0

Aplikacija

Medicinska sestra-tehničar Puno radno vreme

na INSTITUT ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE I OMLADINE VOJVODINE u Novi Sad (Poslato na 25-11-2021)

Medicinska sestra-tehničar

,,INSTITUT ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE I OMLADINE VOJVODINE”, Novi Sad

Novi Sad, Hajduk Veljkova 10

Del.broj: 4583/1

Datum: 22.11.2021.

Na osnovu Odluke broj 4583 od 22.11.2021. godine, direktor Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad, raspisuje O G L A S za prijem u radni odnos, neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom i sa probnim radom u trajanju od tri (3) meseca:

– Jedan (1) izvršilac: MEDICINSKA SESTRA / TEHNIČAR U ONKOLOGIJI, HEMIOTERAPIJI I BRAHITERAPIJI u Odseku za onkologiju sa Roditeljskom kućom u Službi za dečju hematologiju i onkologiju Stacionara Klinike za pedijatriju

– Jedan (1) izvršilac: MEDICINSKA SESTRA / TEHNIČAR NA OSTALIM BOLNIČKIM ODELjENjIMA u Odseku za hronične plućne bolesti u Službi za plućne bolesti Stacionara Klinike za pedijatriju Kandidati moraju da ispunjavaju opšte uslove propisane zakonom, kao i sledeće posebne uslove:

Da poseduje srednju stručnu spremu IV stepen –završenu srednju medicinsku školu, smer pedijatrijska sestra-tehničar ili medicinska sestra tehničar
Položen stručni ispit
Licenca za rad
neodređeno vreme, sa probnim radom do 3 meseca Uz prijavu se podnose u originalu ili overenoj kopiji sledeća dokumenta:

-Diplomu o završenoj srednjoj medicinskoj školi

-Uverenje o položenom stručnom ispitu
-Dozvolu za rad – Licencu izdatu od nadležne komore ili Rešenje o upisu u imenik Komore
-Uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (uverenje Suda) ne starije od 6 meseci

- Uverenje da kandidat nije osuđivan (uverenje iz Policijske uprave) ne starije od 6 meseci

- Dokaz o radnom iskustvu ukoliko ga kandidat poseduje (overena kopija radne knjižice, ugovora o radu, potvrda poslodavca)

-Kratku biografiju (Curriculum Vitae -CV), sa adresom, kontakt telefonom, e-mail adresom.

Opisi poslova su utvrđeni Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova Instituta za zdravastvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine del. broj 3365 od 27.09.2019. godine Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od dana objavljivanja oglasa na internet portalu Nacionalne službe za zapošljavanje. Kandidati koji ispunjavaju uslove iz oglasa mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu (prethodno iskustvo o radu, prosečna ocena u toku školovanja, dodatno obrazovanje ili osposobljenosti,dužina trajanja školovanja…) Prilikom zasnivanja radnog odnosa, kandidat je dužan da dostavi:

- uredan sanitarni nalaz što dokazuje sanitarna knjižica

- Uverenje iz Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika (Služba medicine rada) o zdravstvenoj sposobnosti za radno mesto za koje je oglas raspisan.

- dokaz o imunizaciji MMR vakcinom ili potvrdu o serološkoj analizi na morbile (IGG antitela)

- dokaz o imunizaciji na Hepatitis B

Prijave se predaju u zatvorenoj koverti lično ili poštom na adresu Institutasa naznakom za koje radno mesto se kandidat prijavljuje.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Oglas objaviti na internet portalu Nacionalne službe za zapošljavanje i na internet portalu Ministarstva zdravlja Republike Srbije. V.D. DIREKTOR INSTITUTA: Doc.dr Jelena Antić

Rok važenja
02.12.2021.
Zahtevani nivo kvalifikacija
Srednja škola – IV stepen (4 godina)
Radno iskustvo u zanimanju
Nije bitno
Broj izvršilaca
2
Mesto rada
Novi Sad
Vrsta radnig odnosa / angažovanja
Neodređeno
Dodatne informacije
Rad u smenama
Stručni ispit ili licenca
stručni ispit i licenca
Napomena
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano).Skoro postavljeni poslovi INSTITUT ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE I OMLADINE VOJVODINE


Pregledano: 77 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters