Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik matematike Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „ŽARKO ZRENjANIN“ u Izbište (Poslato na 01-12-2021)

Nastavnik matematike

Oglas važi od: 01.12.2021.

OSNOVNA ŠKOLA
„ŽARKO ZRENjANIN“
26343 Izbište, Ise Jovanovića 5
e-mail: oszzizbiste@gmail.com

Nastavnik matematike
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana, sa 88,89% radnog vremena

USLOVI: Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Sl. glasnik RS” br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – odluka US, 113/17 i 95/18 – autentično tumačenje), kandidat treba da ispunjava i uslove propisane Zakonon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/17, 27/18, 10/19 i 6/20), i to: da ima odgovarajuće obrazovanje, odnosno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; da ima obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja, od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje po šest bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa evropskim sistemom prenosa bodova (smatra se da nastavnik, vaspitač i stručni saradnik koji je u toku studija položio ispite iz pedagogije i psihologije ili je položio stručni ispit, odnosno ispit za licencu ima ovo obrazovanje); zvanje u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Službeni glasnik – Prosvetni glasnik” br. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17 i 13/18); da je državljanin Republike Srbije; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da zna srpski jezik; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima. Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave u originalu ili overenom prepisu/fotokopiji sledeću dokumentaciju: 1) izvod iz matične knjige rođenih; 2) uverenje o državljanstvu, ne starije od šest meseci; 3) diplomu ili uverenje o stečenoj stručnoj spremi i odgovarajuću ispravu koju izdaje viskoškolska ustanova kao dokaz da kandidat ima obrazovanje iz pedagoških, psiholoških i metodičkih disciplina ili da je položio ispite iz pedagogije i psihologije i dokaz da ima položen ispit za licencu odnosno stručni ispit; 4) dokaz o neosuđivanosti pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje, ne stariji od šest meseci (izdaje policija); 5) odštampan i popunjen prijavni formular sa sajta Ministarstva prosvete; 6) dokaz o znanju srpskog jezika (dostavljaju kandidati koji su obrazovanje stekli na drugom jeziku); 7) kraću radnu biografiju (osim kandidata koji prvi put zasnivaju radni odnos). Proveru psihofizičkih sposobnosti za rad sa decom i učenicima vršiće Nacionalna služba za zapošljavanje pre donošenja odluke o izboru kandidata. Kandidat koji bude bio izabran u obavezi je da pre zaključenja ugovora o radu dostavi dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima (lekarsko uverenje), ne starije od šest meseci. Rok za prijavljivanje na konkurs je osam dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji “Poslovi”. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Kandidati prijavu dostavljaju na adresu škole, Ise Jovanovića 5, 26343 Izbište, sa naznakom: „Konkurs za radno mesto ___________“. Dodatne informacije na telefon: 013/893-050.Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „ŽARKO ZRENjANIN“


Pregledano: 509 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters