Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik predmetne nastave – matematika Puno radno vreme

na SREDNjA STRUČNA ŠKOLA PIROT u Pirot (Poslato na 01-12-2021)

Nastavnik predmetne nastave – matematika


Oglas važi od: 01.12.2021.

SREDNjA STRUČNA ŠKOLA PIROT
18300 Pirot, Ćirila i Metodija 29
tel. 010/311-426

Nastavnik predmetne nastave – matematika
na određeno vreme radi zamene odsutne zaposlene preko 60 dana

USLOVI: Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS”, broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – Odluka US, 113/2017 i 95/2018 – autentično tumačenje) kandidati moraju ispunjavati uslove za prijem u radni odnos utvrđene članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS”, broj 88/2017, 27/2018 – dr. zakoni, 10/2019, 27/2018 (II) i 6/2020, u daljem tekstu: ZOSOV), i to: 1) da imaju odgovarajuće obrazovanje; 2) da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivična dela utvrđena u članu 139 stav 1 tačka 3) ZOSOV-a (uverenje treba da bude izdato nakon raspisivanja konkursa, tj. uz prijavu priložiti original ili overenu fotokopiju izdaje MUP-a Republike Srbije) 4) državljanstvo Republike Srbije; 5) da znaju srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (dokaz dostavlja kandidat koji odgovarajuće visoko obrazovanje nije stekao na srpskom jeziku). Uslovi iz stava 1 člana 139 ZOSOV dokazuju se prilikom prijema u radni odnos i proveravaju se u toku rada. Dokazi o ispunjenosti uslova iz stava 1 tačke 1), 3)–5) člana 139 ZOSOV podnose se uz prijavu na konkurs, a dokaz iz stava 1 tačka 2) ovog člana pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. U pogledu stepena i vrste obrazovanja, potrebno je da kandidati imaju odgovarajuće visoko obrazovanje, predviđeno članom 140 ZOSOV, i shodno članu 142 stav 1 ZOSOV – obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja, od najmanje 30 bodova i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova. Kandidat koji je u toku studija položio ispite iz pedagogije i psihologije ili je položio stručni ispit, odnosno ispit za licencu, smatra se da ima obrazovanje iz člana 142 stav 1 ZOSOV Za kandidate koji ovo obrazovanje ne poseduju, u skladu sa članom 142 stav 2 ZOSOV nastavnik je obavezan da stekne u roku od jedne, a najviše dve godine od dana prijema u radni odnos, kao uslov za polaganje ispita za licencu. U pogledu stepena i vrste obrazovanja, odnosno odgovarajućeg visokog obrazovanja, kandidat treba da ispunjava propisane uslove shodno članu 2 stav 1 tačka 13) Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama („Službeni glasnik Republike Srbije – Prosvetni glasnik”, br. 8/2015, 11/2016, 13/2016-I, 13/2016-II, 2/2017-I, 2/2017-II, 13/2018, 7/2019, 14/2020, 15/2020 i 1/2021). Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju ustanovi. Prilikom podnošenja prijave na konkurs, uz popunjeni prijavni formular, i uz potpisanu prijavu sa biografijom (u kojoj se obavezno navodi da li su vršili psihološku procenu sposobnosti kod nadležne službe za poslove zapošljavanja i kada su je vršili), kandidat je obavezan da priloži sledeće dokaze: da ima odgovarajuće obrazovanje (overena fotokopija diplome ili uverenje o diplomiranju); uverenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična dela utvrđena u članu 139 stav 1 tačka 3) ZOSOV; dokaz o ispunjenosti uslova iz člana 142 stav 1 ZOSOV - overenu fotokopiju dodatka diplomi iz kog se vidi da je kandidat položio ispite iz pedagogije i psihologije ili potvrdu fakulteta da je položio ove ispite, odnosno overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu ili ispitu za licencu, uverenje o državljanstvu (original ili overena fotokopija, ne starije od šest meseci), izvod iz matične knjige rođenih (orginal ili overena fotokopija, ne starije od šest meseci). Srednja stručna škola u Pirotu, kao rukovalac podacima o ličnosti, preduzimaće sve potrebne tehničke i organizacione mere za zaštitu ličnih podataka kandidata, radi sprečavanja slučajnog ili nezakonitog uništenja, ili slučajnog gubitka, izmena, neovlašćenog otkrivanja, korišćenja ili pristupa podacima kao i od svih nezakonitih oblika obrade. Podaci koji se prikupljaju biće iskorišćeni isključivo u svrhu obrade podataka u konkursnom postupku a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS”, br. 87/18). Prijava sa dokazima o ispunjenosti uslova oglasa, kao i sa obaveznim kontakt telefonom i adresom prebivališta, podnosi se na adresu: Srednja stručna škola, Ćirila i Metodija 29, 18300 Pirot (obavezno sa povratnicom) ili u prostorijama sekretarijata škole, u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi”, sa naznakom: „Prijava na konkurs”. Bliža obaveštenja mogu se dobiti u sekretarijatu škole na telefon: 010/311-426. Po završenom konkursu dokumentacija se ne vraća kandidatima. Neblagovremeno podnete prijave i prijave bez potrebne tražene dokumentacije neće se razmatrati, kao ni prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove u pogledu obrazovanja, vrste i stepena stručne spreme.


Skoro postavljeni poslovi SREDNjA STRUČNA ŠKOLA PIROT


Pregledano: 464 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters