Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Sekretar; Pedagog Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „DOSITEJ OBRADOVIĆ“ u Farkaždin (Poslato na 01-12-2021)

Sekretar; Pedagog

Oglas važi od: 01.12.2021.

OSNOVNA ŠKOLA
„DOSITEJ OBRADOVIĆ“
23264 Farkaždin, Maršala Tita 2
tel. 023/3868-010

Sekretar
sa 50% radnog vremena

USLOVI: Pored opštih uslova za prijem u radni odnos utvrđenih u članu 24 stav 1 Zakona o radu („Službeni glasnik RS“, broj 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – odluka US, 113/17 i 95/18), kandidat treba da ispunjava i uslove utvrđene u članu 132, 139 i 140 stav 1 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (dalje: Zakon), a to su: 1. da ima obrazovanje iz oblasti pravnih nauka u skladu sa članom 140 stav 1 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja koje je steklo: 1) na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije): studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta, studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka uz prethodno završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta, 2) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; 2. da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. da ima državljanstvo Republike Srbije; 5. da zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dokazi o ispunjenosti uslova pod tačkama 1, 3, 4 i 5 sastavni su deo prijave na konkurs, a dokaz pod tačkom 2 ovog konkursa pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Uz prijavu na konkurs potrebno je priložiti: 1. popunjen prijavni formular preuzet sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS; 2. original ili overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju: 1. overenu fotokopiju diplome o završenim osnovnim studijama, overenu fotokopiju diplome o završenim master akademskim studijama, odnosno overenu fotokopiju diplome o završenim studijama u četvorogodišnjem trajanju, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005; 3. dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima dostavlja samo izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu; 4. original ili overena fotokopija uverenja (izvoda iz kaznene evidencije) Ministarstva unutrašnjih poslova kojim kandidat dokazuje da nije osuđivan u skladu sa članom 139 stav 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (da nije starije od 6 meseci); 5. original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu (da nije starije od 6 meseci); 6. original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih. Prijave slati na gorenavedenu adresu, sa naznakom „Za konkurs”. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Rok za prijavu je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u listu „Poslovi”. Konkurs za prijem u radni odnos sprovodi konkursna komisija koju će direktor imenovati posebnim rešenjem.

Pedagog
sa 50% radnog vremena

USLOVI: Kandidat pored opštih uslova propisanih članom 24 stav 1 Zakona o radu („Službeni glasnik RS”, broj 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/2014, 13/2017 – odluka US i 113/17), treba da ispunjava i posebne uslove propisane članom 139 stav 1 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, broj - 88/2017, 27/2018 – dr.zakon, 10/2019, 27/2018 – dr. zakon i 6/2020) i to da: 1. ima odgovarajuće obrazovanje u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS” br. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 2/17, 3/17, 13/18 i 11/19) i članom 140 stav 1 Zakona o osnovama sistema obrazovanja koje je steklo: 1) na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta i studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; 2) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. U skladu sa članom 143 Zakona, kada je obrazovanje stečeno u nekoj od republika SFRJ do 27. aprila 1992. godine, u Crnoj Gori do 16. juna 2006. godine ili u Republici Srpskoj, a vrsta obrazovanja ne odgovara vrsti obrazovanja koja je propisana članom 140 Zakona, ministar, po prethodno pribavljenom mišljenju odgovarajuće visokoškolske ustanove, rešenjem utvrđuje da li je vrsta obrazovanja odgovarajuća za obavljanje poslova nastavnika, vaspitača, odnosno stručnog saradnika; kada je obrazovanje stečeno u sistemu vojnog školstva, ispunjenost uslova u pogledu stečenog obrazovanja za obavljanje poslova nastavnika, vaspitača, odnosno stručnog saradnika, po prethodno pribavljenom mišljenju odgovarajuće visokoškolske ustanove, utvrđuje rešenjem ministar; kada je obrazovanje stečeno u inostranstvu, ispunjenost uslova u pogledu stečenog obrazovanja za obavljanje poslova nastavnika, vaspitača, odnosno stručnog saradnika, na osnovu akta o priznavanju strane visokoškolske isprave i mišljenja odgovarajuće visokoškolske ustanove, utvrđuje rešenjem ministar; 2. ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa učenicima; 3. nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. da ima državljanstvo Republike Srbije; 5. da zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (srpski jezik). Dokazi o ispunjenosti uslova pod tačkama 1, 3, 4 i 5 sastavni su deo prijave na konkurs, a dokaz pod tačkom 2 ovog konkursa pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Uz prijavu na konkurs potrebno je priložiti: 1. popunjen prijavni formular preuzet sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS; 2. original ili overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju: overenu fotokopiju diplome o završenim osnovnim studijama, overenu fotokopiju diplome o završenim master akademskim studijama, odnosno overenu fotokopiju diplome o završenim studijama u četvorogodišnjem trajanju, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005; lica koja su obrazovanje stekla u nekoj od republika SFRJ do 27. aprila 1992. godine, u Crnoj Gori do 16. juna 2006. godine ili u Republici Srpskoj, a vrsta obrazovanja ne odgovara vrsti obrazovanja koja je propisana članom 140 Zakona ili su obrazovanje stekli u sistemu vojnog školstva ili u inostranstvu, kao dokaz o ispunjenosti uslova u pogledu stečenog obrazovanja, za radno mesto za koje konkurišu dostavljaju overenu fotokopiju rešenja ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja (član 143 Zakona); 3. dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima dostavlja samo izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu; 4. original ili overenu fotokopiju uverenja (izvoda iz kaznene evidencije) Ministarstva unutrašnjih poslova kojim kandidat dokazuje da nije osuđivan u skladu sa članom 139 stav 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (da nije starije od 6 meseci); 5. original ili overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu (da nije starije od 6 meseci); 6. original ili overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih. Prijave slati na gorenavedenu adresu, sa naznakom „Za konkurs”. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Rok za prijavu je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u listu „Poslovi”. Konkurs za prijem u radni odnos sprovodi konkursna komisija koju će direktor imenovati posebnim rešenjem.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „DOSITEJ OBRADOVIĆ“


Pregledano: 377 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters