Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta); Spremačica; Diplomirani ekonomista za finansijsko-računovodstvene poslove Puno radno vreme

na OŠ „BRANKO RADIČEVIĆ“ u Beograd (Poslato na 01-12-2021)

Nastavnik...; Spremačica; Diplomirani ekonomista za finansijsko-računovodstvene poslove


Oglas važi od: 01.12.2021.

OŠ „BRANKO RADIČEVIĆ“
11070 Novi Beograd
Jurija Gagarina 195

Nastavnik razredne nastave
2 izvršioca

Nastavnik matematike

Nastavnik srpskog jezika

Nastavnik istorije

USLOVI: Kandidat treba da ima odgovarajuće obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije), i to studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10.09.2005. godine; da ima odgovarajuće obrazovanje u skladu sa Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje 3 meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

Diplomirani ekonomista za finansijsko-računovodstvene poslove

USLOVI: Kandidat treba da ima odgovarajuće obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10.09.2005. godine, da ima odgovarajuće obrazovanje u skladu sa Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka u OŠ „Branko Radičević“; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje 3 meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

OSTALO: Kandidat popunjava prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, a zajedno sa odštampanim formularom prilaže: kratku biografiju, diplomu o stečenoj stručnoj spremi (ili overena fotokopija, ne starija od 6 meseci), uverenje o državljanstvu (ili overena fotokopija, ne starija od 6 meseci), izvod iz matične knjige rođenih (ili overena fotokopija, ne starija od 6 meseci), dokaz da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom (dokaz iz suda). Lekarsko uverenje se dostavlja prilikom potpisivanja ugovora o radu. Podatke iz kaznene evidencije pribavlja škola. Konkurs sprovodi konkursna komisija koju imenuje direktor škole i koja utvrđuje ispunjenost uslova kandidata za prijem u radni odnos u roku od 8 dana od dana isteka roka za prijem prijava. Kandidati koji su izabrani u uži izbor u roku od 8 dana upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja. Konkursna komisija sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos u roku od 8 dana od dana prijema rezultata psihološke procene. Konkursna komisija obavlja razgovor sa kandidatima i donosi rešenje o izboru kandidata u roku od 8 dana od dana obavljenog razgovora sa kandidatima. Prijave sa biografijom slati na navedenu adresu, sa naznakom „Za konkurs“.

Spremačica

USLOVI: Kandidat treba da ima odgovarajuće obrazovanje – osnovno obrazovanje, u skladu sa Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka u OŠ „Branko Radičević“; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje 3 meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

OSTALO: Kandidat popunjava prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, a zajedno sa odštampanim formularom prilaže: kratku biografiju, diplomu o stečenoj stručnoj spremi ili svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi (original ili overena fotokopija, ne starija od 6 meseci), uverenje o državljanstvu (ili overena fotokopija, ne starija od 6 meseci), izvod iz matične knjige rođenih (ili overena fotokopija, ne starija od 6 meseci), dokaz da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom – dokaz iz suda. Lekarsko uverenje se dostavlja prilikom potpisivanja ugovora o radu. Podatke iz kaznene evidencije pribavlja škola. Konkurs sprovodi konkursna komisija koju imenuje direktor škole i koja utvrđuje ispunjenost uslova kandidata za prijem u radni odnos u roku od 8 dana od dana isteka roka za prijem prijava. Kandidati koji su izabrani u uži izbor u roku od 8 dana upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja. Konkursna komisija sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos u roku od 8 dana od dana prijema rezultata psihološke procene. Konkursna komisija obavlja razgovor sa kandidatima i donosi rešenje o izboru kandidata u roku od 8 dana od dana obavljenog razgovora sa kandidatima. Prijave sa biografijom slati na navedenu adresu, sa naznakom „Za konkurs“.


Skoro postavljeni poslovi OŠ „BRANKO RADIČEVIĆ“


Pregledano: 463 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters