Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Profesor (više predmeta) Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA “SVETI SAVA” u Mladenovac (Poslato na 01-12-2021)

Profesor...


Oglas važi od: 01.12.2021.

OSNOVNA ŠKOLA
“SVETI SAVA”
11400 Mladenovac, Kosmajska 47
tel. 011/8231-361

Profesor fizičkog i zdravstvenog vaspitanja

Profesor informatike i računarstva

Profesor informatike i računarstva
sa 65% radnog vremena

USLOVI: da kandidat ima odgovarajuće visoko obrazovanje; da ispunjava posebne uslove iz čl. 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS” br. 88/2017, 27/2018, 10/2019 – dr. zakoni i 6/2020). Svi kandidati uz prijavni formular koji se može naći na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja prijavu na konkurs sa kratkom biografijom podnese dokaz o: 1. odgovarajućoj vrsti i stepenu stručne spreme (overenu fotokopiju diplome); ako ne poseduju obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanoviu toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova, da isto steknu u roku od jedne a najviše dve godine od dana prijema u radni odnos, kao uslov za polaganje ispita za licencu; 2. uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. potvrdu da nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. uverenje o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od šest meseci); 5. izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od šest meseci); 6. dokaz o poznavanju srpskog jezika i jezika na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dokazi o ispunjenosti uslova pod tačkama 1, 3, 4, 5 sastavni su deo prijave na konkurs, a dokaz iz tačke 2 pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. U postupku odlučivanja o izboru po konkursu, komisija će kandidate koji uđu u uži izbor uputiti na prethodnu psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koje vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standarizovanih postupaka, u skladu sa članom 154 st. 5 Zakona o osnovama sistema vaspitanja i obrazovanja. Rok za prijavljivanje kandidata je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju svih uslova konkursa neće se razmatrati. Prijave slati na gorenavedenu adresu ili doneti lično u prostorije škole, radnim danima od 8.00 do 12.00 časova.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA “SVETI SAVA”


Pregledano: 748 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters