Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta) Puno radno vreme

na OŠ „SVETI SAVA“ u Bačka Palanka (Poslato na 01-12-2021)

Nastavnik...


Oglas važi od: 01.12.2021.

OŠ „SVETI SAVA“
21400 Bačka Palanka
Trg bratstva jedinstva 22
e-mail: novisekretar@gmail.com

Nastavnik nemačkog jezika
sa 77,78% radnog vremena

USLOVI: odgovarajuće visoko obrazovanja u skladu sa članovima 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakon, 10/2019, 27/2018 – dr. zakon i 6/2020); vrsta stručne spreme u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika koji izvode obrazovno-vaspitni rad iz izbornih predmeta u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik“, br. 11/2012, 15/2013, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 16/2020 i 3/2021); posedovanje psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa učenicima (uverenje nadležne ustanove tražiće se naknadno od izabranog kandidata, pre zaključenja ugovora); psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima na zahtev škole izvršiće Nacionalna služba za zapošljavanje; posedovanje državljanstva RS; da kandidat nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivična dela utvrđena u čl. 139 stav 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja; da zna jezik na kom se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

OSTALO: Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži: 1. prijavni formular koji se preuzima sa internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 2. CV, 3. overenu fotokopiju diplome o završenom odgovarajućem visokom obrazovanju, 4. original uverenje iz kaznene evidencije o neosuđivanosti (pribavljeno od strane nadeležnog organa MUP-a, ne starije od 6 meseci), 5. uverenje o državljanstvu RS, 6. izvod iz MKR, 7. fotokopiju lične karte, 8. dokaz o poznavanju srpskog jezika podnosi samo kandidat koji nije stekao diplomu na srpskom jeziku. Prijave slati na adresu škole, sa naznakom: „Prijava na konkurs za radno mesto nastavnika nemačkog jezika“. Bliže informacije o konkursu mogu da se dobiju kod sekretara škole i preko broja telefona: 021/6045-893.

Nastavnik fizike
sa 50% radnog vremena

USLOVI: Za gore navedenog nastavnika može biti izabrano lice koje ispunjava sledeće uslove: odgovarajuće visoko obrazovanja u skladu sa članovima 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakon, 10/2019, 27/2018 – dr. zakon i 6/2020); da je vrsta stručne spreme nastavnika fizike u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik“, br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21 i 4/21); posedovanje psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa učenicima (uverenje nadležne ustanove tražiće se naknadno od izabranog kandidata, pre zaključenja ugovora); psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima na zahtev škole izvršiće Nacionalna služba za zapošljavanje; posedovanje državljanstva RS; da kandidat nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivična dela utvrđena u čl. 139 stav 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja; da zna jezik na kom se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

OSTALO: Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži: 1. prijavni formular koji se preuzima sa internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 2. CV, 3. overenu fotokopiju diplome o završenom odgovarajućem visokom obrazovanju, 4. original uverenje iz kaznene evidencije o neosuđivanosti (pribavljeno od strane nadeležnog organa MUP-a, ne starije od 6 meseci), 5. uverenje o državljanstvu RS, 6. izvod iz MKR, 7. fotokopiju lične karte, 8. dokaz o poznavanju srpskog jezika podnosi samo kandidat koji nije stekao diplomu na srpskom jeziku. Prijave slati na adresu škole, sa naznakom: „Prijava na konkurs za radno mesto nastavnika fizike”. Bliže informacije o konkursu mogu da se dobiju kod sekretara škole i preko broja telefona: 021/6045-893.


Skoro postavljeni poslovi OŠ „SVETI SAVA“


Pregledano: 293 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters