0

Aplikacija

Više radnih mesta Puno radno vreme

na PREDŠKOLSKA USTANOVA “DEČJA RADOST” u Pančevo (Poslato na 24-11-2021)

Više radnih mesta...


Oglas važi od: 24.11.2021.

PREDŠKOLSKA USTANOVA
“DEČJA RADOST”
26000 Pančevo, Žarka Zrenjanina 25

Saradnik za ishranu nutricionista – šef ishrane

USLOVI: visoko obrazovanje, na studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije ili specijalističke strukovne studije), odnosno na studijama u trajanju od tri godine ili više obrazovanje zdravstvene struke; državljanstvo Republike Srbije; psihička, fizička i zdravstvena sposobnost za rad sa decom; da nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena buzuslovna kazna zatvora od najmanje 3 meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; radno iskustvo jedna godina.

Medicinska sestra – vaspitač
6 izvršilaca

USLOVI: više obrazovanje, odnosno odgovarajuće visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije ili specijalističke strukovne studije) na kojima je lice osposobljeno za rad sa decom jaslenog uzrasta ili srednje obrazovanje – medicinska sestra vaspitač, državljanstvo Republike Srbije, psihička, fizička i zdravstvena sposobnost za rad sa decom, nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; radno iskustvo jedna godina.

Kuvar – poslastičar
2 izvršioca

USLOVI: srednja ekonomska škola (III ili IV stepen) smer kuvar, državljanstvo Republike Srbije, psihička, fizička i zdravstvena sposobnost za rad sa decom, da lice nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; radno iskustvo jedna godina.

OSTALO: Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja. Prijava se podnosi lično ili poštom na adresu: PU “Dečja radost”.


Skoro postavljeni poslovi PREDŠKOLSKA USTANOVA “DEČJA RADOST”


Pregledano: 349 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters