Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik matematike; Stručni saradnik – bibliotekar; Čistačica Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „DOSITEJ OBRADOVIĆ“ u Sombor (Poslato na 01-12-2021)

Nastavnik matematike; Stručni saradnik – bibliotekar; Čistačica


Oglas važi od: 01.12.2021.

OSNOVNA ŠKOLA
„DOSITEJ OBRADOVIĆ“
25000 Sombor, Slaviše Vajnera Čiče 2
tel. 025/440-431

Nastavnik matematike
sa 67,78% radnog vremena

Stručni saradnik – bibliotekar
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

USLOVI: 1) da kandidat ima odgovarajući stepen i vrstu školske spreme: na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije, ili specijalističke strukovne studije), u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS” br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08 i 44/10), počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; zvanje u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi (“Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik” br. 6/96, 3/2010...13/18, 11/19); obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova i 6 bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova; 2) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) državljanstvo Republike Srbije; 5) da zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju ustanovi. Kandidati uz prijavni formular podnose: 1. overen prepis ili overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju; 2. dokaz da imaju obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova i 6 bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova; 3. uverenje o državljanstvu (original ili overena fotokopija),ne starije od 6 meseci; uverenje da kandidat nije osuđivan. Lekarsko uverenje podnosi izabrani kandidat pre potpisivanja ugovora o radu. U postupku odlučivanja o izboru nastavnika i stručnog saradnika vrši se uži izbor kandidata koji se upućuju na prethodnu proveru psihofizičkih sposobnosti za rad sa učenicima, koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka. Prijavne formulare sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole ili lično predati sekretaru škole. Rok za prijavljivanje je 8 dana od objavljivanja konkursa u listu „Poslovi“. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Čistačica

USLOVI: 1) da kandidat ima završenu osnovnu školu; 2) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) državljanstvo Republike Srbije; 5) da zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju ustanovi. Kandidati uz prijavni formular ponose: 1. original ili overenu fotokopiju svedočanstva ili uverenja o završenom osnovnom obrazovanju; 2. uverenje o državljanstvu (original ili overena fotokopija), ne starije od 6 meseci; 3. uverenje da kandidat nije osuđivan; 4. potvrdu odgovarajuće ustanove da je kandidat položio ispit iz srpskog jezika (dostavljaju samo kandidati koji obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku). Lekarsko uverenje podnosi izabrani kandidat, pre potpisivanja ugovora o radu. Prijavne formulare sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole ili lično predati sekretaru škole. Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u listu „Poslovi“. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „DOSITEJ OBRADOVIĆ“


Pregledano: 1211 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters