0

Aplikacija

Diplomirani ekonomista Puno radno vreme

na Dom zdravlja "Stari grad" u Beograd (Poslato na 25-11-2021)

Diplomirani ekonomista

Dom zdravlja “Stari grad”, Beograd

Naziv posla:

- Finansijsko-računovodstveni analitičar – 1 izvršilac

Opšti / tipičniopis posla

§ planira, razvija i unapređuje metode i procedure finansijskih i računovodstvenih poslova;

§ razvija, priprema i predlaže finansijske planove i izrađuje ekonomske analize o finansijskom poslovanju;

§ razvija i unapređuje procedure za finansijsko upravljanje i kontrolu;

§ prati stanje, sprovodi stručne analize, ispituje informacije i analizira akte i predlaže mere za unapređenje finansijskih i računovodstvenihpitanja iz oblasti svog rada;

§ izrađuje budžet i učestvuje u procedurama ugovaranja i realizacije projekata;

§ daje stručna mišljenja u vezi sa finansijskim i računovodstvenim poslovima;

§ priprema opšte i pojedinačne akte u vezi sa finansijskim i računovodstvenim poslovima;

§ kontroliše i nadzire pripremu i obradu zahteva za plaćanje po različitim osnovama;

§ kontroliše preuzimanje obaveza za realizaciju rashoda;

§ kontroliše usklađenost evidencija i stanja glavne knjige sa dnevnikom;

§ prati usaglašavanje potraživanja i obaveza;

· izrada finasijskogplana u saradnji sa načelnikom odeljenja i praćenje njegove realizacije;

· sačinjava periodične i godišnji finansijski izveštaj;

· u saradnji sa načelnikom odeljenja analizira prihode i rashode, fakturisanu i naplaćenu realizaciju, namensko trošenje sredstava;

· koordinira rad na izradi plana potrošnog materijala sa korisnicima po izvorima finasiranja, kao i zbirne potrebe radi sačinjavanja godišnjeg plana nabavki;

· radi praćenja realizacije ugovora sačinjava spiskove potrošnog materijala koji se dostavljaju magacionerima;

· učestvuje u izradi godišnjeg plana nabavki, unosi podatke u elektronsku aplikaciju za planiranje nabavki i kvartalno izveštavanje o izvršenju plana nabavki;

· unosi finansijske podatke u obrazac za pokretanje postupka nabavke;

· sačinjava izmene cenovnika za medicinu rada;

· sarađuje na kontroli podataka sa nadležnim službama RFZO, po potrebi sačinjava izveštaje i tabele sa ekonomskim podacima za nadležne inspekcijske i druge državne organe;

· vodi internu evidenciju isplata plata i prevoza;

· vodi evidenciju prenosa sredstava RFZO po namenama iz godišnjeg ugovora;

· učestvuje u izradi Obrazca GO-5;

· učestvuje u analizi godišnjeg konačnog obračuna po ugovoru sa RFZO;

· dnevno praćenje izvoda sa računa Doma zdravlja;

· menja načelnika odeljenja u njegovom odsustvu.

Uslovi: Stručna sprema /obrazovanje: Visoko obrazovanje: na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja /ispiti / radno iskustvo • znanje rada na računaru; • najmanje tri godine radnog iskustva. Način zasnivanja radnog odnosa: – na određeno vreme. – ugovaranje probnog rada od 1 (jednog) do 6 (šest) meseci. Radno vreme: Puno radno vreme. Prilikom prijavljivanja na konkurs kandidat je obavezan da dostavi sledeća dokumenta:

· Prijavu na oglas sa kratkom biografijom koja sadrži adresu, broj telefona i e-mail adresu.

· Kopija diplome fakulteta ekonomske struke.

· Dokaz o radnom iskustvu u struci.

Kopije dokumenta koja se podnose ne moraju biti overena od strane javnog beležnika. Kriterijumi za prijem u radni odnos i rangiranje kandidata su: prosečna ocena i ocena na razgovoru (intervju). Rok za prijavu kandidata je 8 ( osam ) dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli, internet stranici Doma zdravlja „Stari grad“ i kod Nacionalne službe za zapošljavanje. Javni oglas dostavlja se i Ministarstvu zdravlja radi objavljivanja na internet stranici Ministarstva zdravlja. Prijave na oglas sa traženim dokumentima kojima se dokazuje ispunjenost uslova dostavljaju se neposredno u Pisarnici Doma zdravlja „Stari grad“, Simina br. 27, VII sprat, svakog radnog dana od 07:00 do 15:00 časova ili preporučenom poštom na adresu: Dom zdravlja „Stari grad“, Simina br. 27, 11000Beograd, sa naznakom: ,,Konkurs“.

Prijave dostavljene elektronskom poštom neće se uzeti u razmatranje.

Po završetku konkursa predata dokumenta neće se vraćati kandidatima.

Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti radi prijema u radni odnos.Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Dom zdravlja „Stari grad“.

Rok važenja
02.12.2021.
Zahtevani nivo kvalifikacija
Fakultet – VII1 stepen (4-6 godine)
Obrazovanje kandidata
Ekonomija, finansije i osiguranje
Radno iskustvo u zanimanju
Više od 3 godine
Broj izvršilaca
1
Mesto rada
Beograd-Stari Grad
Vrsta radnig odnosa / angažovanja
Određeno
Napomena
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano).Skoro postavljeni poslovi Dom zdravlja "Stari grad"


Pregledano: 66 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters