Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik srpskog jezika i književnosti Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „VUK KARADžIĆ“ u Konak (Poslato na 01-12-2021)

Nastavnik srpskog jezika i književnosti

Oglas važi od: 01.12.2021.

OSNOVNA ŠKOLA
„VUK KARADžIĆ“
23253 Konak, Maršala Tita 14

Nastavnik srpskog jezika i književnosti

USLOVI: Kandidat pored opštih uslova propisanih članom 24 stav 1 Zakona o radu („Službeni glasnik RS”, broj 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/2014, 13/2017 – odluka US i 113/17), treba da ispunjava i posebne uslove propisane članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, odnosno da: 1. ima odgovarajuće obrazovanje u skladu sa članom 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja, stečeno: a) na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije), i to: studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta i studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; b) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; 2. ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje 3 meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. ima državljanstvo Republike Srbije; 5. zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Učesnici konkursa treba da dostave: 1. popunjen prijavni formular koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i kratku radnu biografiju; 2. original ili overenu fotokopiju diplome (uverenje) o traženoj vrsti i stepenu stručne spreme; 3. original ili overenu fotokopiju uvrenja o državljanstvu Republike Srbije; 4. original ili overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih; 5. dokaz o ispunjenosti uslova iz člana 139 stav 1 tačka 5 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, odnosno da je lice steklo osnovno, srednje, više ili visoko obrazovanje na jeziku na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad ili je položio ispit iz tog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove (original ili overena fotokopija), srpski jezik; 6. original ili overena fotokopija uverenja (izvoda iz kaznene evidencije) Ministarstva unutrašnjih poslova kojim kandidat dokazuje da nije osuđivan u skladu sa članom 139 stav 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (ne starije od 6 meseci). Dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima dostavlja samo izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu (kandidat koji bude izabran pre zaključenja ugovora o radu dostavlja ovaj dokaz). Rok za podnošenje prijava sa potrebnim dokazima o ispunjavanju uslova konkursa je 8 dana, računajući od dana objavljivanja teksta konkursa u publikaciji „Poslovi“. Nepotpune i neblagovremeno dostavljene prijave na konkurs neće biti razmatrane. Prijave se šalju poštom ili predaju lično na gorenavedenu adresu, sa naznakom „Za konkurs“. Sva potrebna obaveštenja mogu se dobiti od sekretara škole, lično ili telefonom na broj: 023/3856-006. Konkurs za prijem u radni odnos sprovodi konkursna komisija koju će direktor imenovati posebnim rešenjem. Kandidati koji budu izabrani u uži izbor biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „VUK KARADžIĆ“


Pregledano: 101 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters