Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik praktične nastave Puno radno vreme

na TEHNIČKA ŠKOLA U VRANjU u Vranje (Poslato na 01-12-2021)

Nastavnik praktične nastave

Oglas važi od: 01.12.2021.

TEHNIČKA ŠKOLA U VRANjU
17500 Vranje, Bulevar AVNOJ-a 2
tel. 017/400-645

Nastavnik praktične nastave
u području rada Mašinstvo i obrada metala, na određeno vreme radi zamene odsutne zaposlene preko 60 dana

USLOVI: Učesnici konkursa pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene članom 139 stav 1 tačke 1)–5), članom 140 stav 1 i 2 članom 142 stav 1 i 4 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i uslove iz Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Mašinstvo i obrada metala („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik“, br. 16/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017, 3/2017, 8/2017, 4/2018, 18/2018, 1/2019 – ispr., 9/2019 i 2/2020) i Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Saobraćaj („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik“, br. 16/2015, 2/2017, 8/2017, 16/2018, 4/2019, 7/2019, 9/2019 i 2/2020), i to: da imaju odgovarajuće obrazovanje; da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa učenicima; da imaju državljanstvo RS; da nisu osuđivani za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca kao za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njih nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje i da znaju srpski jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Uslovi u pogledu stepena i vrste stručne spreme i zvanja: diplomirani mašinski inženjer, diplomirani inženjer mašinstva, profesor mašinstva, profesor tehnike i mašinstva, diplomirani inženjer za upravljanje tehničkim sistemima – klimatizacija, grejanje i hlađenje, diplomirani inženjer za upravljanje tehničkim sistemima – procesna tehnika, diplomirani inženjer za upravljanje tehničkim sistemima – održavanje mašina, strukovni inženjer mašinstva, iz oblasti mašinsko inženjerstvo, inženjer mašinstva, diplomirani inženjer za razvoj mašinske struke, viši stručni radnik metalske struke, nastavnik praktične nastave metalske struke, master inženjer mašinstva, prethodno završene studije prvog stepena – osnovne akademske studije u oblasti mašinskog inženjerstva, strukovni inženjer mašinstva, specijalista strukovni inženjer mašinstva, prethodno završene strukovne studije u mašinstvu, odgovarajuće srednje stručno obrazovanje u oblasti mašinstva, položen odgovarajući specijalistički odnosno majstorski ispit sa petogodišnjom praksom, diplomirani inženjer za razvoj – mašinska struka, strukovni master inženjer mašinstva. Lice iz svih alineja ove podatke treba da je steklo trogodišnje ili četvorogodišnje obrazovanje u području rada Mašinstvo i obrada metala ili da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima odgovarajućeg profila van obrazovne ustanove.

OSTALO: Konkurs traje 8 dana od dana oglašavanja. Kandidati uz prijavni formular koji se preuzima sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete školi dostavljaju: overenu fotokopiju diplome ili uverenja, uverenje o državljanstvu (overene fotokopije ne starije od 6 meseci), uverenje da nisu osuđivani za navedena krivična dela iz kaznene evidencije nadležne policijske uprave, uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, izvod iz matične knjige rođenih (ili overena kopija), izjava kandidata da zna srpski jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Napomena: lekarsko uverenje je potrebno kada odluka o izboru postane konačna, pre zaključenja ugovora o radu. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati. Svu potrebnu dokumentaciju dostaviti na gorenavedenu adresu, u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa, sa naznakom „Za konkurs“.


Skoro postavljeni poslovi TEHNIČKA ŠKOLA U VRANjU


Pregledano: 1132 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters