0

Aplikacija

Organizator investicionog/tehničkog održavanja i održavanja uređaja i opreme Puno radno vreme

na Dom zdravlja "Stari grad" u Beograd (Poslato na 25-11-2021)

Organizator investicionog/tehničkog održavanja i održavanja uređaja i opreme

Dom zdravlja “Stari grad”, Beograd

Naziv posla:

- Organizator investicionog/tehničkog održavanja i održavanja uređaja i opreme – 1 izvršilac

Opšti/tipičniopis posla: Vrši obilazak, snima i evidentira stanje postojećih objekata i instalacija tehničkih sistema i priprema predlog radova; organizuje i usmerava izradu tehničke dokumentacije; organizuje, prati i učestvuje u izvođenju radova i popravki na tekućem održavanju objekta; priprema predloge planova investicionog održavanja; priprema tehničku dokumentaciju za redovan rad i održavanje objekta, opreme i instalacije; organizuje pripremu i priprema metrološku, naučnu i stručnu dokumentaciju; priprema tehničke specifikacije za nabavke; analizira zahteve, definiše projektne zadatke i projektuje ili priprema mere u vezi sa investicionim održavanjem; sprovodi stručne analize i predlaže mere za razvoj delatnosti; obavlja stručnu analizu i izrađuje izveštaje; prati funkcionisanje složenih uređaja i opreme i podešava ih tokom dnevnog rada; rukuje automatizovanim kompleksnim tehničkim sistemima i podešava ih tokom redovnog – dnevnog rada; vodi grupu radnika sa kojom zajednički radi na upravljanju, rukovanju ili održavanju tehničkih sistema; održava ažurnom bazu tehničke dokumentacije o objektima, opremi i instalaciji; analizira parametre rada i obavlja dijagnozu uzroka kvarova; predlaže procedure za preventivno i redovno održavanje, kao i za otklanjanje kompleksnih kvarova; obavlja stručne poslove održavanja; obavlja kontrolu redovnog rada tehničkih sistema i kontrolu aktivnosti održavanja; priprema predloge tehničkih specifikacija, kalkulacija, procedura, algoritama, dokumenata, izveštaja na osnovu definisanog projektnog zadatka; trebuje i razdužuje materijal, alat neispravne – demontirane delove i dokumentaciju; priprema zbirne izveštaje na osnovu pojedinačnih evidencija; projektuje modele integracije sistemskog softvera i servisa – operativnih sistema, sistema za obezbeđivanje informaciono komunikacionih servisa – elektronske pošte, intraneta, interneta i drugih; planira, servisira i organizuje kontrolu LAN, telefonske i video mreže; obavlja poslove vezane za postavljanje Internet (Web) prezentacije Doma zdravlja i redovno ažuriranje podataka koji moraju biti istaknuti na internet prezentaciji Doma zdravlja; planira i predlaže način rada i organizovanja računarske opreme, mrežne opreme, telekomunikacione opreme i UPS-a; sačinjava specifikaciju računarske opreme, mrežne opreme, telekomunikacione opreme i UPS-a prilikom nabavki; formuliše zahteve korisnika za inoviranjem/ažuriranjem medicinskog softvera, softvera za IP video nadzor i softvera za telefoniju; planira, organizuje, servisira i kontroliše sve vrste mrežnih protoka i obavlja poslove kontrole pristupa uređajima koji koriste LAN mrežu; sačinjava mesečne izveštaje o kvarovima na računarskoj opremi. Uslovi: Stručna sprema/obrazovanje: Visoko obrazovanje: na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo: – znanje rada na računaru; – najmanje jedna godina radnog iskustva u struci Način zasnivanja radnog odnosa: na neodređeno vreme uz ugovaranje probnog rada od 1 (jednog) do 6 (šest meseci). Radno vreme: Puno radno vreme. Prilikom prijavljivanja na konkurs kandidat je obavezan da dostavi sledeća dokumenta:

· Prijavu na oglas sa kratkom biografijom koja sadrži adresu, broj telefona i e-mail adresu.

· Kopija diplome o završenom visokom obrazovanju iz oblasti koja odgovara radnom mestu.

Kopije dokumenta koja se podnose ne moraju biti overena od strane javnog beležnika. Kriterijumiza prijem u radni odnos i rangiranje kandidata su: prosečna ocena i ocena na razgovoru (intervju). Rok za prijavu kandidata je 8 ( osam ) dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli, internet stranici Doma zdravlja „Stari grad“ i kod Nacionalne službe za zapošljavanje. Javni oglas dostavlja se i Ministarstvu zdravlja radi objavljivanja na internet stranici Ministarstva zdravlja. Prijave na oglas sa traženim dokumentima kojima se dokazuje ispunjenost uslova dostavljaju se neposredno u Pisarnici Doma zdravlja „Stari grad“, Simina br. 27, VII sprat, svakog radnog dana od 07:00 do 15:00 časova ili preporučenom poštom na adresu: Dom zdravlja „Stari grad“, Simina br. 27, 11000Beograd, sa naznakom: ,,Konkurs“. Prijave dostavljene elektronskom poštom neće se uzeti u razmatranje.

Po završetku konkursa predata dokumenta neće se vraćati kandidatima.

Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti radi prijema u radni odnos.Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Dom zdravlja „Stari grad“.

Rok važenja
02.12.2021.
Zahtevani nivo kvalifikacija
Fakultet – VII1 stepen (4-6 godine)
Obrazovanje kandidata
Informatika i računarstvo , Elektrotehnika i telekomunikacije
Radno iskustvo u zanimanju
Više od 1 godine
Broj izvršilaca
1
Mesto rada
Beograd-Stari Grad
Vrsta radnig odnosa / angažovanja
Neodređeno
Napomena
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano).Skoro postavljeni poslovi Dom zdravlja "Stari grad"


Pregledano: 61 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters