Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Više radnih mesta Puno radno vreme

na OŠ “LjUBOMIR AĆIMOVIĆ” u Obrenovac (Poslato na 01-12-2021)

Više radnih mesta...

Oglas važi od: 01.12.2021.

OŠ “LjUBOMIR AĆIMOVIĆ”
11500 Obrenovac, Kralja Milutina 3
tel. 011/8725-449

1) Nastavnik predmetne nastave u posebnim uslovima – engleski jezik
za rad u prvom i drugom obrazovnom ciklusu, sa 60% radnog vremena

2) Defektolog nastavnik sa odeljenjskim starešinstvom u posebnim uslovima

3) Čistačica u posebnim uslovima
sa 77% radnog vremena

4) Nastavnik predmetne nastave u posebnim uslovima – nemački jezik
sa 70% radnog vremena

USLOVI: Kandidat treba da ispunjava uslove iz čl. 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/18 – dr. zakoni, 10/19, 6/20), koji propisuju da u radni odnos u školi može da bude primljeno lice pod uslovima propisanim zakonom i to: 1. da ima odgovarajuće obrazovanje; 2. da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje i davanje mita, za krivična dela iz grupe dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. da ima državljanstvo Republike Srbije; 5. da zna srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dokazi o ispunjenosti uslova pod 1), 3), 4) i 5) su sastavni deo prijave na konkurs, a dokaz pod tačkom 2) pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Posebni uslovi rada: u školi za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom

Za radno mesto 1: uslov u pogledu odgovarajućeg obrazovanja: visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta; studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koji kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka), na osnovnim studijama od najmanje četiri godine po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje od 10. septembra 2005. godine, a u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi za učenike sa smetnjama u razvoju („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik“, br. 17/2018, 6/2020).

Za radno mesto 2: uslov u pogledu odgovarajućeg obrazovanja: visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta; studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koji kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka), na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, a u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi za učenike sa smetnjama u razvoju (“Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik“, br. 17/2018, 6/2020).

Za radno mesto 3: uslov u pogledu odgovarajućeg obrazovanja: završeno osnovno obrazovanje.

Za radno mesto 4: uslov u pogledu odgovarajućeg obrazovanja: visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta; studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koji kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka), na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, a u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi za učenike sa smetnjama u razvoju („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik“, br. 17/2018, 6/2020).

OSTALO: Kandidati su dužni da prilože sledeću dokumentaciju: 1. odštampan i popunjen prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (http://www.mpn.gov.rs); 2. dokaz o stečenom odgovarajućem obrazovanju (overen prepis ili overena fotokopija diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju); 3. dokaz da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krvična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje i davanje mita, za krivična dela iz grupe dela protiv polne sloobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (dokument izdaje MUP RS), ne stariji od 6 meseci; 4. dokaz o državljanstvu Republike Srbije (izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu), ne starije od 6 meseci; 5. dokaz o poznavanju srpskog jezika, kao jezika na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad, u obavezi su da dostave samo oni kandidati koji obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku (potvrda ili drugi dokument kojim se dokazuje da je ispit iz srpskog jezika položen po programu odgovarajuće viskoškolske ustanove); 6. poželjno je da kandidati prilože i radnu biografiju. Lekarsko uverenje, kojim se potvrđuje da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima, podnosi se pre zaključenja ugovora o radu sa izabranim kandidatom. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi“. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Konkurs sprovodi konkursna komisija koju imenuje direktor škole. Kandidati čije su prijave blagovremene, potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji uđu u uži krug biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom u učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka, o čemu će učesnici konkursa biti blagovremeno obavešteni. Nakon obavljene psihološke procene sposobnosti za rad sa decom i učenicima, konkursna komisija sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos i obavlja razgovor sa kandidatima, a o datumu obavljanja razgovora kandidati će biti obavešteni na broj telefona koji navedu na prijavi. Rešenje o izboru kandidata doneće konkursna komisija, u roku od 8 dana od dana obavljenog razgovora sa kandidatima. Prijavni formular i potrebna dokumentacija se podnose sekretarijatu škole, na gorenavedenu adresu, lično ili putem preporučene pošiljke, u koverti sa naznakom “Prijava na konkurs – ne otvarati”. Podaci koji se prikupljaju biće iskorišćeni isključivo u svrhu obrade podataka u konkursnom postupku, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/18). Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti kod sekretara škole na broj telefona: 011/8725-449, od 08 do 12 časova.


Pregledano: 1400 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters