0

Aplikacija

Viši laboratorijski tehničar Puno radno vreme

na Gradski zavod za javno zdravlje u Beograd (Poslato na 25-11-2021)

Viši laboratorijski tehničar

Gradski zavod za javno zdravlje, Beograd

Na osnovu člana 31. Zakona o radu („Sl. Glasnik RS“ br. 24/2005,61/2005, 54/2009,32/2013 i 75/2014, 13/2017-odluka US, 113/2017 i 95/2018-autentično tumačenje), člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (,,Službeni glasnik R.S.“ broj 96/2019, 58/2020-aneks I), član 21. Statuta Gradskog zavoda za javno zdravlje, Beograd, a po Zahtevu za raspisivanje javnog Oglasa za prijem u radni odnos radi zamene privremeno odsutnog radnika do njegovog povratka na rad, u cilju efikasnosti rada Centra za mikrobiologiju, Jedinica za mikrobiologiju javnog zdravlja, i Odluke direktora Gradskog zavoda V-5 broj 5050 /1 od 23.11.2021. godine, raspisuje se: JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos

I Oglašava se prijem u radni odnos na ODREĐENO VREME sa punim radnim vremenom:

1. Jedan (1) izvršilac na radno mesto VIŠI LABORATORIJSKI TEHNIČAR – za rad u Centru za mikrobiologiju, radi zamene privremeno odsutnog radnika do njegovog povratka na rad Opis posla: vrši uzorkovanje biološkog materijala, priprema uzorke, reagense, podloge i opremu za mikrobiološka i biohemijska ispitivanja; priprema, održava i vrši kontrolu ispravnosti laboratorijske opreme; održava kulture mikroorganizama; radi na biohemijskim i drugim analizatorima; izvodi laboratorijske analize biološkog materijala, u skladu sa nomenklaturom usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite i ustanovama na više nivoa zdravstvene zaštite; sprovodi aktivnosti stručnog usavršavanja u oblasti laboratorijske tehnike,vrši nadzor nad upravljanjem, razdvajanjem i distribucijom infektivnog medicinskog otpada; vrši prijem pacijenata radi uzimanja anamnestičkih podataka i uzoraka za bakteriološke, mikološke, parazitološke, serološke i biohemijske analize; radi na izdavanju rezultata završenih analiza pacijentu; pomaže lekaru specijalisti u pojedinim fazama dijagnostike; učestvuje zajedno sa lekarom specijalistom na uvođenju i uhodavanju novih analiza; održava, čuva i šalje sojeve klica za krajnju identifikaciju; radi na distribuciji gotovih hranljivih podloga; obavlja mikroskopsku dijagnostiku helminata i protozoa i priprema preparate za parazitološke preglede; vrši kontrolu o prispelim i utrošenim reagensima; po potrebi skuplja materijal na terenu; učestvuje u edukaciji kadrova odgovarajućeg stepena i profila; primenjuje dokumenta sistema menadžmenta u skladu sa nadležnostima;obavlja i druge poslove po nalogu glavnog tehničara, načelnika Jedinice i rukovodioca Centra.

Uslovi: -Visoko obrazovanje medicinske struke:
  • na strukovim studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;
  • na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine – stručni ispit; – licenca; – najmanje 6 meseci u navedenom zvanju; – poznavanje rada na računaru.

Dodatni uslov:
•Prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima će se sagledati kao prednost, posebno iskustvo u radu na aparatu VITEC MS i na aparatu VITEC 2 COMPACT.

- Poželjno je da kandidat dostavi dokaz o stečenom iskustvu u radu na aparatu VITEC MS i na aparatu VITEC 2 COMPACT.

Zainteresovani kandidati uz prijavu na oglas podnose fotokopije ( neoverene ) sledećih dokumenata: •diplomu/uverenje o završenoj višoj medicinskoj školi; •uverenje o položenom stručnom ispitu; •potvrda ili sertifikat o poznavanju rada na računaru; •dokaz o stečenom radnom iskustvu od najmanje 6 meseci u navedenom zvanju; •izvod iz matične knjige rođenih i venčanih (ako je došlo do promene prezimena); •uverenje o državljanstvu; •fotokopiju/očitanu ličnu kartu; •potpunu ličnu i radnu biografiju sa adresom, kontakt telefonom i e-mail adresom. II Kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa mogu biti pozvani na razgovor ukoliko su potrebne dodatne informacije koje mogu biti važne za donošenje odluke o prijemu. III Rok za podnošenje prijava je 8 ( osam ) dana od dana objavljivanja oglasa na internet portalu Nacionalne službe za zapošljavanje. Oglas će takođe biti objavljen i na internet portalu Ministarstva zdravlja kao i na oglasnoj tabli i internet portalu Gradskog zavoda za javno zdravlje, Beograd. Prijavu sa dokumentacijom (u zatvorenoj koverti) dostaviti poštom ili lično (Arhiva Zavoda) na adresu: Gradski zavod za javno zdravlje, Beograd, Bulevar Despota Stefana 54a – Odeljenje za pravne poslove sa naznakom “Prijava na oglas za prijem u radni odnos za radno mesto (navesti naziv radnog mesta kao i Centar odnosno Jedinicu u kojoj se to radno mesto nalazi)”. Obavezno navesti ime i prezime. Nepotpun i neblagovremene prijave, kao i prijave koje ne sadrže gore tražene podatke neće se razmatrati. Dostavljena dokumenta se ne vraćaju. Odluka o izboru kandidata će biti objavljena na sajtu Gradskog zavoda za javno zdravlje, Beograd www.zdravlje.org.rs u delu Oglasi i neće se dostavljati učesnicima javnog oglasa.

Rok važenja
02.12.2021.
Zahtevani nivo kvalifikacija
Viša škola
Obrazovanje kandidata
Medicina
Radno iskustvo u zanimanju
Više od 6 meseci
Broj izvršilaca
1
Mesto rada
Beograd-Stari Grad
Vrsta radnig odnosa / angažovanja
Određeno
Stručni ispit ili licenca
licenca i položen stručni ispit

Napomena
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano).

Računarske veštine:

Obrada teksta – Word Srednji
Obrada tabela – Excel Srednji
Windows SrednjiSkoro postavljeni poslovi Gradski zavod za javno zdravlje


Pregledano: 70 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters