Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik ruskog jezika; Tehničar održavanja informacionih sistema i tehnologija; Referent za finans Puno radno vreme

na GIMNAZIJA “BORA STANKOVIĆ” u Bor (Poslato na 01-12-2021)

Nastavnik ruskog jezika; Tehničar održavanja informacionih sistema i tehnologija; Referent za finansijsko-računovodstvene poslove

Oglas važi od: 01.12.2021.

GIMNAZIJA “BORA STANKOVIĆ”
19210 Bor, Zeleni bulevar 26

Tehničar održavanja informacionih sistema i tehnologija
sa 50% radnog vremena

USLOVI: U radni odnos u ustanovi može da bude primljeno lice, pod uslovima propisanim članom 139 ZOSOV i to ako: 1) ima odgovarajuće obrazovanje; 2) ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) ima državljanstvo Republike Srbije; 5) zna srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Uslovi iz stava 1 ovog člana dokazuju se prilikom prijema u radni odnos i proveravaju se u toku rada. Dokazi o ispunjenosti uslova iz stava 1 tač. 1), 3) -5) ovog člana sastavni su deo prijave na konkurs, a dokaz iz stava 1 tačka 2) ovog člana pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Dokazi o ispunjavanju uslova koji se dostavljaju ustanovi: popunjen i odštampan prijavni formular sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, potpisana biografija kandidata, uverenje o državljanstvu ne starije od šest meseci; uverenje o neosuđivanosti iz kaznene evidencije policijske uprave, izvod iz matične knjige rođenih, original/overena kopija diplome/uverenja o stečenom 4. stepenu stručne spreme, zvanje maturant gimnazije društveno-jezički smer za radno mesto referent za finansijsko-računovodstvene poslov; original/overena kopija diplome/uverenja o stečenom 4. stepenu stručne spreme zvanje maturant gimnazije prirodno-matematičkog ili društveno- jezičkog smera za radno mesto tehničar održavanja informacionih sistema i tehnologija.

Referent za finansijsko-računovodstvene poslove
sa 50% radnog vremena

USLOVI: U radni odnos u ustanovi može da bude primljeno lice, pod uslovima propisanim članom 139 ZOSOV i to ako: 1) ima odgovarajuće obrazovanje; 2) ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) ima državljanstvo Republike Srbije; 5) zna srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Uslovi iz stava 1 ovog člana dokazuju se prilikom prijema u radni odnos i proveravaju se u toku rada. Dokazi o ispunjenosti uslova iz stava 1 tač. 1), 3) -5) ovog člana sastavni su deo prijave na konkurs, a dokaz iz stava 1 tačka 2) ovog člana pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Dokazi o ispunjavanju uslova koji se dostavljaju ustanovi: popunjen i odštampan prijavni formular sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, potpisana biografija kandidata, uverenje o državljanstvu ne starije od šest meseci, uverenje o neosuđivanosti iz kaznene evidencije policijske uprave, izvod iz matične knjige rođenih, original/overena kopija diplome/uverenja o stečenom 4. stepenu stručne spreme, zvanje maturant gimnazije - društveno-jezički smer za radno mesto referent za finansijsko-računovodstvene poslova, original/overena kopija diplome/uverenja o stečenom 4. stepenu stručne spreme-zvanje maturant gimnazije - prirodno-matematičkog ili društveno- jezičkog smera za radno mesto tehničar održavanja informacionih sistema i tehnologija.

Nastavnik ruskog jezika
određeno vreme do povratka zaposlene sa porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta, sa 44,44% radnog vremena

USLOVI: U radni odnos u ustanovi može da bude primljeno lice pod uslovima propisanim članom 139 ZOSOV i to ako: 1) ima odgovarajuće obrazovanje; 2) ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) ima državljanstvo Republike Srbije; 5) zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dokazi o ispunjavanju uslova koji se dostavljaju: popunjen i odštampan prijavni formular sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, potpisana biografija kandidata, uverenje o državljanstvu ne starije od šest meseci, uverenje o neosuđivanosti iz kaznene evidencije policijske uprave, izvod iz matične knjige rođenih, original/overena kopija diplome o stečenom jednom od zvanja: profesor, odnosno diplomirani filolog za ruski jezik i književnost; profesor ruskog jezika i književnosti; master profesor slavista - ruski jezik i književnost; profesor poljskog jezika i književnosti i ruskog jezika i književnosti; master filolog (studijski program ili glavni predmet, odnosno profil Ruski jezik i književnost); master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet, odnosno profil Ruski jezik i književnost); master profesor predmetne nastave. Lica koja su stekla akademsko zvanje master, moraju da imaju prethodno završene osnovne akademske studije iz oblasti predmeta, odnosno na studijskim grupama/programima: Jezik, književnost, kultura, modul Ruski jezik i književnost; Ruski jezik i književnost.

OSTALO: Mesto rada: Bor. Rok za podnošenje prijave: 8 dana od dana objavljivanja konkursa u listu „Poslovi“. Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu Ljubomir Gubijan. Adresa na koju se podnose prijave: Gimnazija „Bora Stanković” Bor, Zeleni bulevar 26, 19210 Bor.


Skoro postavljeni poslovi GIMNAZIJA “BORA STANKOVIĆ”


Pregledano: 1334 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters