnika, konsultativne preglede, vrši potrebne intervencije u dijagnostičke i terapijske svrhe; leči pacijente uzrasta od rođenja (uključujući prevremeno rođenu decu) u (JIL) kao i u drugim ustanovama po potrebi; plasira periferne, centralne venske i arterijske katetere u dijagnostičke i terapijske svrhe; u radu koristi ultrazvuk u svrhu postavljanja centralnih venskih katetera i izvođenja regionalne anestezije; učestvuje u pripremi pacijenata za operciju i organizuje konsultaciju ostalih specijalnosti po potrebi; učestvuje u propisivanju parenteralne ishrane i terapije bola na hirurškim a po potrebi i pedijatrijskim odeljenjima; učestvuje (rukovodi timom) u kardiopulmonalnoj reanimaciji; učestvuje u transportu (u i van bolnice) najtežih pacijenata; obavlja deo poslova u zoni zračenja; ordinira medikamentoznu terapiju, drugu terapiju i specifičnu negu bolesnika uz saglasnost rukovodioca organizacione jedinice; daje obaveštenja roditeljima o stanju bolesnika po utvrđenom rasporedu; uzima aktivno učešće u vizitama koje vodi načelnik organizacione jedinice, odnosno šefovi podjedinica; primenjuje i kontroliše najsavremenije metode dijagnostike i lečenja iz oblasti određene grane medicine; po potrebi dežura odnosno je pripravan, a u skladu sa odredbama Posebnog kolektivnog ugovora i Odlukom direktora; tokom dežurstva odgovoran je šefu dežurne ekipe; predlaže mere za unapređenje organizacione jedinice i radi na osavremenjivanju procesa rada; prati novine u nauci i tehnici i daje predloge za njihovu primenu; učestvuje u radu Stručnog kolegijuma Klinike; po potrebi učestvuje u radu konzilijuma, odeljenskim vizitama u drugim organizacionim jedinicama; zajedno sa saradnicima odgovoran je za ispravnost i pravilno korišćenje medicinskih aparata i stanje inventara; odgovoran je za uredno vođenje medicinske dokumentacije i izrađuje predlog mera za unapređenje zdravstvene zaštite; učestvuje u primeni metode klasifikacije bolnički lečenih pacijenata u grupe koje imaju kliničke specifičnosti i zahtevaju sličnu potrošnju bolničkih resursa (DRG); učestvuje na stručnim, organizacionim i edukativnim sastancima i seminarima u oblasti svoje struke; učestvuje u naučnoistraživačkom radu, zdravstvenom vaspitanju i edukaciji zdravstvenih radnika; radi na unapređenju dijagnostičkih, terapijskih i preventivnih postupaka; obavezan je da stručnim radom doprinosi afirmaciji organizacione jedinice; po potrebi pomaže drugim zaposlenima u izvršavanju radnih zadataka u okviru svoje stručne spreme i osposobljenosti stečene radom; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca u okviru svoje stručne spreme i osposobljenosti stečene radom. Za svoj rad neposredno je odgovoran neposrednom rukovodiocu.

USLOVI: položen specijalistički ispit iz anesteziologije sa reanimatologijom; najmanje tri godine i šest meseci radnog iskustva u zvanju specijaliste; poznavanje najmanje jednog svetskog jezika; licenca. Rok za prijavu kandidata traje osam dana od dana objavljivanja oglasa u listu „Poslovi”. Prijave se šalju u zatvorenoj koverti na gorenavedenu adresu, sa naznakom „Prijava na konkurs za prijem doktora medicine specijaliste u operacionim salama za potrebe Odeljenja anesteziologije sa reanimatologijom, na neodređeno vreme, 1 (jedan) izvršilac“. Prilikom prijave na konkurs kandidati su dužni da dostave sledeća dokumenta: kratku biografiju, fotokopiju lične karte, fotokopiju diplome o završenom medicinskom fakultetu, fotokopiju diplome/uverenja o položenom stručnom ispitu; fotokopiju diplome/uverenja o završenoj specijalizaciji iz anesteziologije sa reanimatologijom – anesteziologije, reanimatologije i intenzivne terapije; fotokopiju radne knjižice ili drugog dokaza o radnom iskustvu kandidata (ugovori o radu, volonterski ugovori, potvrda poslodavca i sl.); fotokopija licence; fotokopije ugovora o radu, tj. potvrde o volontiranju, potvrde o obavljenom radu od strane načelnika službi zdravstvenih ustanova na memorandumu, vremenu provedenom na radu i ocenama rada kandidata, ukoliko ih kandidat poseduje.

Viši laboratorijski tehničar
za potrebe Odseka za kliničku transfuziju, probni rad do 6 meseci

Opis poslova: priprema, održava i vrši kontrolu ispravnosti laboratorijske opreme; upravlja medicinskim otpadom; pomaže pri izvođenju komplikovanih dijagnostičkih analiza i testova, učestvuje u pojedinim etapama analize; upisuje potrebne rezultate i izdaje sve pod nadzorom i uz stručnu saradnju šefa laboratorije; vodi računa o pravilnom održavanju i korišćenju laboratorijskih aparata; učestvuje u izradi periodičnih i godišnjih izveštaja o radu Službe; odgovoran je za adekvatno vođenje protokola i ostale poverene dokumentacije; učestvuje u izradi planova rada i radi i druge poslove iz svog delokruga posla, a po nalogu šefa laboratorije; učestvuje u timu sprečavanja i širenja intrahospitalnih infekcija, kao i u timu edukacije laboratorijskih tehničara u svojoj organizacionoj jedinici; odgovoran je za propisno vođenje medicinske dokumentacije i medicinske evidencije; prenosi iskustva na mlađe tehničare i uvodi u rad pripravnike i novoprimljene tehničare; vrši prijem uzoraka i trebovanja za pretransfuziona ispitivanja; vrši evidenciju utrošenih i delimično utrošenih komponenata krvi; vrši evidenciju prijema i izdavanja komponenata krvi; priprema izveštaje o pripremi preuzetih komponenata u Institut za transfuziju krvi Srbije; uzima uzorke biološkog materijala, odgovorna je da je materijal pravilno uzet i otpremljen, kao i pravilno popunjena prateća dokumentacija koja ide uz uzorak; obavlja dezinfekciju i sterilizaciju aparata i instrumenata sa kojima rukuje, i stara se o njihovoj ispravnosti; pridržava se svih propisanih mera zaštite na radu; učestvuje na stručnim, organizacionim i edukativnim sastancima i seminarima u oblasti svoje struke; po potrebi pomaže drugim zaposlenima u izvršavanju radnih zadataka u okviru svoje stručne spreme i osposobljenosti stečene radom; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca u okviru svoje stručne spreme i osposobljenosti stečene radom. Za svoj rad neposredno je odgovoran rukovodiocu organizacione jedinice.

USLOVI: viša/visoka strukovna škola zdravstvene struke, najmanje 6 (šest) meseci radnog iskustva, položen stručni ispit, licenca. Rok za prijavu kandidata je osam dana od dana objavljivanja oglasa u listu „Poslovi“. Prijave se šalju u zatvorenoj koverti na adresu: Univerzitetska dečja klinika, Tiršova 10, 11000 Beograd, sa naznakom „Prijava na konkurs za prijem višeg laboratorijskog tehničara, na neodređeno vreme, za potrebe Odseka za kliničku transfuziju, 1 (jedan) izvršilac“. Prilikom prijave na konkurs kandidati su dužni da dostave sledeća dokumenta: kratku biografiju, fotokopiju lične karte, fotokopiju diplome o završenom obrazovanju, fotokopiju diplome o položenom stručnom ispitu, fotokopiju licence, fotokopiju radne knjižice ili drugog dokaza o radnom iskustvu kandidata (ugovori o radu, volonterski ugovori, potvrda poslodavca i sl.), fotokopije ugovora o radu, tj. potvrde o volotiranju, potvrde o obavljenom radu od strane načelnika službi zdravstvenih ustanova na memorandumu, vremenu provedenom na radu i ocenama rada kandidata, ukoliko ih kandidat poseduje.

Samostalni finansijsko-računovodstveni saradnik
Odsek za knjigovodstveno-finansijske poslove sa magacinom, probni rad do 6 meseci

Opis poslova: kontrolora finansijske dokumentacije; proverava ispravnost finansijsko-računovodstvenih obrazaca; priprema propisane dokumentacije za podnošenje poreskih evidencija i prijava; izrađuje dokumentaciju za podnošenje poreskim službama i drugim propisima ustanovljenim organima i službama; priprema i obrađuje zahteve za plaćanje po različitim osnovama; prati propise i vodi evidenciju izmena propisa iz delokruga rada; vodi evidencije iz delokruga rada i izveštava o izvršenim aktivnostima; obavlja obračune i realizuje dinarska i devizna plaćanja i vodi deviznu blagajnu; vodi pomoćne knjige i evidencije i usaglašava pomoćne knjige sa glavnom knjigom; čuva i arhivira pomoćne knjige i evidencije; priprema i obrađuje dokumentaciju za poslovne promene iskazane na izvodima računa; kontroliše elektronske naloge za plaćanje i automatske naloge za knjiženje; priprema podatke za izradu finansijskih analiza, izveštaja i projekata; vodi evidencije o realizovanim finansijskim planovima; priprema podatke o finansijskom poslovanju; obavlja poslove finansijske operative, poslove kontrole i likvidature knjigovodstvene dokumentacije; vrši kontrolu faktura; vodi propisane elektronske evidencije i obavlja elektronska plaćanja; vrši obračun naknade putnih i drugih troškova; učestvuje u izradi obračuna poreza na dodatu vrednost i drugih obračuna po različitim osnovama i priprema propisane obrasce; podnosi potrebne poreske prijave; kontroliše naloge za plate, naknade i drugih davanja; vodi evidenciju primljenih sredstava obezbeđenja plaćanja i vodi računa o isteku važnosti istih; za tačnost u radu lično je odgovoran u skladu sa zakonom i internim propisima; zajedno sa saradnicima odgovoran je za ispravnost i pravilno korišćenje i stanje inventara u okviru odseka; učestvuje na stručnim, organizacionim i edukativnim sastancima i seminarima u oblasti svoje struke; obavezan je da stručnim radom doprinosi afirmaciji organizacione jedinice; po potrebi pomaže drugim zaposlenima u izvršavanju radnih zadataka u okviru svoje stručne spreme i osposobljenosti stečene radom; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca u okviru svoje stručne spreme i osposobljenosti stečene radom. Za svoj rad odgovoran je neposrednom rukovodiocu.

USLOVI: viša/visoka strukovna škola iz oblasti ekonomije; znanje rada na računaru; najmanje tri godine radnog iskustva. Rok za prijavu kandidata traje osam dana od dana objavljivanja oglasa u listu „Poslovi“. Prijave se šalju u zatvorenoj koverti na adresu: Univerzitetska dečja klinika, Tiršova 10, 11000 Beograd, sa naznakom „Prijava na konkurs za prijem samostalnog finansijsko-računovodstvenog saradnika, Odsek za finansijsko-računovodstvene poslove sa magacinom, na neodređeno vreme, 1 (jedan) izvršilac”. Prilikom prijave na konkurs kandidati su dužni da dostave sledeća dokumenta: kratku biografiju, fotokopiju lične karte, fotokopiju diplome o završenoj školi, fotokopiju radne knjižice ili drugog dokaza o radnom iskustvu kandidata (ugovori o radu, volonterski ugovori, potvrda poslodavca i sl.).

Doktor medicine
za potrebe Odseka za obrazovnu delatnost i edukaciju zaposlenih, na određeno vreme po osnovu zamene do povratka radnika sa bolovanja

Opis poslova: prevenira, dijagnostikuje i leči bolesti, povrede i druge fizičke i mentalne poremećaje korišćenjem odgovarajućih metoda i tehnika, kroz primenu principa i procedura savremene medicine, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju, odnosno obavlja poslove u okviru svoje stručne spreme pod nadzorom doktora medicine, specijaliste ili supspecijaliste; sprovodi zdravstvenu zaštitu stanovništva; učestvuje u unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite; obavlja konsultacije sa drugim zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima; planira, nadzire i evaluira sprovođenje zdravstvene zaštite; utvrđuje vreme i uzrok smrti; pridržava se plana i programa edukacije; po odobrenju rukovodioca organizacione jedinice i uz nadzor lekara specijaliste učestvuje u svim aktivnostima u okviru organizacione jedinice u koju je raspoređen, i u skladu sa planom i programom specijalizacije; uzima aktivno učešće u vizitama koje vodi načelnik organizacione jedinice u koju je raspoređen, odnosno šefovi podjedinica; po odobrenju rukovodioca organizacione jedinice daje obaveštenja roditeljima o stanju bolesnika po utvrđenom rasporedu; po potrebi dežura odnosno je pripravan, a u skladu sa odredbama Posebnog kolektivnog ugovora i Odlukom direktora; tokom dežurstva odgovoran je šefu dežurne ekipe; prati novine u nauci i tehnici i daje predloge za njihovu primenu; učestvuje u radu Stručnog kolegijuma Klinike; po potrebi učestvuje u radu konzilijuma, odeljenjskim vizitama u drugim organizacionim jedinicama; zajedno sa saradnicima odgovoran je za ispravnost i pravilno korišćenje medicinskih aparata i stanje inventara; odgovoran je za uredno vođenje medicinske dokumentacije; učestvuju u primeni metode klasifikacije bolnički lečenih pacijenata u grupe koje imaju kliničke specifičnosti i zahtevaju sličnu potrošnju bolničkih resursa (DRG); učestvuje na stručnim, organizacionim i edukativnim sastancima i seminarima u oblasti svoje specijalizacije; učestvuje u naučnoistraživačkom radu, zdravstvenom vaspitanju i edukaciji zdravstvenih radnika; učestvuje u razvoju, primeni i unapređenju kvaliteta informacionih sistema koji se koriste na Klinici za vođenje medicinske dokumentacije i evidencija; obavezan je da stručnim radom doprinosi afirmaciji organizacione jedinice; po potrebi pomaže drugim zaposlenima u izvršavanju radnih zadataka u okviru svoje stručne spreme i osposobljenosti stečene radom; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca u okviru svoje stručne spreme i osposobljenosti stečene radom. Za svoj rad neposredno je odgovoran neposrednom rukovodiocu i načelniku službe za koju se edukuje.

USLOVI: najmanje 6 (šest) meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine; položen stručni ispit; poznavanje rada na računaru; poznavanje najmanje jednog svetskog jezika; licenca. Rok za prijavu kandidata je osam dana od dana objavljivanja oglasa u listu „Poslovi“ Nacionalne službe za zapošljavanje. Prijave se šalju u zatvorenoj koverti, na adresu: Univerzitetska dečja klinika, Tiršova 10, 11000 Beograd, sa naznakom: „Prijava na konkurs za prijem doktora medicine na određeno vreme po osnovu zamene za potrebe Odseka za obrazovnu delatnost i edukacuju zaposlenih – 1 (jedan) izvršilac“. Prilikom prijave na konkurs kandidati su dužni da dostave sledeća dokumenta: kratku biografiju, fotokopiju lične karte, fotokopiju diplome o završenom medicinskom fakultetu, fotokopiju diplome o položenom stručnom ispitu, fotokopiju licence fotokopiju radne knjižice ili drugog dokaza o radnom iskustvu kandidata (ugovori o radu, volonterski ugovori, potvrda poslodavca i sl.), fotokopije ugovora o radu, tj. potvrde o volotiranju, potvrde o obavljenom radu od strane načelnika službi zdravstvenih ustanova na memorandumu, vremenu provedenom na radu i ocenama rada kandidata, ukoliko ih kandidat poseduje.

Medicinska sestra – tehničar na intenzivnoj nezi nivoa 3
Odeljenje hirurškog intenzivnog lečenja, na određeno vreme po osnovu zamene do povratka radnika sa bolovanja

Opis poslova: planira i pruža usluge zdravstvene nege i podrške pacijentima, u skladu sa praksom i standardima savremene zdravstvene nege, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju; sprovodi mere za sprečavanje intrahospitalnih infekcija – osnovne i specifične mere, kontrolu izolacije, obaveznu prijavu bolesti; prati rad aparata i monitora; prati rad aparata za termoregulaciju; aktivno učestvuje u prijemu neonatalnog pacijenta, odojčeta i deteta do 18 godina; aktivno učestvuje u hitnom prijemu vitalno ugroženog pacijenta; aktivno učestvuje u prijemu pacijenta iz operacione sale; učestvuje u premeštaju pacijenta na drugo odeljenje ili u drugu ustanovu; aktivno učestvuje u nezi terminalnog pacijenta, obavlja posmrtnu negu i premešta leš u kliničku kapelu; učestvuje u otpustu pacijenta; po nalogu lekara uzima materijal (krv i izlučevine) za biohemijske, mikrobiološke, hematološke, parazitološke i ostale analize, krvne grupe i trebovanja krvi, obeležava epruvete i brine se o slanju i dospeću rezultata punktira kapilarne, periferne venske i arterijske krvne sudove u cilju uzimanja uzoraka krvi i plasiranja perifernih venskih linija, vodi računa o prohodnosti, ubodnom mestu i prevenciji infekcije; priprema pacijenta i materijali asistira lekaru pri izvođenju lumbalne punkcije, šalje uzorke u laboratoriju, prati pacijenta posle izvođenja procedure; priprema pacijenta i materijal i asistira lekaru u plasiranju centralne arterijske ili venske linije; priprema flašing sistem i transdjusere za invazivno praćenje pritisaka, održava linije i obavlja dezinfekciju ubodnih mesta i fiksaciju; obavlja merenje vitalnih parametara u tačno određenim vremenskim intervalima na 2 sata ili češće i evidentira vrednosti u medicinsku dokumentaciju; parametri koji se prate: temperatura, puls, pritisak arterijski i centralni venski, disanje, saturacija kiseonikom; prepoznavanje pogoršanja stanja u respiratornom, kardiovaskularnom i cirkulatornom smislu, obaveštavanje lekara i učestvovanje u daljim procedurama; svakodnevno praćenje telesne težine i telesnih obima; uspostavljanje i monitoring i ekspiratornog ugljen-dioksida, beleženje i reagovanje na izmenjene vrednosti; postavljanje i monitoring perfuzije cerebralne i renalne (NIRS); prati pacijenta sa pejsmejkerom; sprovodi monitoring apneje; sprovodi negu kože, tela, lica, usne duplje, genitalne regije, šaka, stopala i obavlja svakodnevno kupanje; plasira i uklanja: a) nazogastričnu, b) orogastričnu, c) Šervudovu sondu; prati dobijeni sadržaj i količinu, evidentira i brine o prohodnosti katetera; plasira i uklanja urinarni kateter, prati dobijeni sadržaji količinu, evidentira i brine o prohodnosti katetera; plasira i uklanja rektalni kateter, prati dobijeni sadržaj i količinu, evidentira i brine o prohodnosti katetera; sprovodi i prati ishranu (peroralnu, putem oro ili nazogastrične sonde, ili putem perkutane gastrostome) i evidentira količinu unetih materija i sposobnost varenja; priprema i priključuje totalnu ili parcijalnu parenteralnu ishranu intravenskim putem, prati toleranciju; priprema i aplikuje intravensku infuzionu rehidraciju i terapiju, samostalno rukuje infuzionim, špric i enteralnim pumpama; prijem, terapijske i dijagnostičke procedure, praćenje i mere izolacije transplantiranog pacijenta; priprema i aplikuje intravensku, intramuskularnu, subkutanu, intradermalnu, per os, per rektum, inhalacionu terapiju i prati reakcije: aktivno učestvuje u plasiranju endotrahealnog tubusa ili trahealne kanile; plasira i obavlja higijenu orofaringealnog airway-a; priprema creva i aparat za ventilaciju, brine o ispravnosti aparata i baždarenju; prati stanje deteta na mehaničkoj ventilaciji; samostalno održava prohodnost disajnih puteva; samostalno održava prohodnost endotrahealnog tubusa i trahealne kanile, obavlja aspiraciju u aseptičnim uslovima; samostalno primenjuje oksigenoterapiju; asistira lekaru pri bronhoskopiji i prati stanje pacijenta tokom i posle procedure; sprovodi fizikalnu terapiju i perkusionu drenažu, sprečava nastanak dekubita i kontraktura; primenjuje klizmu; sprovodi mere zdravstvene nege u cilju sprečavanja oštećenja integriteta kože oko: a. kolostome, b. gastro ili stome na tankom crevu, c. ureterostoma, d. nefrostoma, e. vezikostoma; procena bola, davanje ordiniranih analgetika i primena nefarmakoloških metoda analgezije; davanje narkotika intravenskim putem i vođenje knjige narkotike; procena neurološkog stanja pacijenta; asistiranje pri plasiranju drena za peritoenalnu drenažu i izvođenje peritoenalne dijalize; priprema pacijenata i aparata za hipotermiju novorođenčeta; učestvuje u sprovođenju svih dijagnostičkih procedura (rendgen, ultrazvuk, pasaža, irigografija, MR, CT...) u zoni zračenja; aktivno učestvuje u kardiopulmonalnoj reanimaciji; priprema i daje urgentnu terapiju; učestvuje u preoperativnoj pripremi pacijenta i priprema pacijenta za hitnu operaciju; prati količinu izgled i frekvenciju eliminacije (urin, stolica, povraćanje); asistira pri postavljanju eksterne drenaže i prati izgled i količinu dobijenog sadržaja; asistira pri plasiranju torakalnih drenova i prati izgled i količinu dobijenog sadržaja; obavlja negu i previjanje hirurške rane i zbrinjava aktivno krvarenje; pridržava se i sprovodi kućni red ustanove; odlaže i uklanja medicinskih otpad na propisani način; sprovodi aktivnosti na popularisanju davalaštva krvi i komponenata krvi; vrši prikupljanje krvi, komponenata klasičnim i aferentnim procedurama, testiranje krvi, preradu, čuvanje i distribuciju krvi; priprema lekove iz krvi frakcionisanjem plazme; učestvuje u primopredaji dužnosti; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca u okviru svoje stručne spreme i osposobljenosti stečene radom. Za svoj rad neposredno je odgovoran rukovodiocu odeljenja i glavnoj medicinskoj sestri / tehničaru odeljenja.

USLOVI: IV stepen stručne spreme – pedijatrijski/opšti smer; položen stručni ispit; najmanje 6 (šest) meseci radnog iskustva na poslovima medicinske sestre – tehničara. Rok za prijavu kandidata traje osam dana od dana objavljivanja oglasa u listu „Poslovi”. Prijave se šalju u zatvorenoj koverti, na adresu: Univerzitetska dečja klinika, Tiršova 10, 11000, Beograd, sa naznakom „Prijava na konkurs za prijem medicinske sestre – tehničara na određeno vreme po osnovu zamene do povratka radnika sa bolovanja, 1 (jedan) izvršilac”. Prilikom prijave na konkurs kandidati su dužni da dostave sledeća dokumenta: kratku biografiju; fotokopiju lične karte; fotokopiju diplome o završenoj školi; fotokopiju diplome o položenom stručnom ispitu; fotokopiju radne knjižice ili drugog dokaza o radnom iskustvu kandidata (ugovori o radu, volonterski ugovori, potvrda poslodavca i sl.). Kandidati koji ispunjavaju uslove iz oglasa mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu (prethodno iskustvo u radu, dodatno obrazovanje ili sposobljenost, dužina trajanja školovanja i sl.). Prilikom zasnivanja radnog odnosa, kandidati su dužni da dostave lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se primaju. Oglas se objavljuje na oglasnoj tabli Nacionalne službe, internet stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije, oglasnoj tabli i internet stranici poslodavca. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.


Skoro postavljeni poslovi UNIVERZITETSKA DEČJA KLINIKA


Pregledano: 178 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters