Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta), Bibliotekar Puno radno vreme

na GIMNAZIJA “MILOŠ SAVKOVIĆ” u Aranđelovac (Poslato na 01-12-2021)

Nastavnik...; Bibliotekar

Oglas važi od: 01.12.2021.

GIMNAZIJA “MILOŠ SAVKOVIĆ”
34300 Aranđelovac, Josipa Grušovnika 1
tel. 034/711-051

Nastavnik matematike, računarstva i informatike

USLOVI: uslovi za prijem u radni odnos predviđeni su članom 139, članom 155 stav 1 i 2 tačka 1 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS” br. 6/20) i to: 1. da kandidat ima odgovarajuće obrazovanje (1) profesor matematike; (2) diplomirani matematičar; (3) diplomirani matematičar za teorijsku matematiku i primene; (4) diplomirani matematičar za računarstvo i informatiku; (5) diplomirani matematičar-informatičar; (6) diplomirani matematičar profesor matematike; (7) diplomirani matematičar za matematiku ekonomije; (8) profesor matematike i računarstva; (9) diplomirani matematičar astronom; (10) diplomirani matematičar-teorijska matematika; (11) diplomirani matematičar primenjena matematika; (12) diplomirani inženjer matematike (sa izbornim predmetom osnovi geometrije; (13) diplomirani informatičar; (14) diplomirani profesor matematike-master; (15) diplomirani matematičar master; (16) diplomirani inženjer matematike master (sa izbornim predmetom osnovi geometrije); (17) profesor matematike teorijsko usmerenje; (18) profesor matematile teorijski smer; (19) master matematičar; (20) master profesor matematike; (21) diplomirani profesor matematike i računarstva master iz oblasti matematičkih nauka; (22) master matematičar-profesor matematike. Lica koja su stekla akademsko zvanje master moraju imati prethodno završene osnovne akademske studije na studijskim programima Matematika ili Primenjena matematika (sa položenim ispitom iz predmeta Geometrija ili Osnovi geometrije); 2. da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u prodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskrminatorno ponašanje (uverenje iz kaznene evidencije o neosuđivanosti iz kaznene evidencije MUP-a ne starije od šest meseci); 4. da je državljanin Republike Srbije; 5. da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad; 6. uverenje suda da protiv kandidata nije pokrenuta istraga, odnosno da se ne vodi krivični postupak (ne starije od šest meseci). Uz popunjen prijavni formular koji se nalazi na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, potrebno je podneti sledeća dokumenta: kratku biografiju, diplomu o stečenom obrazovanju, državljanstvo Republike Srbije (ne starije od šest meseci), izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz kaznene evidencije MUP-a RS, uverenje iz suda pribavlja kandidat. Dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti pribavlja kandidat koji bude zaključio ugovor o radu. Ukoliko se na ovaj konkurs podnose fotokopije dokumenata, one moraju biti overene. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana objavljivanja oglasa na gorenavedenu adresu, sa naznakom ”Za konkurs – nastavnik matematike, računarstva i informatike”. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Bibliotekar
sa 50% radnog vremena

USLOVI: uslovi za prijem u radni odnos predviđeni su članom 139, članom 155 stav 1 i 2 tačka 1 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS” br. 6/20) i to: 1. da kandidat ima odgovarajuće obrazovanje (1) profesor jezika i književnosti, odnosno književnosti i jezika, smer za bibliotekarstvo; (2) diplomirani bibliotekar-informatičar; (3) profesor, odnosno diplomirani filolog za opštu književnost i teoriju književnosti; (4) lice koje ispunjava uslove za nastavnika gimnazje, odnosno stručnog saradnika – pedagoga ili psihologa; (5) profesor narodne odbrane; (6) profesor, odnosno diplomirani filolog za italijanski jezik i književnost; (7) profesor, odnosno diplomirani filolog za španski jezik i književnost; (8) diplomirani komparativista i bibliotekar; (9) master bibliotekar-informatičar; (10) master filolog (glavni predmet, odnosno profil: bibliotekarstvo i informatika; (11) master profesor jezika i književnosti (glavni predmet, odnosno profil: bibliotekarstvo i informatika; (12) profesor srpske književnosti i jezika. 2. da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u prodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskrminatorno ponašanje (uverenje iz kaznene evidencije o neosuđivanosti iz kaznene evidencije MUP-a ne starije od šest meseci); 4. da je državljanin Republike Srbije; 5. da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad; 6. uverenje suda da protiv kandidata nije pokrenuta istraga, odnosno da se ne vodi krivični postupak (ne starije od šest meseci). Uz popunjen prijavni formular koji se nalazi na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, potrebno je podneti sledeća dokumenta: kratku biografiju, diplomu o stečenom obrazovanju, državljanstvo Republike Srbije (ne starije od šest meseci), izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz kaznene evidencije MUP-a RS, uverenje iz suda pribavlja kandidat. Dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti pribavlja kandidat koji bude zaključio ugovor o radu. Ukoliko se na ovaj konkurs podnose fotokopije dokumenata, one moraju biti overene. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana objavljivanja oglasa na gorenavedenu adresu, sa naznakom „Za konkurs – bibliotekar“. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Nastavnik geografije
sa 70% radnog vremena, na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

USLOVI: uslovi za prijem u radni odnos predviđeni su članom 139, članom 155 stav 1 i 2 tačka 1 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 6/20) i to: 1. da kandidat ima odgovarajuće obrazovanje (1) profesor geografije; (2) diplomirani geograf; (3) diplomirani geograf prostorni planer; (4) diplomirani profesor geografije master; (5) master geograf; (6) master profesor geografije; (7) diplomirani geograf master; lica koja su stekla akademsko zvanje master moraju imati prethodno završene osnovne akademske studije studijskog programa: geografija, diplomirani geograf, profesor geografije; 2. da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u prodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskrminatorno ponašanje (uverenje iz kaznene evidencije o neosuđivanosti iz kaznene evidencije MUP-a ne starije od šest meseci); 4. da je državljanin Republike Srbije; 5. da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad; 6. uverenje suda da protiv kandidata nije pokrenuta istraga, odnosno da se ne vodi krivični postupak (ne starije od šest meseci). Uz popunjen prijavni formular koji se nalazi na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, potrebno je podneti sledeća dokumenta: kratku biografiju, diplomu o stečenom obrazovanju, državljanstvo Republike Srbije (ne starije od šest meseci), izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz kaznene evidencije MUP-a RS, uverenje iz suda pribavlja kandidat. Dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti pribavlja kandidat koji bude zaključio ugovor o radu. Ukoliko se na ovaj konkurs podnose fotokopije dokumenata, one moraju biti overene. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana objavljivanja oglasa na gorenavedenu adresu, sa naznakom „Za konkurs – nastavnik geografije”. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Nastavnik srpskog jezika i književnosti
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

USLOVI: uslovi za prijem u radni odnos predviđeni su članom 139, članom 155 stav 1 i 2 tačka 1 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS” br. 6/20) i to: 1. da kandidat ima odgovarajuće obrazovanje (1) profesor, odnosno diplomirani filolog za srpskohrvatski jezik i jugoslovensku književnost; (2) profesor, odnosno diplomirani filolog za jugoslovensku književnost i srpskohrvatski jezik; (3) profesor, odnosno diplomirani filolog za jugoslovensku književnost i opštu književnost; (4) profesor srpskohrvatskog jezika sa južnoslovenskim jezicima; (5) profesor jugoslovenske književnosti i srpskog jezika; (6) profesor jugoslovenske književnosti sa stranim jezikom; (7) profesor srpskog jezika i književnosti; (8) profesor srpske književnosti i jezika; (9) profesor srpske književnosti i jezika sa opštom književnošću; (10) diplomirani filolog za književnost i srpski jezik; (11) diplomirani filolog za srpski jezik i književnost; (12) diplomirani filolog srpskog jezika sa južnoslovenskim jezicima; (13) master profesor jezika i književnosti (studijski programi: Srpski jezik; Srpski jezik i književnost; Srpska književnost; Srpska književnost i jezik; Srpska književnost i jezik sa opštom književnošču; Srpska filologija: srpski jezik i lingvistika; Srpska filologija: srpski jezik i književnost; Filologija, moduli: Srpski jezik i Srpski jezik i komparativna književnost; Komparativna književnost sa teorijom književnosti; (14) master filolog (studijski programi: Srpski jezik; Srpski jezik i književnost; Srpska književnost; Srpska književnost i jezik; Srpska književnost i jezik sa opštom književnošću; Srpska filologija: srpski jezik i lingvistika; Filologija, moduli: Srpski jezik i Srpski jezik i komparativna književnost; (15) master profesor predmetne nastave; (16) master profesor književnosti i jezika (srbista); lica koja su stekla akademsko zvanje master moraju imati prethodno završene osnovne akademske studije na studijskim programima Srpski jezik i književnost; Srpska književnost i jezik; Srpska književnost i jezik sa komparatistikom; Srpska filologija: srpski jezik i književnost; Srbistika. 2. da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u prodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskrminatorno ponašanje (uverenje iz kaznene evidencije o neosuđivanosti iz kaznene evidencije MUP-a ne starije od šest meseci): 4. da je državljanin Republike Srbije; 5. da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad; 6. uverenje suda da protiv kandidata nije pokrenuta istraga, odnosno da se ne vodi krivični postupak (ne starije od šest meseci). Uz popunjen prijavni formular koji se nalazi na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, potrebno je podneti sledeća dokumenta: kratku biografiju, diplomu o stečenom obrazovanju, državljanstvo Republike Srbije (ne starije od šest meseci), izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz kaznene evidencije MUP-a RS, uverenje iz suda pribavlja kandidat. Dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti pribavlja kandidat koji bude zaključio ugovor o radu. Ukoliko se na ovaj konkurs podnose fotokopije dokumenata, one moraju biti overene. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana objavljivanja oglasa na gorenavedenu adresu, sa naznakom ”Za konkurs – nastavnik srpskog jezika i književnosti”. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.


Skoro postavljeni poslovi GIMNAZIJA “MILOŠ SAVKOVIĆ”


Pregledano: 948 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters