Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta) Puno radno vreme

na OŠ „DRAŽEVAC“ u Draževac (Poslato na 01-12-2021)

Nastavnik...


Oglas važi od: 01.12.2021.

OŠ „DRAŽEVAC“
11506 Draževac, Draževačka 146
tel. 011/8780-114

Nastavnik razredne nastave
u izdvojenom odeljenju Konatice

Nastavnik razredne nastave
u izdvojenom odeljenju Poljane

USLOVI: U radni odnos u ustanovi može da bude primljeno lice pod uslovima propisanim zakonom, i to ako: 1) ima stečeno odgovarajuće visoko obrazovanje, propisano čl. 139 i 140 st. 1 i 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja za nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika osnovne škole i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik“, 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 i 4/20201): a) na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije), i to (1) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; (2) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdiciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; b) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, lice iz podtačke (2) mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta; 2) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) da nije osuđivano pravosnažnom presudom za koju je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zapostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivino delo primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) državljanstvo Republike Srbije; 5) znanje srpskog jezika i jezika na kom se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

OSTALO: Kandidat je dužan da popuni prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, koji u štampanoj formi dostavlja škola. Uz popunjen prijavni formular dostaviti: 1. overenu fotokopiju diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju; 2. overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu ili ispitu za licencu (važi za kandidate koji nisu pripravnici); 3. uverenje o državljanstvu, overena fotokopija; 4. izvod iz matične knjige rođenih, overena fotokopija; 5. uverenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom sudskom presudom za krivična dela iz tačke 3 uslova konkursa, ne starije od 6 meseci; 6. radnu biografiju. Dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima (lekarsko uverenje) podnosi samo izabrani kandidat, pre zaključivanja ugovora o radu. Znanje jezika na kome se izvodi vaspitno-obrazovni rad dokazuje se položenim ispitom iz tog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove, osim za kandidate koji su stekli obrazovanje na srpskom jeziku. Konkurs sprovodi konkursna komisija imenovana od strane direktora škole. Konkursna komisija vrši uži izbor kandidata, koji se u roku od 8 dana upućuju na prethodnu proveru psihofizičkih sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši Nacionalna služba za zapošljavanje, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavešteni. Komisija nakon prijema rezultata psihološke procene kandidata obavlja razgovore sa kandidatima i u roku od 8 dana od obavljenog razgovora donosi rešenje o izboru kandidata. Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova za prijem u radni odnos dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa, na adresu škole. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti kod sekretara škole i putem telefona: 011/8780-114.


Pregledano: 356 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters