0

Aplikacija

Nastavnik građevinske grupe predmeta Puno radno vreme

na GRAĐEVINSKA TEHNIČKA ŠKOLA “BRANKO ŽEŽELj” u Beograd (Poslato na 24-11-2021)

Nastavnik građevinske grupe predmeta


Oglas važi od: 24.11.2021.

GRAĐEVINSKA TEHNIČKA ŠKOLA
“BRANKO ŽEŽELj”
11000 Beograd, Hajduk Stankova 2
tel. 011/2411-472

Nastavnik građevinske grupe predmeta

USLOVI: Neophodno je da kandidat ima: 1. odgovarajuće visoko obrazovanje shodno članu 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Geodezija i građevinarstvo („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 16/2015, 10/2019 i 2/2020) i članom 140 ZOSOV-a stečeno: na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije) ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; 2. da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. da ima državljanstvo Republike Srbije; 5. da zna srpski jezik – obrazovno-vaspitni rad se ostvaruje na srpskom jeziku. Dokazi o ispunjenosti uslova koji se dostavljaju uz prijavni formular: 1. original ili overena kopija diplome o stečenom obrazovanju (ne starija od 6 meseci); 2. uverenje da kandidat nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (ne starije od 6 meseci); 3. uverenje o državljanstvu Republike Srbije (original ili overenu fotokopiju, ne stariju od 6 meseci); 4. dokaz o znanju jezika na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad dostavlja samo onaj kandidat koji odgovarajuće visoko obrazovanje nije stekao na srpskom jeziku. Uslov pod brojem 2, da zaposleni poseduje psihičku sposobnost za rad, proverava se tako što se kandidati koji budu izabrani u uži izbor u roku od 8 dana upućuju na psihološku procenu sposobnosti za rad sa učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja. Dokaz koji se odnosi na fizičku i zdravstvenu sposobnost kandidata dostavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Uz prijavni formular i dokumentaciju kandidati dostavljaju i kratku biografiju sa kontakt podacima. Kandidati su dužni da popune prijavni formular (navesti radno mesto na koje se konkuriše) koji se može naći na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (htp://www.mpn.gov.rs). Prijavni formular i potrebnu dokumentaciju treba poslati na adresu škole ili predati lično u prostorije škole, u zatvorenoj koverti sa naznakom: „Za konkursnu komisiju“. Rok za prijavu je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave, neće se razmatrati.


Pregledano: 94 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters