0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta), Spremačica Puno radno vreme

na OŠ „PETEFI ŠANDOR” u Bečej (Poslato na 24-11-2021)

Nastavnik...; Spremačica


Oglas važi od: 24.11.2021.

OŠ „PETEFI ŠANDOR”
21220 Bečej, Republikanska 135
tel. 021/6915-692

Nastavnik tehnike i tehnologije
za 70% norme

USLOVI: Kandidat za radno mesto nastavnik tehnike i tehnologije, treba da ispunjava uslove iz člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, i to: a) ima odgovarajuće obrazovanje: na studijama drugog stepena (master akademske studije) b) ima odgovarajuću psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost; v) nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koga nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; g) ima državljanstvo Republike Srbije; d) zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dokazi o ispunjenosti uslova iz tačke 5a), v), g) i d) dostavljaju se uz prijavu, a dokaz o ispunjenosti uslova iz tačke 5b) ove odluke pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Uz prijavu na konkurs, kandidat je dužan da u 3 (tri) primerka dostavi dokaze o ispunjenosti uslova iz predmetnog konkursa (jedan original ili javnobeležnički overena kopija i 2 obične kopije) kao i svoju biografiju.

Nastavnik razredne nastave
na mađarskom nastavnom jeziku

USLOVI: Kandidat za radno mesto nastavnik razredne nastave na mađarskom nastavnom jeziku, treba da ispunjava uslove iz člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, i to: a) ima odgovarajuće obrazovanje: na studijama drugog stepena (master akademske studije) b) ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; v) nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koga nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; g) ima državljanstvo Republike Srbije; d) zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dokazi o ispunjenosti uslova iz tačke 5a), v), g) i d) dostavljaju se uz prijavu, a dokaz o ispunjenosti uslova iz tačke 5b) ove odluke pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Uz prijavu na konkurs, kandidat je dužan da u 3 (tri) primerka dostavi dokaze o ispunjenosti uslova iz predmetnog konkursa (jedan original ili javnobeležnički overena kopija i 2 obične kopije) kao i svoju biografiju.

Spremačica

USLOVI: Kandidat za radno mesto spremačice, treba da ispunjava uslove iz člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, i to: a) ima odgovarajuće obrazovanje: 1. stepen stručne spreme (završena osnovna škola) b) ima odgovarajuću psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost; v) nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; g) ima državljanstvo Republike Srbije; d) zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dokazi o ispunjenosti uslova iz tačke 5a), v), g) i d) dostavljaju se uz prijavu, a dokaz o ispunjenosti uslova iz tačke 5b) ove odluke pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Uz prijavu na konkurs, kandidat je dužan da u 3 (tri) primerka dostavi dokaze o ispunjenosti uslova iz predmetnog konkursa (jedan original ili javnobeležnički overena kopija i 2 obične kopije) kao i svoju biografiju.

OSTALO: Uz prijavni formular, koji se preuzima sa internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kandidati dostavljaju potrebnu dokumentaciju u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Konkurs sprovodi konkursna komisija imenovana od strane direktora škole. Prijave kandidata podnose se u zatvorenim kovertama sa naznakom: “Konkurs za izbor u radni odnos na neodređeno vreme”. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće priznati. Kontakt telefon 021/6912-692.


Pregledano: 113 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters