Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Vaspitač Puno radno vreme

na UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR KRAGUJEVAC u Svilajnac (Poslato na 01-12-2021)

Vaspitač


Oglas važi od: 01.12.2021.

PREDŠKOLSKA USTANOVA
„DEČJA RADOST“
35210 Svilajnac, Radnička 1
tel. 035/312-004

Vaspitač
na određeno vreme radi zamene zaposlene na bolovanju

USLOVI: obrazovanje za vaspitača stečeno na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine; odnosno na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne i specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili odgovarajuće više obrazovanje. Kandidat treba da ima: dozvolu za rad (licencu) za vaspitača; psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje 3 meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanja mita ili davanja mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da je državljanin Republike Srbije; da zna srpski jezik (dokaz potvrdu odgovarajuće visokoškolske ustanove da je kandidat položio srpski jezik dostavlja samo kandidat koji obrazovanje nije stekao na srpskom jeziku).

OSTALO: Kandidati popunjavaju prijavni formular objavljen na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim i potpisanim prijavnim formularom, dostavljaju ustanovi. Uz prijavu kandidati su dužni da prilože sledeće dokaze: diplomu o stručnoj spremi, sa dodatkom diplome; akt Ministarstva prosvete o posedovanju dozvole za rad (licence) za vaspitača; uverenje o državljanstvu, ne starije od 6 meseci; izvod iz matične knjige rođenih; uverenje suda da protiv kandidata nije pokrenuta istraga, odnosno da se ne vodi krivični postupak, ne starije od 6 meseci; uverenje iz kaznene evidencije o neosuđivanosti i nepostojanju diskriminatornog ponašanja, ne starije od 6 meseci. Sva priložena dokumentacija mora biti u originalu ili fotokopiji, odnosno prepisi koji moraju biti overeni u skladu sa Zakonom o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa („Službeni glasnik RS“, broj 93/2014 i 22/2015). Uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima dostaviće izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijave se mogu podneti na gorenavedenu adresu, sa naznakom „Za konkurs (ne otvarati)“, u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa.


Skoro postavljeni poslovi UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR KRAGUJEVAC


Pregledano: 296 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters