Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Čistačica Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „ĐURA JAKŠIĆ“ u Zrenjanin (Poslato na 01-12-2021)

Čistačica

Oglas važi od: 01.12.2021.

OSNOVNA ŠKOLA
„ĐURA JAKŠIĆ“
23000 Zrenjanin, Cara Dušana 80/a

Čistačica
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

USLOVI: Pored opštih uslova za prijem u radni odnos utvrđenih u članu 24 stav 1 Zakona o radu (Službeni glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – odluka US, 113/17, 95/18 – autentično tumačenje), kandidat treba da ispunjava i uslove utvrđene u članu 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i u skladu sa važećim Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova OŠ „Đura Jakšić“ Zrenjanin i to: 1) završenu osmogodišnju školu (završeno osnovno obrazovanje i vaspitanje); 2) ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) ima državljanstvo Republike Srbije; 5) zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Kandidati radi prijave na konkurs treba da dostave: popunjen prijavni formular koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (www.mpn.gov.rs); original ili overenu fotokopiju svedočanstva o završenoj osnovnoj školi; original uverenje o neosuđivanosti, u skladu sa članom 139 stav 1 tačka 3) Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, koje prema podacima iz kaznene evidencije izdaje policijska uprava; uverenje ne sme biti starije od dana objavljivanja konkursa; original uverenje o državljanstvu Republike Srbije; izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija). Napomena: sve fotokopije koje se podnose uz prijavu na konkurs moraju biti overene od strane javnog beležnika – notara. Rok za podnošenje prijave sa važećim, odnosno uredno overenim fotokopijama potrebnih dokumenata je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u listu „Poslovi”. Prijave slati na adresu škole: Osnovna škola „Đura Jakšić“ Zrenjanin, Cara Dušana 80/a, sa naznakom „Za konkurs – čistačica”. Neblagovremene i nepotpune prijave konkursna komisija neće razmatrati. Dokumentacija koju kandidati dostave na konkurs se ne vraća. Potpune informacije kandidati mogu dobiti od sekretara škole putem telefona 023/566-208.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „ĐURA JAKŠIĆ“


Pregledano: 429 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters