0

Aplikacija

Nastavnik biologije Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „AKSENTIJE MAKSIMOVIĆ” u Dolovo (Poslato na 24-11-2021)

Nastavnik biologije

Oglas važi od: 24.11.2021.

OSNOVNA ŠKOLA
„AKSENTIJE MAKSIMOVIĆ”
26227 Dolovo, Aksentije Maksimović 1

Nastavnik biologije

USLOVI: odgovarajuće visoko obrazovanje određenog zanimanja odnosno član 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“ br. 88/17), 1) na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS“, br. 76/05, 100/07 - autentično tumačenje, 97/08 i 44/10) počev od 10.09.2005, 2) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10.septembra 2005. Kandidat u pogledu stručne spreme mora pored navedenih zakonskih uslova da ispunjava uslove prema Pravilniku o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i str.saradnika u osnovnoj školi. Kandidati su dužni priložiti: 1. dokaz o posedovanju odgovarajuće stručne spreme / overena fotokopija diplome, 2.uverenje o neosuđivanosti, 3. uverenje da kandidat nije pod istragom, 4. izvod iz matične knjige rođenih, 5. uverenje o državljanstvu, 6. dokaz da izabrani kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima podnosi se posle zaključenja ugovora o radu. Overene fotokopije dokumenata ne mogu biti starije od 6 meseci. Rok za prijavljivanjeosam (8) dana od dana objavljivanja konkursa u listu „Poslovi”. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje. Izbor kandidata konkursa, vrši komisija, koju formira direktor škole.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „AKSENTIJE MAKSIMOVIĆ”


Pregledano: 75 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters