Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik matematike; Stručni saradnik bibliotekar Puno radno vreme

na OŠ „PRVI MAJ“ u Brus (Poslato na 01-12-2021)

Nastavnik matematike; Stručni saradnik bibliotekar

Oglas važi od: 01.12.2021.

OŠ „PRVI MAJ“
37220 Brus, Vlajkovci bb.
tel. 037/3830-233

Nastavnik matematike
sa 88,89% radnog vremena

Stručni saradnik bibliotekar
sa 50% radnog vremena, na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 24 Zakona o radu, kandidat treba da ispunjava i uslove u skladu sa čl. 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, br. 88/17 i 10/19, 6/20) i to: 1) da ima odgovarajuće obrazovanje propisano Zakonom i Pravilnikom kojim se propisuje stepen i vrsta obrazovanja nastavnika i stručnog saradnika u osnovnoj školi; 2) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljenje maloletnog lica i rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) da ima državljanstvo republike Srbije; 5) da zna srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dokazi o ispunjenosti iznad navedenih uslova, i to tačke 1, 3–5 su sastavni deo prijave na konkurs, a dokaz za tačku 2 pribavlja se pre zaključenja ugovora.

OSTALO: Nastavnik, u skladu sa člnom 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, jeste lice koje je steklo odgovarajuće visoko obrazovanje: 1) na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije, i to: (1) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za dgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; (2) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stučne oblasti ili oblasti pedagoških nauka. 2) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Lice iz tačke 1) podtačke (1) odeljka „ostalo“ mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta. Izuzetno, nastavnik i vaspitač jeste i lice sa stečenim odgovarajućim visokim obrazovanjem na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne i specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili višim obrazovanjem. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a potrebnu dokumentaciju ne stariju od šest meseci (pored gore navedene dokumentacije i izvod iz matične knjige rođenih), u overenoj kopiji, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju ustanovi. Prijave i priložena dokumentacija se ne vraćaju kandidatima. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Prijave slati na adresu škole. Konkurs sprovodi konkursna komisija koju imenuje direktor škole i utvrđuje ispunjenost uslova kandidata za prijem u radni odnos u roku od 8 dana od dana isteka roka za prijem prijava. Kandidati koji su izabrani u uži izbor, u roku od 8 dana upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka. Konkursna komisija sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos u roku od 8 dana od dana prijema rezultata psihološke procene sposobnosti za rad sa učenicima. Konkursna komisija obavlja razgovor sa kandidatima sa liste i donosi rešenje o izboru kandidata u roku od 8 dana od dana obavljenog razgovora sa kandidatima. Prijavni formular sa dokumentacijom slati na gorenavedenu adresu, sa naznakom „Za konkurs“ ili lično u matičnoj školi u Vlajkovcima, svakog radnog dana od 7.00 do 14.00 časova. Za dodatne informacije: 037/3830-233 ili imejl: majvlajkovci@yahoo.com.


Pregledano: 659 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters