Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Diplomirani ekonomista za finansijsko-računovodstvene poslove Puno radno vreme

na OŠ “20. OKTOBAR” u Vrbas (Poslato na 01-12-2021)

Diplomirani ekonomista za finansijsko-računovodstvene poslove

Oglas važi od: 01.12.2021.

OŠ “20. OKTOBAR”
21460 Vrbas, Pete proleterske brigade 1-3
tel. 021/700-568

Diplomirani ekonomista za finansijsko-računovodstvene poslove

USLOVI: U radni odnos može biti primljen kandidat koji ispunjava uslove predviđene članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Službeni glasnik RS, broj 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020) i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova OŠ “20. oktobar” Vrbas i to: posedovanje odgovarajućeg obrazovanja propisanog članom 40 Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova OŠ “20. oktobar” Vrbas i to: visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije i specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005 godine, od čega minimum osnovne akademske studije prvog stepena moraju biti ekonomske struke; na osnovnim studijama u trajanju od četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005 godine, ekonomske struke – da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da ima državljanstvo Republike Srbije; zna srpski jezik i jezik na kojem se izvodi obrazovno-vaspitni rad; neosuđivanost pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, niti za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i nepostojanje diskriminatornog ponašanja na strani kandidata, utvrđenog u skladu sa zako¬nom. -poznavanje rada na računaru - minimum tri godine radnog iskustva na finansijsko računovodstvenim poslovima u školi

OSTALO: Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži: dokaz o državljanstvu (uverenje o državljanstvu, ne starije od šest meseci-original ili overena kopija); izvod iz MK rođenih (original ili overena kopija) - overen prepis/fotokopiju diplome o traženoj vrsti i stepenu stručne spreme; dokaz o znanju srpskog jezika i jezika na kojem se izvodi obrazovno-vaspitni rad (osim kandidata koji su odgovarajuće obrazovanje stekli na tim jezicima); dokaz o neosuđivanosti i o nepostojanju diskriminatornog ponašanja, ne starije od šest meseci, pribavlja se u MUP-u - dokaz o poznavanju rada na računaru- potvrda, uverenje ili sertifikat o poznavanju rada na računaru ili dokaz o položenim ispitima iz informatičke oblasti - potvrda o radnom iskustvu na traženim poslovima - prijava se podnosi na formularu za prijavu na konkurs, koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja - obavezno naznačiti adresu i broj telefona - uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima izabrani kandidat podnosi pre zaključenja ugovora o radu Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Konkurs sprovodi konkursna komisija koju imenuje direktor škole. Kandidati koji budu izabrani u uži izbor biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti koju vrši nadležna služba za zapošljavanje, o čemu će kandidati biti naknadno obavešteni. Prijave treba poslati na adresu: Osnovna škola “20. oktobar”, Pete proleterske brigade 1-3, 21460 Vrbas, sa naznakom “Prijava za konkurs”. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti kod sekretara škole, telefon 021/700-250, u vremenu od 08.00 do 13.00 časova.


Skoro postavljeni poslovi OŠ “20. OKTOBAR”


Pregledano: 1924 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters