Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik ekonomske grupe predmeta Puno radno vreme

na SREDNjA ŠKOLA „VUK KARADžIĆ“ u Ljubovija (Poslato na 01-12-2021)

Nastavnik ekonomske grupe predmeta

Oglas važi od: 01.12.2021.

SREDNjA ŠKOLA
„VUK KARADžIĆ“
15320 Ljubovija, Drinska bb.
tel. 015/561-773
e-mail: vkaradzic@ptt.rs

Nastavnik ekonomske grupe predmeta
na određeno vreme preko 60 dana, do povratka zaposlenog koji obavlja dužnost direktora škole

USLOVI: Kandidat pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, treba da ispunjava uslove iz člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS”, broj 88/2017 i 27/2018 – dr. zakoni, 10/2019 6/2020). Stepen i vrsta obrazovanja moraju biti u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Ekonomija, pravo i administracija („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik”, broj 16/15, 11/16, 2/17, 1/19, 9/19 i 2/20). Kandidat mora da ima obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje po šest bodova iz psiholoških, pedagoških i medotičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova. Kandidat koji nema obrazovanje iz člana 142 st. 1 obavezan je da ovo obrazovanje stekene u roku od jedne, a najviše dve godine od dana prijema u radni odnos, kao uslov za polaganje ispita za licencu, shodno članu 142 st. 2 Zakona. Članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, propisano je da u radni odnos ustanove može da bude primljeno lice, pod uslovima propisanim zakonom i to ako ima: 1) odgovarajuće obrazovanje: diplomirani ekonomista; diplomirani ekonomista smera finansijski, bankarski i berzanski menadžment; diplomirani ekonomista za računovodstvo i reviziju; diplomirani ekonomista – menadžer za bankarstvo i finansije; diplomirani ekonomista u oblasti međunarodnog poslovanja; diplomirani ekonomista menadžer u bankarstvu; master ekonomista, prethodno završene osnovne akademske i master studije u oblasti ekonomije; master inženjer organizacionih nauka, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti organizacionih nauka, studijski program – menadžment i organizacija; master inženjer menadžmenta; 2) psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima (lekarsko uverenje ne starije od 6 meseci podnosi se pre zaključenja ugovora o radu); 3) državljanstvo Republike Srbije; 4) dokaz da lice nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivična dela utvrđena u članu 139 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS”, broj 88/2017 i 27/2018 – dr. zakoni, 10/2019, 6/2020); da nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 5) da zna jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad – srpski jezik. Kandidati popunjavaju formular za prijavu na konkurs na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i odštampan, zajedno sa potrebnom dokumentacijom o ispunjenosti uslova dostavljaju školi. Uz prijavni formular i kratku biografiju kandidati podnose i odgovarajuću dokumentciju: overenu fotokopiju diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju (overenu fotokopiju diplome o završenom fakultetu, kandidati koji su završili osnovne studije od najmanje četiri godine po propisima koji su uređivali vioko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine), ili overenu fotokopiju diplome o završenim osnovnim akademskim studijama prvog stepena i diplome o završenim studijama drugog stepena – za kandidate koji su završili studije po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine) ili uverenje o stečenom obrazovanju koje ne sme biti starije od 6 meseci; original ili overena fotokopija potvrde-uverenja odgovarajuće visokoškolske ustanove o broju ostvarenih bodova, odnosno položenim ispitima iz psihologije i pedagogije ili overena kopija uverenja o položenom stručnom ispitu, odnosno ispitu za licencu; uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci), original ili overena fotokopija; izvod iz matične knjige rođenih, original ili overena fotokopija; original ili overenu fotokopiju uverenja o neosuđivanosti za gore navedena krivična dela; kandidat koji nije stekao obrazovanje na srpskom jeziku dostavlja dokaz da je položio ispit iz srpskog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove. Za kandidate koji uđu u uži izbor obavezna je prethodna psihološka procena sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši Nacionalna služba za zapošljavanje. Kandidat koji bude izabran, pre zaključenja ugovora o radu dostavlja uverenje o zdravstvenoj sposobnosti, ne starije od 6 meseci. Sva dokumenta se prilažu u originalu ili overenim fotokopijama. Prijava na konkurs treba da sadrži aktuelni broj fiksnog ili mobilnog telefona i tačnu adresu prebivališta. Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u listu „Poslovi”. Neblagovremene, nepotpune prijave kao i prijave uz koje su dostavljene neoverene fotokopije potrebnih dokumenata, neće se uzimati u razmatranje. Prijave sa dokazima slati u zatvorenim kovertama na gorenavedenu adresu, sa naznakom „Za konkurs, nastavnik ekonomske grupe predmeta – ne otvarati”. Kontakt telefon: 015/561-773, sekretar škole.


Skoro postavljeni poslovi SREDNjA ŠKOLA „VUK KARADžIĆ“


Pregledano: 253 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters