Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Spremačica; Tehničar održavanja informacionih sistema... Puno radno vreme

na SREDNjA MEDICINSKA ŠKOLA u Subotica (Poslato na 01-12-2021)

Spremačica; Tehničar održavanja informacionih sistema...

Oglas važi od: 01.12.2021.

SREDNjA MEDICINSKA ŠKOLA
24000 Subotica, Beogradski put 126

Spremačica

USLOVI: Na osnovu Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Srednjoj medicinskoj školi u Subotici, uslov za obavljanje poslova ovog radnog mesta je osnovno obrazovanje – prvi stepen stručne spreme; da lice ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik.

Tehničar održavanja informacionih sistema i tehnologija
sa 50% radnog vremena

USLOVI: Na osnovu Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Srednjoj medicinskoj školi u Subotici, uslov za obavljanje poslova ovih radnih mesta je srednje obrazovanje – četvrti stepen stručne spreme; da lice ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik.

Tehničar investicionog i tehničkog održavanja i održavanja uređaja i opreme
sa 50% radnog vremena

USLOVI: Na osnovu Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Srednjoj medicinskoj školi u Subotici, uslov za obavljanje poslova ovih radnih mesta je srednje obrazovanje – četvrti stepen stručne spreme; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik.

OSTALO: Kandidat je dužan da uz popunjeni prijavni formular, koji se preuzima na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (www.mpn.gov.rs) na konkurs dostavi: overenu kopiju dokaza o stečenom odgovarajućem obrazovanju; uverenje iz kaznene evidencije MUP-a da lice nije osuđivano, u skladu sa čl. 139 stav 1 tačka 3) Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (pribavlja se u nadležnoj policijskoj upravi prema mestu prebivališta); original ili overenu kopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije. Kandidati koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos, koji su izabrani u uži izbor, u roku od osam dana upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka. Nakon psihološke procene konkursna komisija obaviće razgovor sa kandidatima koji se nalaze na listi kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos i donosi rešenje o izboru kandidata. Izabrani kandidat dostavlja lekarsko uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima pre zaključenja ugovora o radu. Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Kopije dokaza koje se podnose pri konkurisanju overavaju se od strane nadležnog organa, u suprotnom neće se uzeti u razmatranje. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijave dostaviti na adresu: Srednja medicinska škola, 24106 Subotica, Beogradski put 126, sa naznakom „Konkurs za radno mesto“. Informacije o konkursu mogu se dobiti putem telefona broj: 024/558-336.


Skoro postavljeni poslovi SREDNjA MEDICINSKA ŠKOLA


Pregledano: 424 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters