0

Aplikacija

Psiholog Puno radno vreme

na Gala Luks u Bačka Palanka (Poslato na 24-11-2021)

Psiholog


Oglas važi od: 24.11.2021.

TEHNIČKA ŠKOLA “9. MAJ”
21400 Bačka Palanka, Kralja Petra I 2

Psiholog
sa 50% norme

USLOVI: Kandidati treba da ispunjavaju opšte uslove propisane Zakonom o radu, uslove iz čl. 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS” br. 88/2017, 27/18, 10/2019, 6/2020) i to: 1. odgovarajuće obrazovanje uskladu sa čl. 140 i 142 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS” br. 88/2017, 27/18 – dr. zakoni, 10/2019), kao i u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšte obrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama (“Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik” br. 8/2015, 11/2016, 13/2016 – isp., 13/2016, 2/2017, 13/2018, 7/2019, 2/20, 14/20, 15/20 i 1/21); 2. da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njih nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. da imaju državljanstvo Republike Srbije; 5. da znaju srpski jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad; Dokazi o ispunjenosti uslova iz tačaka 1), 3), 4) i 5) dostavljaju se uz prijavu, a dokaz o ispunjenosti uslova iz tačke 2) ove odluke pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Kandidat mora da ima obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje po šest bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova. Kandidat koji je u toku studija položio ispite iz pedagogoije i psihologije ili je položio stručni ispit, odnosno ispit za licencu, smatra se da ima navedeno obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina.

OSTALO: Kandidati uz popunjen prijavni formular koji preuzimaju sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja http: //www.mpn. gov.rs/ dostavljaju: kratku biografiju ili CV; original ili overenu fotokopiju diplome o stečenom visokom obrazovanju; izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od 6 meseci original ili overenu fotokopiju, ili trajni sa hologramom); uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci original ili overenu fotokopiju, ili trajni sa hologramom); dokaz da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična dela, uverenje iz MUP-a (ne starije od 6 meseci); lekarsko uverenje da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima (dokaz podnosi kandidat pre zaključenja ugovora o radu); dokaz o znanju srpskog jezika, kao jezika na kojem se izvodi obrazovno vaspitni rad u školi, (dostavlja se samo ukoliko odgovarajuće obrazovanje nije stečeno na srpskom jeziku); prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji “Poslovi”. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijave slati na adresu škole: Tehnička škola “9. maj”, Kralja Petra Prvog 2, 21400 Bačka Palanka ili doneti lično u prostorije škole, radnim danom od 08.00 do 14.00 časova. Bliža obaveštenja mogu se dobiti u sekretarijatu škole na telefon: 021/6041-472.


Skoro postavljeni poslovi Gala Luks


Pregledano: 86 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters