Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Pedagoški asistent Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „ĐURA JAKŠIĆ“ u Kragujevac (Poslato na 01-12-2021)

Pedagoški asistent

Oglas važi od: 01.12.2021.

OSNOVNA ŠKOLA „ĐURA JAKŠIĆ“
34000 Kragujevac, Kajmakčalanska 59
tel. 034/302-136

Pedagoški asistent
na određeno vreme za školsku 2021/2022. godinu

USLOVI: stečeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, znanje romskog jezika, savladan program obuke za osposobljavanje pedagoškog asistenta; da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u prodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje i davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskrminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

OSTALO: Kandidat popunjava prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a potrebnu dokumentaciju zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavlja školi, i to: dokaz o odgovarajućem obrazovanju (overen prepis ili overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju), ukoliko kandidat nije stekao odgovarajuće obrazovanje na srpskom jeziku, u obavezi je da dostavi dokaz da je položio ispit iz srpskog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove (original ili overena fotokopija); dokaz o završenoj obuci za pedagoškog asistenta (overen prepis ili overena fotokopija); izvod iz matične knjige rođenih sa hologramom, ne stariji od 6 meseci (original ili overena fotokopija); uverenje o državljanstvu, ne starije od 6 meseci (original ili overena fotokopija); uverenje ili potvrdu o neosuđivanosti za gore navedena krivična dela i da nije utvrđeno diskriminatorno ponašanje, koje izdaje nadležna policijska uprava (ne starije od 6 meseci, original ili overena fotokopija); uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima podnosi izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu. Prijava na konkurs treba da sadrži i podatke o kandidatu (ime i prezime, adresa prebivališta ili boravišta, kontakt telefon), radno mesto na koje kandidat konkuriše. Kandidati koji budu izabrani u uži izbor biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši Nacionalna služba za zapošljavanje. Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi“. Neblagovremene, nepotpune, kao i prijave sa neoverenom dokumentacijom neće se uzimati u razmatranje. Prijavu na konkurs sa potrebnom dokumentacijom, sa naznakom: „Za konkurs za radno mesto pedagoški asistent“, dostaviti na gore navedenu adresu. Telefon za kontakt: 034/302-136, a kontakt osoba je Milica Bojović, sekretar škole.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „ĐURA JAKŠIĆ“


Pregledano: 639 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters