0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta) Puno radno vreme

na Gala Luks u Kladovo (Poslato na 24-11-2021)

Nastavnik...


Oglas važi od: 24.11.2021.

OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA
„KONSTANTIN BABIĆ“
19320 Kladovo, 22. septembar
tel. 019/808-068

Nastavnik violine

USLOVI: odgovarajuće obrazovanje: diplomirani muzičar – violinista; master muzički umetnik, profesionalni status – violinista; diplomirani muzičar, usmerenje violinista; akademski muzičar violinista.

Nastavnik gitare

USLOVI: odgovarajuće obrazovanje: diplomirani muzičar – gitarista; diplomirani muzičar – usmerenje gitarista; akademski muzičar gitarista; master muzički umetnik, profesionalni status – gitarista.

Nastavnik klavira i korepeticije

USLOVI: odgovarajuće obrazovanje: diplomirani muzičar, usmerenje pijanista; diplomirani muzičar pijanista; diplomirani muzičar orguljaš; diplomirani muzičar čembalista; akademski muzičar pijanista; akademski muzičar orguljaš; akademski muzičar čembalista; master muzički umetnik, profesionalni status: klavirista, orguljaš ili čembalista.

Nastavnik klavira

USLOVI: odgovarajuće obrazovanje: diplomirani muzičar pijanista; diplomirani muzičar, usmerenje pijanista; akademski muzičar pijanista; master muzički umetnik, profesionalni status – klavirista.

OSTALO: U radni odnos može biti primljen kandidat koji ispunjava sledeće uslove: ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima; poseduje državljanstvo Republike Srbije; zna srpski jezik na kojem se izvodi obrazovno-vaspitni rad; nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, niti za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje mita ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminitarno ponašanje. Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Kandidati uz prijavni formular preuzet sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, podnose i sledeću dokumentaciju: dokaz o državljanstvu RS (uverenje o državljanstvu i izvod iz matične knjige rođenih); overen prepis/fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju; dokaz o znanju srpskog jezika (osim kandidata koji su odgovarajuće obrazovanje stekli na srpskom jeziku); dokaz o neosuđivanosti i o nepostojanju diskriminatornog ponašanja (potvrda iz nadležne policijske uprave). Prijave treba poslati na gorenavedenu adresu. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti kod sekretara škole, preko imejl-adrese: muzicka.kladovo@gmail.com i preko telefona: 064/5982-954 i 061/1534-077.


Skoro postavljeni poslovi Gala Luks


Pregledano: 128 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters