Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta) Puno radno vreme

na OŠ „MILAN ILIĆ ČIČA” u Aranđelovac (Poslato na 01-12-2021)

Nastavnik...

Oglas važi od: 01.12.2021.

OŠ „MILAN ILIĆ ČIČA”
34300 Aranđelovac, Knjaza Miloša 88
tel. 034/711-515 lokal 13

Nastavnik informatike i računarstva
sa 50% radnog vremena

USLOVI: uslovi za prijem u radni odnos predviđeni su čl. 139 i 154 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS” br. 88/2017, 27/2018, 10/2019 i 6/2020) i to: 1. da kandidat ima odgovarajuće obrazovanje u skladu sa članom 140 stav 1 i 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS” br. 88/2017, 27/2018, 10/2019 i 6/2020), kao i u skladu sa Pravilnikom o vrsti i stepenu obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi (“Sl. glasnik – Prosvetni glasnik br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 13/2017, 13/2018, 11/2019, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021 i 17/2021); 2. uverenje da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. uverenje da kandidat nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno dikriminatorno ponašanje- dokument se pribavlja iz kaznene evidencije MUP-a; 4. uverenje o državljanstvu RS; 5. da zna srpski jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (dokaz o ispunjenosti ovog uslova u obavezi su da dostave samo oni kandidati koji odgovarajuće obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku); 6. uverenje suda da protiv kandidata nije pokrenuta istraga, odnosno da se ne vodi krivični postupak.

Nastavnik fizičkog i zdravstvenog vaspitanja

USLOVI: uslovi za prijem u radni odnos predviđeni su članom 139 i 154 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018, 10/2019 i 6/2020) i to: 1. da kandidat ima odgovarajuće obrazovanje u skladu sa članom 140 stav 1 i 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS” br. 88/2017, 27/2018, 10/2019 i 6/2020), kao i u skladu sa Pravilnikom o vrsti i stepenu obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi (“Sl. glasnik – Prosvetni glasnik br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 13/2017, 13/2018, 11/2019, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021 i 17/2021). 2. uverenje da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. uverenje da kandidat nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno dikriminatorno ponašanje – dokument se pribavlja iz kaznene evidencije MUP-a; 4. uverenje o državljanstvu RS; 5. da zna srpski jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (dokaz o ispunjenosti ovog uslova u obavezi su da dostave samo oni kandidati koji odgovarajuće obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku); 6. uverenje suda da protiv kandidata nije pokrenuta istraga, odnosno da se ne vodi krivični postupak.

Nastavnik razredne nastave
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana, do povratka zaposlenog sa funkcije direktora u drugoj školi

Nastavnik razredne nastave
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana, do povratka zaposlene sa porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta

USLOVI: uslovi za prijem u radni odnos predviđeni su članom 139 i 155 stav 1 i 2 tačka 1 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS” br. 88/2017, 27/2018, 10/2019 i 6/2020) i to: 1. da kandidat ima odgovarajuće obrazovanje u skladu sa članom 140 stav 1 i 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS” br. 88/2017, 27/2018, 10/2019 i 6/2020) kao i u skladu sa Pravilnikom o vrsti i stepenu obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi (“Sl. glasnik Prosvetniglasnik br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 13/2017, 13/2018, 11/2019, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021 i 17/2021). 2. uverenje da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. uverenje da kandidat nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno dikriminatorno ponašanje- dokument se pribavlja iz kaznene evidencije MUP-a; 4. uverenje o državljanstvu RS; 5. da zna srpski jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dokaz o ispunjenosti ovog uslova u obavezi su da dostave samo oni kandidati koji odgovarajuće obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku; 6. uverenje suda da protiv kandidata nije pokrenuta istraga, odnosno da se ne vodi krivični postupak.

Nastavnik razredne nastave
na određeno vreme radi zamene odsutne zaposlene preko 60 dana, do povratka zaposlene sa porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, sa 50% radnog vremena

USLOVI: uslovi za prijem u radni odnos predviđeni su članom 139 i 155 stav 1 i 2 tačka 1 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS” br. 88/2017, 27/2018, 10/2019 i 6/2020) i to: 1. da kandidat ima odgovarajuće obrazovanje u skladu sa članom 140 stav 1 i 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS” br. 88/2017, 27/2018, 10/2019 i 6/2020), kao i u skladu sa Pravilnikom o vrsti i stepenu obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi (“Sl. glasnik Prosvetniglasnik“, br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 13/2017, 13/2018, 11/2019, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021 i 17/2021); 2. uverenje da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. uverenje da kandidat nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno dikriminatorno ponašanje – dokument se pribavlja iz kaznene evidencije MUP-a; 4. uverenje o državljanstvu RS; 5. da zna srpski jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dokaz o ispunjenosti ovog uslova u obavezi su da dostave samo oni kandidati koji odgovarajuće obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku; 6. uverenje suda da protiv kandidata nije pokrenuta istraga, odnosno da se ne vodi krivični postupak.

OSTALO: Uz popunjen prijavni formular koji se nalazi na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, potrebno je podneti sledeća dokumenta: kratku biografiju, diplomu o stečenom obrazovanju, državljanstvo Republike Srbije (ne starije od šest meseci), izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz kaznene evidencije MUP-a RS (ne starije od šest meseci) i uverenje iz suda (ne starije od šest meseci). Dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu. Ukoliko se na ovaj konkurs podnose fotokopije dokumenta, one moraju biti overene. Prijave za prijem u radni odnos sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi”, na gorenavedenu adresu, sa naznakom „Za konkurs – nastavnik razredne nastave”. Kontakt telefon u školi: 034/711-515 lokal 13. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje.


Skoro postavljeni poslovi OŠ „MILAN ILIĆ ČIČA”


Pregledano: 1237 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters