Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta) Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „BRANKO RADIČEVIĆ“ u Vranje (Poslato na 01-12-2021)

Nastavnik...

Oglas važi od: 01.12.2021.

OSNOVNA ŠKOLA
„BRANKO RADIČEVIĆ“
17500 Vranje, Kosovska bb.
tel. 017/405-860

Nastavnik informatike i računarstva

Nastavnik razredne nastave
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana, do povratka radnika sa funkcije direktora škole

USLOVI: 1) stečeno odgovarajuće visoko obrazovanje, propisano članom 140 st. 1 i 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja za nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika osnovne škole i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik, br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 i 4/2021): a) na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije), i to: (1) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta, (2) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka, b) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, lice iz podtačke (2) mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta; 2) psihička, fizička i zdravstvena sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) da lice nije pravosnažnom sudskom presudom osuđivano za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje mita ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje, 4) državljanstvo Republike Srbije, 5) znanje srpskog jezika.

OSTALO: Kandidat je dužan da popuni prijavni formular na zvaničnoj stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, koji u štampanoj formi dostavlja školi. Uz popunjen prijavni formular dostaviti: 1. overenu fotokopiju diplome o završenim osnovnim studijama, overenu fotokopiju diplome o završenim master akademskim studijama, odnosno overenu fotokopiju diplome o završenim studijama u četvorogodišnjem trajanju, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005; 2. overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu ili ispitu za licencu (važi za kandidate koji nisu pripravnici), 3. uverenje o državljanstvu, overena fotokopija, 4. izvod iz matične knjige rođenih, overena fotokopija, 5. uverenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom sudskom presudom za krivična dela iz tačke 3) uslova konkursa, ne starije od 6 meseci, 6. radnu biografiju. Dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima (lekarsko uverenje) podnosi samo izabrani kandidat, pre zaključenja ugovora o radu. Znanje jezika na kome se izvodi vaspitno-obrazovni rad dokazuje se položenim ispitom iz tog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove, osim za kandidate koji su stekli obrazovanje na srpskom jeziku. Rešenje o izboru kandidata donosi konkursna komisija u roku od osam dana od dana obavljenog razgovora sa kandidatima, a nakon dobijanja rezultata psihološke procene sposobnosti za rad sa decom i učenicima. Prijava na konkurs mora sadržati aktuelni broj fiksnog i mobilnog telefona i tačnu adresu prebivališta. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Rok za podnošenje prijava na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Bliže informacije mogu se dobiti na telefon škole: 017/405-860 ili u prostorijama škole. Prijave se podnose u pisanoj formi na adresu škole ili putem pošte.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „BRANKO RADIČEVIĆ“


Pregledano: 1912 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters