Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Više radnih mesta Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „BRANKO RADIČEVIĆ“ u Batajnica (Poslato na 01-12-2021)

Više radnih mesta...


Oglas važi od: 01.12.2021.

OSNOVNA ŠKOLA
„BRANKO RADIČEVIĆ“
11273 Batajnica
Braće Mihajlović Tripić 2

1) Nastavnik engleskog jezika

2) Nastavnik hemije

3) Nastavnik likovne kulture
sa 90% radnog vremena

4) Administrativni radnik
sa 50% radnog vremena

5) Bibliotekar
sa 50% radnog vremena

6) Spremačica
sa 50% radnog vremena

7) Nastavnik informatike i računarstva
na određeno vreme

8) Nastavnik razredne nastave
na određeno vreme

Uslovi za radna mesta 1, 2, 3, 5, 7 i 8: stečeno odgovarajuće visoko obrazovanje, propisano članom 140 st. 1 i 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja za nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika osnovne škole i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik“, br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 i 4/2021): a) na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije), i to: (1) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; (2) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidistiplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; b) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Lice iz podtačke (1) mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta.

Uslovi za radno mesto 4: srednje obrazovanje, područje rada Ekonomija, pravo i administracija.

Uslovi za radno mesto 6: završena osnovna škola.

Za sva radna mesta (od 1 do 8): Kandidati treba da ispunjavaju i sledeće uslove: da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nisu pravnosnažnom sudskom presudom osuđivani za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje mita ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da imaju državljanstvo Republike Srbije; znanje srpskog jezika: kandidat, nastavnik ili stručni saradnik, mora imati stečeno srednje, više ili visoko obrazovanje na srpskom jeziku ili imati položen ispit iz srpskog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove.

OSTALO: Kandidat je dužan da popuni prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, koji u štampanoj formi dostavlja školi. Uz popunjen prijavni formular dostaviti: za radna mesta pod 1, 2, 3, 5, 7 i 8: overenu fotokopiju diplome o završenim osnovnim studijama, overenu fotokopiju diplome o završenim osnovnim i overenu fotokopiju diplome o završenim master akademskim studijama, odnosno overenu fotokopiju diplome o završenim studijama u četvorogodišnjem trajanju po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; za radno mesto 4: overenu fotokopiju diplome o završenoj srednjoj školi; za radno mesto 6: overenu fotokopiju svedočanstva o završenoj osnovnoj školi; za za radna mesta pod 1, 2, 3, 5, 7 i 8: overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu ili ispitu za licencu (važi samo za kandidate koji nisu pripravnici); za sva radna mesta: uverenje o državljanstvu, overena fotokopija; izvod iz matične knjige rođenih, overena fotokopija; uverenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom sudskom presudom za krivična dela iz tačke 3) uslova konkursa, ne starije od 6 meseci; radnu biografiju. Dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima (lekarsko uverenje) podnosi samo izabrani kandidat, pre zaključivanja ugovora o radu. Znanje jezika na kome se izvodi vaspitno-obrazovni rad dokazuje se položenim ispitom iz tog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove, osim za kandidate koji su stekli obrazovanje na srpskom jeziku. Rešenje o izboru kandidata donosi konkursna komisija u roku od osam dana od dana obavljenog razgovora sa kandidatima, a nakon dobijanja rezultata psihološke procene sposobnosti za rad sa decom i učenicima. OŠ „Branko Radičević” u Batajnici, kao rukovalac podacima o ličnosti, preduzimaće sve potrebne tehničke i organizacione mere za zaštitu ličnih podataka kandidata, radi sprečavanja slučajnog ili nezakonitog uništenja ili slučajnog gubitka, izmena, neovlašćenog otkrivanja, korišćenja ili pristupa podacima, kao i od svih nezakonitih oblika obrade. Prijava na konkurs mora sadržati aktuelni broj fiksnog i mobilnog telefona i tačnu adresu prebivališta. Nepotpune ili neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Rok za podnošenje prijava na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Prijave sa dokumentima kojima se dokazuje ispunjenost uslova konkursa dostaviti na gorenavedenu adresu.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „BRANKO RADIČEVIĆ“


Pregledano: 846 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters