Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta) Puno radno vreme

na OŠ „ACA ALEKSIĆ“ u Aleksandrovac (Poslato na 01-12-2021)

Nastavnik...

Oglas važi od: 01.12.2021.

OŠ „ACA ALEKSIĆ“
37230 Aleksandrovac
Jaše Petrovića 6
tel. 037/3552-151

Nastavnik istorije
za rad u izdvojenim odeljenjima u Ploči i Plešu, sa 45% radnog vremena, na određeno vreme radi zamene odsutne zaposlene preko 60 dana, do povratka zaposlene sa porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta

Nastavnik srpskog jezika i književnosti
za rad u izdvojenom odeljenju u Ploči, sa 95% radnog vremena, na određeno vreme radi zamene odsutne zaposlene preko 60 dana, do povratka zaposlene sa porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta

USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu („Sl. glasnik RS br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17 i 95/18), potrebno je da kandidat ispunjava i posebne uslove propisane članovima 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“ br. 88/17, 27/18, 10/19 i 6/20) i to: posedovanje odgovarajućeg visokog obrazovanja iz člana 140 st. 1 i 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, to jest visoko obrazovanje stečeno: 1) na studijama drugog stepena – master akademske studije, master strukovne studije ili specijalističke akademske studije (studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka – u kom slučaju je neophodna završenost studija prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta); ili 2) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine). Kandidat treba da poseduje stepen i vrstu obrazovanja iz člana 3 stav 1 tačka 1 za radno mesto nastavnika srpskog jezika i književnosti, odnosno iz člana 3 stav 1 tačka 6 za radno mesto nastavnika istorije, prema Pravilniku o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik“ br. 11/12, 15/13, 2/16, 10, 16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 i 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21, 17/21); posedovanje psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa decom i učenicima; posedovanje državljanstva Republike Srbije; znanje srpskog jezika i jezika na kojem se izvodi obrazovno-vaspitni rad; neosuđivanost pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, niti za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje. Kandidati popunjavaju prijavni formular-obrazac na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a potrebnu dokumentaciju zajedno sa odštanpanim prijavnim formularom dostavljaju ustanovi. Uz prijavni formular sa zvanične internet stranice potrebno je da kandidat dostavi: kratku biografiju; uverenje o državljanstvu, ne starije od 6 meseci; overen prepis / fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju; dokaz o znanju srpskog jezika (osim kandidata koji su odgovarajuće obrazovanje stekli na srpskom jeziku); uverenje da kandidat nije osuđivan, original ne stariji od 6 meseci. Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima (lekarsko uverenje) prilaže izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu. Kandidati koji su izabrani u uži izbor upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka. Odluku o izboru kandidata doneće konkursna komisija nakon dobijanja rezultata psihološke procene kandidata, u roku propisanom Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Podaci koji se prikupljaju biće iskorišćeni isključivo u svrhu obrade podataka u konkursnom postupku, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u listu „Poslovi”. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Odštampani prijavni formular sa traženim dokazima o ispunjavanju uslova za zasnivanje radnog odnosa dostaviti u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa, na gorenavedenu adresu, sa naznakom na koverti „Prijava na konkurs“ ili doneti lično u prostorije škole. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti kod sekretara škole putem telefona: 037/3552-151.


Skoro postavljeni poslovi OŠ „ACA ALEKSIĆ“


Pregledano: 859 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters